รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
ส่วนกลาง มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 1 เฟส จำนวน 400,000 เครื่อง เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(มต)-004.3-2564 642,000,000.00 8 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
กฟต.2 จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ง. (52-4) จำนวน 17,000 ลูก ตามโครงการ คพส.8.1และ คฟม.2 ปี 2563 (เพิ่มเติม) ของ กฟต.2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ PEA(S2)กบญ.019/2564 10,404,680.00 8 เมษายน 2564 19 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Ground Penetration Radar Equipment และ Pipe Inspection Solution Equipment จำนวนอย่างละ 2 ชุด เพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21,121,800.00 8 เมษายน 2564 19 เมษายน 2564
กฟต.3 จัดซื้อลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding023/2564 11,981,539.00 7 เมษายน 2564 16 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
บ้านโป่ง 3 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 1
225,317,965.66 7 เมษายน 2564 16 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแปลงยาว ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 1
228,651,851.33 7 เมษายน 2564 16 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 300,042,182.85 7 เมษายน 2564 16 เมษายน 2564
กฟก.1 ตามหนังสือ กซข.ก.1 ที่ ก.1กซข.(งป.) 677/2564 ลงวันที่ 18 ก.พ. 2564 ขอให้ กวว.ก.1 เป็นผู้จัดซื้อเครื่องมือกลุ่มงานทดสอบแทน กบษ.ก.1 ซึ่งได้แก่ เครื่องมือวัดความต้านทานฉนวน (Insulation Resistance Tester) 300,000.00 5 เมษายน 2564 12 เมษายน 2564
กฟฉ.1 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบโครงการ คพพ.2 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี และงบทำการ เลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 19/2564 23,508,274.50 5 เมษายน 2564 9 เมษายน 2564
กฟน.1 ประกวดราคาเช่ายานพาหนะตามแผนงานปี 2564-2569 (ประเภทแวนตรวจการ ขับเคลื่อน 4 ล้อ) รวมทั้งสิ้น 4 คัน ของ กฟน.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,111,840.00 5 เมษายน 2564 9 เมษายน 2564
กฟน.1 ประกวดราคาเช่ารถยนต์จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 3 คัน ของ กฟน.1 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,500,000.00 5 เมษายน 2564 5 เมษายน 2564
กฟต.2 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มีอายุมากกว่า 10 ปี เป็นเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงของ กฟต.2 จำนวน 155 เครื่อง 5,013,000.00 5 เมษายน 2564 9 เมษายน 2564
กฟฉ.1 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตตามโครงการ คพจ.2 แผนที่ 3 เลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 17/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20,049,351.84 5 เมษายน 2564 9 เมษายน 2564
กฟฉ.1 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการ คพจ.2 แผนที่ 4 เลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 18/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27,313,248.00 5 เมษายน 2564 9 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อHotline clamp เลขที่ กฟภ.กจน.ป(พร)-007-2564 123,238,320.00 5 เมษายน 2564 9 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Tap Line (สถานีไฟฟ้านครราชสีมา 3-สถานีไฟฟ้าโนนสูง)–บริษัท เซ็นทรัล จังหวัดนครราชสีมา
19,271,339.69 2 เมษายน 2564 8 เมษายน 2564
กฟน.2 ประกวดราคาเช่าจัดเช่ารถยนต์ ระยะเวลาเช่า 5 ปี (60 เดือน) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ น.2 EB.(ยค.)-33-2564 จำนวน 2 รายการ รวม 5 คัน ปี 2564-2569 7,440,780.00 2 เมษายน 2564 8 เมษายน 2564
ส่วนกลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 11,000,000.00 2 เมษายน 2564 16 เมษายน 2564
ส่วนกลาง จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300,000.00 1 เมษายน 2564 1 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อ Multifunction Primary Test System with Power Factor จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,416,000.00 1 เมษายน 2564 7 เมษายน 2564