รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
กฟต.3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานย้ายแนวและปรับปรุงระบบจำหน่าย 33 kV เป็นเคเบิลใต้ดิน ถนน 408 กม.161+045 - กม.161+195 (ช่วงสะพานติณสูลานนท์(สะพานเหนือ) - หน้าสถาบันทักษิณคดีศึกษา) ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,787,010.00 24 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565
กฟน.1 จ้างตัดลิดรอนกิ่งไม้ในไลน์ฟีดเดอร์ 1,2 ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าฟ้างฉัตร ถึงเขตแบ่งแดนอำเภอห้างฉัตร ถึงปลายสาย ระบบจำหน่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอห้างฉัตร 113,671.54 23 พฤษภาคม 2565 1 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง จัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้าประเภทต่างๆ จำนวน 3 รายการ เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(ลถ)-029-2564 (ประกาศครั้งที่ 2) 17,701,010.00 23 พฤษภาคม 2565 26 พฤษภาคม 2565
ส่วนกลาง งานจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1) จำนวน 423 ชุด ตามงบโครงการ คพญ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) โดยงานดังกล่าวเป็นการจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ FRTU และอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร WRL ในตู้ควบคุมอุปกรณ์ Remote Control Switch ที่ติดตั้งใช้งานในระบบจำหน่าย รวมถึงการสำรวจ ออกแบบ การจัดหาผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ การขนส่งไปยังสถานที่ติดตั้ง งานติดตั้ง การทดสอบ และการฝึกอบรม 54,878,962.50 23 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
กฟก.3 งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน 22 เควี ลอดใต้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี) ในพื้นที่รับผิดชอบ กฟก.3 Lot 6 15,420,947.00 20 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565
กฟต.1 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินแรงสูง ในพื้นที่ กฟจ.ราชบุรี,กฟอ.จอมบึง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ ๒ แผนที่ ๓ 5,636,459.78 20 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565
กฟต.2 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านปลักดุก-หัวคู ม.7-8 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 205,613.39 19 พฤษภาคม 2565 25 พฤษภาคม 2565
กฟต.2 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านเขาโพธิ์ ม.9 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 280,893.20 19 พฤษภาคม 2565 23 พฤษภาคม 2565
ส่วนกลาง งานจัดหาพร้อมติดตั้ง Smart Meter และอุปกรณ์ประกอบเพื่อสับเปลี่ยนมิเตอร์จานหมุนเดิมในพื้นที่ กฟฟ.มพย. เพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding: e - bidding) ประกวดราคาเลขที่ PEA-SGPC-001/2022
242,890,000.00 19 พฤษภาคม 2565 26 พฤษภาคม 2565
กฟต.2 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านน้ำทรัพย์ 141,440.00 18 พฤษภาคม 2565 25 พฤษภาคม 2565
กฟต.2 จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ ตามโครงการ คฟม.2 ปี 2564 (เพิ่มเติม) ตามประกวดราคาเลขที่ PEA(S2)กบญ.021/2565 39,989,484.50 18 พฤษภาคม 2565 23 พฤษภาคม 2565
ส่วนกลาง จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 24,520 ชุด และลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 12,750 ชุด เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(ลถ)-021-2565 (ประกาศครั้งที่ 1) 34,096,406.00 18 พฤษภาคม 2565 23 พฤษภาคม 2565
ส่วนกลาง จัดซื้อ CABLE SPACER PORCELAIN Type 3 จำนวน 7,250 ชุด และ Type 4 จำนวน 910 ชุด เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(ลถ)-020-2565 (ประกาศครั้งที่ 1) 13,272,387.00 18 พฤษภาคม 2565 23 พฤษภาคม 2565
กฟก.1 ประกวดราคาซื้อTR.,250 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 122 เครื่อง แบบสัญญาราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน (Open-ended Contract) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-OPE-033-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 37,299,558.00 18 พฤษภาคม 2565 23 พฤษภาคม 2565
กฟก.1 ประกวดราคาซื้อTR.,100 KVA,3P,22 0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 96 เครื่อง แบบสัญญาราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน (Open-ended Contract) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-OPE-032-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21,602,016.00 18 พฤษภาคม 2565 23 พฤษภาคม 2565
กฟก.1 ประกวดราคาซื้อTR., 30 KVA,1P,22-0.48/0.24 KV,SC จำนวน 148 เครื่อง แบบสัญญาราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน (Open-ended Contract) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-OPE-031-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18,293,918.40 18 พฤษภาคม 2565 23 พฤษภาคม 2565
กฟก.1 ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า โรงเก็บพัสดุ อาคารอยู่เวรฯ รั้ว ถนน-ลาน และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ กฟส.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 20,330,000.00 18 พฤษภาคม 2565 23 พฤษภาคม 2565
กฟน.3 จัดเครื่องมือประจำห้องทดสอบ สำหรับทางกล จำนวน 4 รายการ
1 Vernier Calipers Stainless Steel, 200 mm จำนวน 2 ชิ้น
2 Pitch Gauge จำนวน 2 ชิ้น
3 Hand Pallet, 3000 Kg จำนวน 1 ตัว
4 Coating Thickness Tester จำนวน 2 ชุด
385,200.00 17 พฤษภาคม 2565 20 พฤษภาคม 2565
กฟก.3 งานปรับปรุงถนน-ลานคอนกรีตเสริมเหล็กที่แผนกคลังพัสดุ กฟจ.สุพรรณบุรี 1,320,701.00 17 พฤษภาคม 2565 26 พฤษภาคม 2565
ส่วนกลาง จัดเช่าพร้อมติดตั้งระบบจำลองสำหรับฝึกความชำนาญการเจาะระบบและป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ 6,420,000.00 17 พฤษภาคม 2565 20 พฤษภาคม 2565