รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
กฟต.3 ประกวดจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์/ขับเรือ ของหน่วยงานในสังกัด กฟต.3 ระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding034/2563
196,703,432.88 8 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563
ส่วนกลาง จัดซื้อระบบป้องกันการโจมตีเครือข่ายแบบ DDoS (Distributed Denied of Service) จำนวน 1 ระบบ 28,451,300.00 8 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563
ส่วนกลาง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลพร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1,104 ชุด ตามงบประมาณประจำปี 2564 28,481,842.08 8 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563
ส่วนกลาง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1,619 ชุด ตามงบประมาณประจำปี 2564 54,720,840.04 8 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563
กฟน.1 จัดซื้อ กล้องส่องความร้อน ความละเอียด 320x240 Pixels ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. งบประมาณ ประจำปี 2563 ของ กบล.ฝวบ.น.1 1,070,000.00 8 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563
กฟฉ.3 ประกวดราคาเช่ายานพาหนะปี ๒๕๖๔-๒๕๖๙ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๔ รายการ รวม ๕๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑,๑๘๙,๐๒๐.๐๐ บาท (หกสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันยี่สิบบาทถ้วน) 61,189,020.00 8 กันยายน 2563 11 กันยายน 2563
กฟต.2 งานจ้างเหมาตัดลิดรอนต้นไม้แบบเฉพาะคราว ประจำเดือนกันยายน 2563 423,316.84 8 กันยายน 2563 10 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้ารัตนบุรี และและสถานีไฟฟ้าสุรินทร์ 3 (ลานไก) 250,465,070.35 3 กันยายน 2563 10 กันยายน 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อStationary Battery 125 V. 68,480,000.00 3 กันยายน 2563 10 กันยายน 2563
ส่วนกลาง จัดซื้อรถบรรทุก 3 ตัน พร้อมตู้เก็บเครื่องมือ 326,136,000.00 1 กันยายน 2563 8 กันยายน 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อฯ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 37,450,000.00 31 สิงหาคม 2563 3 กันยายน 2563
ส่วนกลาง จัดซื้อหม้อแปลง AVR จำนวน 3 รายการ เลขที่ กฟภ.กจต.ป(มป)-002-2562 276,060,000.00 31 สิงหาคม 2563 3 กันยายน 2563
ส่วนกลาง จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องจัดระบบคิวทดแทน และเพิ่มเติม จำนวน 485 ชุด 58,278,085.00 31 สิงหาคม 2563 3 กันยายน 2563
ส่วนกลาง จ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้พลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่สูงและส่งผลกระทบต่อการควบคุมการจ่ายไฟ” 300,000.00 31 สิงหาคม 2563 1 กันยายน 2563
กฟน.1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างเพิ่มวงจร 185SAC มิเตอร์แม่แตง ถึง พร้าว (ช่วง A, B และ C) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,422,653.00 28 สิงหาคม 2563 3 กันยายน 2563
กฟน.2 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตามแผนงานเช่ายานพาหนะปี 2564-2569 ของ กฟน.2 จำนวน 35 คัน เลขที่ น.2 EB.(ยค.)-27-2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 37,139,697.00 28 สิงหาคม 2563 2 กันยายน 2563
กฟก.1 จ้างเหมาเอกชน ตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายและสายส่ง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (ชุดที่ 2) 118,236.07 27 สิงหาคม 2563 28 สิงหาคม 2563
กฟก.1 จ้างเหมาเอกชน ตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายและสายส่ง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (ชุดที่ 1) 102,919.02 27 สิงหาคม 2563 28 สิงหาคม 2563
กฟก.3 งานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ ถนนเลียบคลองชลประทานวัดวังพลับใต้ ช่วงเเยกหนองเพียร ถึงเเยกวัดวังพลับเหนือ 907,470.23 26 สิงหาคม 2563 31 สิงหาคม 2563
กฟน.1 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ Battery Load Test (ครั้งที่ 3) ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. ที่ กฟน.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 642,000.00 26 สิงหาคม 2563 1 กันยายน 2563