รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟฉ.2 (จ.ร้อยเอ็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 33,136,603.08 18 ธันวาคม 2563 23 ธันวาคม 2563
กฟก.2 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์งานงดจ่ายไฟในเขตพื้นระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง ประจำปี 2564 1,460,443.00 18 ธันวาคม 2563 28 ธันวาคม 2563
ส่วนกลาง จ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟต.2 (จ.ตรัง) 53,491,440.00 18 ธันวาคม 2563 23 ธันวาคม 2563
กฟต.2 การจัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 21 รายการ ของ กฟต.2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4
โดยวิธี e-bidding เลขที่ PEA(S2)กบญ.034/2563
26,318,766.46 18 ธันวาคม 2563 23 ธันวาคม 2563
กฟต.2 การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ กรณี ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ย้าย สับเปลี่ยน ปรับปรุง และเลิกใช้มิเตอร์ กฟอ.เกาะสมุย ประจำปี 2563 1,100,762.50 18 ธันวาคม 2563 28 ธันวาคม 2563
กฟฉ.2 ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีติดตั้ง,สับเปลี่ยน,รื้อถอน,ย้ายจุดติดตั้ง,เดินสายเข้า-ออก มิเตอร์ ,ติดตั้ง/ปรับปรุงไม้แป้นรองรับสายและสายไฟ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟอ.สมเด็จ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 749,000.00 17 ธันวาคม 2563 20 ธันวาคม 2563
กฟต.2 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงรายปี กฟย.อ.รัษฎา ประจำปี 2564 1,620,447.72 17 ธันวาคม 2563 21 ธันวาคม 2563
กฟต.2 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายรายปี กฟย.อ.วังวิเศษ ประจำปี 2564 1,239,964.48 17 ธันวาคม 2563 21 ธันวาคม 2563
กฟต.2 จ้างเหมาตัดลิดรอนต้นไม้รายปี กฟอ.ห้วยยอด ประจำปี 2564 1,694,095.17 17 ธันวาคม 2563 21 ธันวาคม 2563
กฟฉ.1 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าด้วยโปรแกรม Invoice Notification System INSX ประจำปี 2564 1,986,476.40 17 ธันวาคม 2563 25 ธันวาคม 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อ ล่อฟ้าแรงสูง ระบบ 22 KV และ 33 KV เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ลฟ)-014-2563 37,267,030.00 17 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563
ส่วนกลาง อนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางสำหรับงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
11,000,000.00 17 ธันวาคม 2563 18 มกราคม 2564
กฟฉ.2 ประกวดราคาจ้างจัดจ้างงานจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ผ่านโปรแกรม Invoice Notification System INSx ในเขตพื้นที่ กฟจ.อุบลราชธานี , กฟย.ตาลสุม ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,575,832.40 16 ธันวาคม 2563 24 มกราคม 2564
กฟต.2 จ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย อาคาร และทรัพย์สินสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทุ่งใหญ่ ประจำปี 2564 526,440.00 16 ธันวาคม 2563 23 ธันวาคม 2563
กฟต.1 จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 และปี 2564 อุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 20 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61,790,520.50 16 ธันวาคม 2563 21 ธันวาคม 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อ ล่อฟ้าแรงต่ำ 250 - 500 V. เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ลฟ)-005.2-2564 14,124,000.00 16 ธันวาคม 2563 21 ธันวาคม 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อ ล่อฟ้าแรงต่ำ 250 - 500 V. เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ลฟ)-005.1-2564 17,655,000.00 16 ธันวาคม 2563 21 ธันวาคม 2563
กฟก.3 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2564 ของ กฟจ.สพ. 746,306.81 15 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563
กฟต.2 ขอบเขตงานจ้างตัวแทนหรือผู้รับจ้างแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าด้วยระบบ Invoice Notification System (INSx) ของ กฟส.อ.เกาะพะงัน ประจำปี 2564 โดยวิธี E-Bidding 729,312.00 15 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563
กฟฉ.2 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ด้วยโปรแกรมInvoice Notification System INSx ในเขตรับผิดชอบ กฟส.กร. ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,016,928.00 15 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563