รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
กฟก.2 จ้างก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป (ถอดประกอบได้) ขนาด ๗ x ๑๒ เมตร ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 748,300.00 9 มิถุนายน 2565 14 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าปากท่อ 2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 161,390,964.00 9 มิถุนายน 2565 14 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 1 (ปรับปรุงสถานีเดิม) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2 145,149,300.00 9 มิถุนายน 2565 14 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง จัดซื้ออุปกรณ์ Ground Penetrating Radar Equipment จำนวน 2 ชุด เพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน
10,678,600.00 9 มิถุนายน 2565 14 มิถุนายน 2565
กฟก.3 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) และอุปกรณ์ประกอบ สำหรับอาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ 2,994,930.00 9 มิถุนายน 2565 17 มิถุนายน 2565
กฟน.3 งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำทั้ง 4 ชั้น ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1,069,572.00 9 มิถุนายน 2565 15 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแก่งคอย 136,029,251.00 8 มิถุนายน 2565 13 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อPartial discharge mapping set and test van for up to 33 kV. system เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(ย)-005-2565 11,770,000.00 8 มิถุนายน 2565 13 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพังงา (ปรับปรุงสถานีเดิม) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2, ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสตูล (ปรับปรุงสถานีเดิม) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2 และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าตรัง ตามงบผู้ใช้ไฟ และงบงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ 264,417,236.52 8 มิถุนายน 2565 13 มิถุนายน 2565
กฟน.1 จ้างเหมาฯปรับปรุงเปลียนหัวเสา เปลี่ยนสายSAC บ้านป่าไคร้-บ้านทุ่งตุ่น ช่วงที่1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง WBS=I-63-A-HAC65.MS.2003 144,715.93 7 มิถุนายน 2565 7 มิถุนายน 2565
กฟน.1 จ้างเหมาฯปรับปรุงเปลี่ยนหัวเสา เปลี่ยนสายSAC บ้านป่าไคร้-บ้านทุ่งตุ่น ช่วงที่2 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง WBS=I-63-A-HAC65.MS2004 204,325.03 7 มิถุนายน 2565 7 มิถุนายน 2565
กฟน.1 ปรับปรุงมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ-บ้านนางแล ม.13 อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง WBS=I-65-A-HACCM.MC.0002 อนุมัติที่ น.1หฉ.(บต.)703/2565 ลว. 14 มี.ค. 2565 127,886.40 7 มิถุนายน 2565 7 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 400 ตร.มม. จำนวน 948 กม. และสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50/8 ตร.มม. จำนวน 2,574 กม. วิธีประกวดราคาเลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-025-2565 40,452,741.00 6 มิถุนายน 2565 9 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง งานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าปลวกแดง 5 - สถานีไฟฟ้าอมตะซิตี้ 2 จังหวัดระยอง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนงานที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาเลขที่ จร.14/2565 74,649,575.06 6 มิถุนายน 2565 9 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ ระบบ 22 KV เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(ดฟ)-004-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17,106,090.00 6 มิถุนายน 2565 9 มิถุนายน 2565
กฟต.2 จัดจ้างรถยนต์ติดเครนพับช่วยปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบจำหน่ายบริเวณการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอคลองท่อม 11,770.00 2 มิถุนายน 2565 2 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อRECLOSER 22 kV 630 A 12 kA (SOLID) WITH HANGER จำนวน 71 ชุด และ 33 kV จำนวน 82 ชุด เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(รค)-002-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127261235) 49,675,210.10 2 มิถุนายน 2565 8 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,070,000.00 1 มิถุนายน 2565 1 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง งานจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 LOT 8 บริเวณถนนพัทยาใต้ ช่วงที่ 1 (ช่วง สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 2 - ถนนพัทยาสาย 1) ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ประกวดราคาเลขที่ จร.13/2565
167,332,000.00 1 มิถุนายน 2565 7 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง งานจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 บริเวณถนนพัทยาสาย 2 Lot 6 ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคา เลขที่ จร.12/2565 287,304,000.00 1 มิถุนายน 2565 7 มิถุนายน 2565