รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
กฟฉ.2 จัดซื้อพัสดุหลักประเภทสายไฟ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 607/2564 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 14,659,000.00 26 เมษายน 2564 29 เมษายน 2564
กฟฉ.3 ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักประเภท คอนกรีต จำนวน 10 รายการ ของกฟจ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19,394,071.00 23 เมษายน 2564 28 เมษายน 2564
กฟฉ.3 ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2564 จำนวน 8 รายการ ของกฟจ.นม3 (สรน) เลขที่ ฉ.3 กฟจ.นม3 (สรน)(บห.)EBD-001/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 4,056,102.50 23 เมษายน 2564 28 เมษายน 2564
ส่วนกลาง จ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมแรงดันไฟฟ้าและการบริหารจัดการกำลังรีแอคทีฟภายใต้สภาวะที่มีแหล่งจ่ายพลังงานแบบกระจายตัวในสัดส่วนที่สูง
300,000.00 23 เมษายน 2564 28 เมษายน 2564
กฟน.2 จัดซื้ออุปกรณ์โลหะ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 (เลขที่ N2.EB.(จซ.)-25-2564) 16,544,875.00 23 เมษายน 2564 28 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) 173,350,700.00 23 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) 128,400,000.00 23 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564
ส่วนกลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงคง (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึง สถานีไฟฟ้าบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (เผยแพร่รับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2)
109,456,762.80 23 เมษายน 2564 28 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 11 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 163,786,907.32 22 เมษายน 2564 27 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 10 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 202,558,587.37 22 เมษายน 2564 27 เมษายน 2564
ส่วนกลาง จ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้พลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่สูงและส่งผลกระทบต่อการควบคุมการจ่ายไฟ 300,000.00 22 เมษายน 2564 28 เมษายน 2564
ส่วนกลาง จ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟน.3 (จ.นครสวรรค์, จ.ชัยนาท, จ.เพชรบูรณ์)
103,641,270.00 22 เมษายน 2564 27 เมษายน 2564
กฟน.1 ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2564 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 15 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)13/2564) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 37,559,434.25 22 เมษายน 2564 27 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟน.1 (จ.เชียงใหม่, จ.ลำพูน, จ.ลำปาง, จ.พะเยา, จ.แม่ฮ่องสอน, จ.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 291,351,647.32 21 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564
ส่วนกลาง โครงการพัฒนาสื่ออบรมอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร 180,000.00 21 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564
กฟน.1 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่าย คพจ.2 39,953,532.50 20 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564
กฟก.1 ตามอนุมัติหลักการและงบเงินสำรองจำเป็นเร่งด่วนประจำปี 2564 เพื่อจัดจ้างงานปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าอาคาร 1 และอาคาร 2 ภายในสำนักงาน กฟก.1 ตามหนังสือเลขที่ ก.1กวว.(มท.)588/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 256,158.00 20 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชะอวด ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 1, ก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้ากระบี่ 1 (ลานไก) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้ากระบี่ 2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2
210,453,768.55 20 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสว่างแดนดิน ตามโครงการพัฒนาระบบส่ง
และจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 1
150,331,768.60 20 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคา และราคากลางงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอ่างทอง 3, ก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าวังม่วง และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าปิ่นทอง 1 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 1 และแผนที่ 2 235,147,954.01 20 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564