รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างบริการจัดหาและส่งข้อความสั้น (SMS) จำนวน 308,700,000 ข้อความ ระยะเวลา 24 เดือน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟภ.กบท.ป(ก)-001-2563
33,328,178.10 15 กันยายน 2563 1 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ บริเวณ ถ.ราชวิถี จ.เพชรบุรี
54,015,312.00 15 กันยายน 2563 18 กันยายน 2563
กฟน.1 ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2563 (งบเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 7 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)08/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15,405,607.48 15 กันยายน 2563 18 กันยายน 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี ให้บริษัท ไทยซิง สตีล จำกัด และบริษัท หยงซิง สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 55,538,567.03 15 กันยายน 2563 18 กันยายน 2563
กฟก.2 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทสาขาย่อยสูง 2 ชั้น เสาธง, รั้ว, ถนนและทางเข้าบล็อกปูพื้นสำเร็จรูป ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านหนองคล้า จังหวัดจันทบุรี 4,279,786.00 14 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563
กฟน.2 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟน.2 จำนวน 19 รายการ เลขที่ น.2 กกค.(จร.)-05/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17,822,783.49 14 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563
กฟก.1 งานจ้างการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า Invoice Notification System (INSx)
ในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
446,618.00 11 กันยายน 2563 24 กันยายน 2563
กฟก.3 IAJ จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงานก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน 22 เควี ลอดใต้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี)ในพื้นที่รับผิดชอบ กฟก.3 Lot 5 17,241,017.00 11 กันยายน 2563 18 กันยายน 2563
กฟฉ.2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนา คลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse ที่คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,408,781.08 11 กันยายน 2563 18 กันยายน 2563
ส่วนกลาง จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดงระบบ 115 เควี ขนาด 1x800 ตร.มม. จำนวน 1,000 เมตร เลขที่ กฟภ.กจต.ป(สฟ)-016-2563
6,157,850.00 11 กันยายน 2563 16 กันยายน 2563
กฟฉ.2 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 200,834,625.84 10 กันยายน 2563 15 กันยายน 2563
กฟฉ.3 จ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ กฟฉ.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 188,784,080.40 10 กันยายน 2563 15 กันยายน 2563
กฟก.2 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี กำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน (1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 170,053,524.96 10 กันยายน 2563 15 กันยายน 2563
กฟก.1 จ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดระยเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน (1 ม.ค.2564 - 31 ธ.ค.2565) 191,934,194.64 10 กันยายน 2563 15 กันยายน 2563
กฟก.3 จ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม กำหนดระยเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน (1 ม.ค.2564 - 31 ธ.ค.2565) 121,092,935.76 10 กันยายน 2563 15 กันยายน 2563
กฟน.1 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ กำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน (1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 111,850,832.16 9 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563
กฟน.2 จ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก กำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน (1 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2565) 158,688,635.52 9 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563
กฟต.2 จ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ กฟต.2 กำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
198,846,095.04 9 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563
กฟฉ.1 จ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ กฟฉ.๑ ระยะเวลาจ้าง 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 120,697,386.72 9 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563
กฟต.1 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ประจำปี 2564-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 159,874,460.88 9 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563