รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
ส่วนกลาง จ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุมแรงดันไฟฟ้าและการบริหารจัดการกำลังรีแอคทีฟภายใต้สภาวะที่มีแหล่งจ่ายพลังงานแบบกระจายตัวในสัดส่วนที่สูง” 300,000.00 31 พฤษภาคม 2565 3 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง จัดจ้างก่อสร้างซ่อมสายเคเบิลใต้น้ำ ระบบ 22 kV วงจร อ.ศรีราชา - เกาะสีชัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 812,493,800.00 31 พฤษภาคม 2565 14 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง ซื้อVoltage Transformer (VT) จำนวน 1,000 ชุด เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ Young-Hwa 55,533,000.00 31 พฤษภาคม 2565 2 มิถุนายน 2565
กฟก.3 จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟอ.ดบ. บริเวณ หมู่ 7 ต.ปากน้ำ (บ.ท่ามะกอก) อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 612,058.16 30 พฤษภาคม 2565 7 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อล่อฟ้าแรงสูงระบบ 22 KV และ 33 KV เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(ลฟ)-005-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11,432,950.00 30 พฤษภาคม 2565 2 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง จัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้าประเภทต่างๆ จำนวน 5 รายการ เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(ลถ)-015-2565 (ประกาศครั้งที่ 1) 111,077,823.50 27 พฤษภาคม 2565 1 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง งานจ้างเหมางานปรับปรุงรีเลย์ที่เสื่อมสภาพในสถานีไฟฟ้า จำนวน 11 สถานี ครั้งที่ 2 78,286,849.60 26 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
กฟก.2 ประกวดราคาซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์ต่อลงดิน ตามแผนจัดหาพัสดุรองประจำปี ๒๕๖๕ โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2(คพจ.2) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)02D/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,083,875.00 26 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหัวทะเล (ปรับปรุงสถานีเดิม) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2 334,762,377.00 25 พฤษภาคม 2565 30 พฤษภาคม 2565
กฟฉ.3 จัดจ้างติดตั้ง Stationary Battery 125 Vdc ทดแทนของเดิมที่ชำรุดในสถานีไฟฟ้าพื้นที่ กฟฉ.3 จำนวน 9 ชุด 577,800.00 25 พฤษภาคม 2565 30 พฤษภาคม 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อแบบเหล็กผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตตามชนิดและขนาดต่างๆ ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตพระนครศรีอยุธยา จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,383,198.00 25 พฤษภาคม 2565 30 พฤษภาคม 2565
ส่วนกลาง จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 269,500 ชุด เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(ลถ)-011-2565 227,808,350.00 25 พฤษภาคม 2565 30 พฤษภาคม 2565
ส่วนกลาง งานจัดหาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ให้กับพนักงาน และลูกจ้างของ กฟภ. พร้อมระบบควบคุมการเข้า - ออก และระบบการบันทึกเวลาการมาปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ กฟภ. เลขที่ PEA-CDD-08/2022 71,347,600.00 25 พฤษภาคม 2565 30 พฤษภาคม 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบางปะอิน 2 (ปรับปรุงสถานีเดิม) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2 321,417,997.00 25 พฤษภาคม 2565 30 พฤษภาคม 2565
ส่วนกลาง ลวดเหล็กปลอก ขนาด ศก. 2.8 มม. (ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ) จำนวน 6 รายการ เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(ผ)-002-2565 7,568,639.65 25 พฤษภาคม 2565 30 พฤษภาคม 2565
กฟฉ.2 E010 จัดซื้อพัสดุรองปี 2565 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 603/2565 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 3 37,225,835.00 24 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565
กฟฉ.3 จัดซื้อเครื่องตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซ SF6 ด้วยระบบ Negative ion Capture (High Sensitive SF6 Leak Detection with a Non-Radioactive Source) 1,819,000.00 24 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565
กฟฉ.3 จัดซื้อเครื่องเติมแก๊ส SF6 พร้อมดูดอากาศ 963,000.00 24 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อLow-voltage fuse-switch disconnectors เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(พร)-012-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12,238,660.00 24 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อ ล่อฟ้าแรงสูงระบบ 22 KV และ 33 KV เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(ลฟ)-001-2565 33,552,054.20 24 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565