รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
ส่วนกลาง ขอความเห็นชอบขอบเขต และราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) 2,300,000.00 1 กรกฎาคม 2563 30 กันยายน 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าโนนสูง และสถานีไฟฟ้าหนองบัวแดง 299,572,051.60 1 กรกฎาคม 2563 8 กรกฎาคม 2563
กฟก.2 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำ กฟย.จำนวน 9 แห่ง และ กฟส.แปลงยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,802,647.80 1 กรกฎาคม 2563 8 กรกฎาคม 2563
กฟต.3 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding013/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,064,272.00 1 กรกฎาคม 2563 8 กรกฎาคม 2563
ส่วนกลาง จัดซื้อชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า แบบรถโมบายล์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 8 ชุด เลขที่ กฟภ.กจต.ป(คก)-001-2562
69,250,400.00 1 กรกฎาคม 2563 8 กรกฎาคม 2563
ส่วนกลาง จัดซื้ออุปกรณ์ Ethernet Switch Layer 3 สำหรับสถานีไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพิ่มเติม (สถานีไฟฟ้าใหม่) จำนวน 219 ชุด 95,256,785.31 30 มิถุนายน 2563 3 กรกฎาคม 2563
ส่วนกลาง จัดซื้อหม้อแปลง AVR จำนวน 3 รายการ เลขที่ กฟภ.กจต.ป(มป)-002-2562 276,060,000.00 30 มิถุนายน 2563 3 กรกฎาคม 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 3 เฟส เลขที่ กฟภ.กจน.ป(มต)-009-2563 123,764,760.00 30 มิถุนายน 2563 9 กรกฎาคม 2563
กฟฉ.2 จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2563 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 18 รายการ
เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 108/2563
18,601,693.20 30 มิถุนายน 2563 8 กรกฎาคม 2563
ส่วนกลาง จัดซื้อ เครื่องทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า Multi-Function จำนวน 2 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 8,303,200.00 30 มิถุนายน 2563 3 กรกฎาคม 2563
กฟต.2 จ้างก่อสร้างห้องสุขาภายนอกอาคารสำนักงาน สำหรับลูกค้าและผู้พิการ ขนาด 2.75 x 7.50 ตารางเมตร กฟอ.ห้วยยอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 799,300.00 29 มิถุนายน 2563 9 กรกฎาคม 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (Enterprise Content Management : ECM) เลขที่ กฟภ.กพก.ป(จ้าง)-001-2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 312,000,000.00 29 มิถุนายน 2563 2 กรกฎาคม 2563
ส่วนกลาง จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ระบบ 115-23.1 kV ขนาด 50 MVA จำนวน 2 รายการ เลขที่ กฟภ.กจต.ป(มป)-001-2562 85,600,000.00 26 มิถุนายน 2563 1 กรกฎาคม 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบางสมัคร 4 234,559,397.30 26 มิถุนายน 2563 1 กรกฎาคม 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 4 269,028,130.00 26 มิถุนายน 2563 1 กรกฎาคม 2563
กฟต.3 ประกวดราคาซื้อหม้อแปลง งานงบผู้ใช้ไฟปี 2563 จำนวน 5 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding023/2563
28,498,016.20 26 มิถุนายน 2563 1 กรกฎาคม 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟน.2 (จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดตาก, จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดกำแพงเพชร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 200,347,581.10 26 มิถุนายน 2563 1 กรกฎาคม 2563
ส่วนกลาง จัดเช่ารถยนต์นั่งผู้บริหาร จำนวน 2 รายการ (ระยะเวลาเช่า 5 ปี) เลขที่ กฟภ.กจต.ป(รช)-002-2563
(ประกาศครั้งที่ 1)
10,808,400.00 24 มิถุนายน 2563 29 มิถุนายน 2563
กฟต.2 ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการ คพจ.1 แผนงานที่ 3 ปี 2563 ของ กฟต.2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ PEA(S2)กบญ.020/2563
67,097,506.50 24 มิถุนายน 2563 29 มิถุนายน 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อปูฯซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 (ชนิดผง) เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ผ)-025-2563 120,475,617.52 24 มิถุนายน 2563 29 มิถุนายน 2563