รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
กฟต.1 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตปี 2564 จำนวน 11 รายการ (งบย้ายแนว, งบเปลี่ยนทดแทนฯ, งบขยายเขต และงบทำการ) 7,655,389.90 28 ธันวาคม 2563 4 มกราคม 2564
กฟก.2 จัดซื้อพัสดุตามแผนจัดหางบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) รายการล่อฟ้า 20-21 kV. 5 KA เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)119D/2563 1,710,288.00 28 ธันวาคม 2563 4 มกราคม 2564
กฟน.1 จ้างบุคคลภายนอก แจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (Invoice Notification System INSx) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สรวย ประจำปี 2564 1,029,992.70 25 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
กฟน.3 งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างและแก้ไขความต้านทานทางไฟฟ้าของดินสำหรับงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระบบ 115 เควี ช่วง สถานีไฟฟ้าหนองฉาง-สถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 712,623.08 25 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2563
กฟต.1 ประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้งชั้นวางพัสดุและจัดเรียงพัสดุ จำนวน 2 รายการ ให้คลังพัสดุ 5 แห่ง (กฟฟ.รบ.,สส.,ปข.,หห.,พธร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,270,200.00 25 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2563
กฟก.2 จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 492,000.00 25 ธันวาคม 2563 25 ธันวาคม 2563
กฟก.2 จัดซื้อพัสดุตามแผนจัดหางบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) รายการลูกถ้วยแขวน แบบ ก. (แบบ 52-1) มอก.354 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)115D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,002,936.00 25 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2563
กฟต.1 ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2564 (ยกเว้น คพจ.2) และพัสดุหลักรองปี 2563 (เพิ่มเติม) อุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,954,572.51 24 ธันวาคม 2563 29 ธันวาคม 2563
ส่วนกลาง งานจัดซื้อ Mobile (Dynamic) UPS จำนวน 2 ชุด 59,920,000.00 24 ธันวาคม 2563 29 ธันวาคม 2563
กฟต.1 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับงานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้สายส่ง 115 เควี ตามงบลงทุนเพื่อดำเนินงานปกติ ปี 2563 จำนวน 3 รายการ 5,391,349.08 24 ธันวาคม 2563 29 ธันวาคม 2563
กฟก.2 งานจ้างตัวแทนหรือผู้รับจ้างแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าด้วยระบบ Invoice Notification System (INSx) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง ประจำปี 2564 815,340.00 23 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2563
กฟฉ.2 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ด้วยโปรแกรมInvoice Notification System : INSx ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟจ.กาฬสินธุ์ และ กฟย.ในสังกัด 2,025,027.22 23 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2563
กฟก.1 สายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี ขนาด 1x50 ต.มม. สำหรับงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ปี 2560 (MR.AA22)
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-กบษ-221-2563
15,008,724.15 23 ธันวาคม 2563 28 ธันวาคม 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สื่อสาร Cellular Equipment For Field Device Interface (Cellular Router) จำนวน 919 ชุด เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ FRTU เข้ากับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 17,505,200.00 23 ธันวาคม 2563 28 ธันวาคม 2563
กฟต.2 จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน ๑๙ รายการ ของ กฟต.๒ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ ๒ แผนที่ ๔ ประกวดราคาเลขที่ PEA(S2)กบญ.032/2563 41,893,383.65 22 ธันวาคม 2563 25 ธันวาคม 2563
กฟฉ.1 ซื้อพัสดุหลัก ประเภทลูกถ้วยและเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน ๔ รายการ งานงบผู้ใช้ไฟปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) เลขที่ ซป.ฉ.๑ (จซ) ๓๗/๒๕๖๓
9,916,974.00 22 ธันวาคม 2563 25 ธันวาคม 2563
กฟก.2 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน,ฐานรองรับอุปกรณ์,ประตู-รั้ว,ป้ายชื่อ,
Slope Head Wall,วางท่อ คสล.และรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.,ถนน-ลานหิน,ปักเสา คอร. และติดตั้งระบบประปา-ไฟฟ้า-สุขาภิบาล-กราว์กริด ที่ สถานีไฟฟ้าหนองใหญ่ 2 (ชั่วคราว) จ.ชลบุรี
2,690,881.00 22 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ ระบบ 22 KV และ 33 KV เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ดฟ)-002-2564 86,497,516.00 21 ธันวาคม 2563 24 ธันวาคม 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อ ล่อฟ้าแรงสูง ระบบ 22 KV และ 33 KV เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ลฟ)-002-2564 91,176,840.00 21 ธันวาคม 2563 24 ธันวาคม 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟฉ.2 (จ.ร้อยเอ็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 33,136,603.08 18 ธันวาคม 2563 23 ธันวาคม 2563