รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
ส่วนกลาง จัดซื้อลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าพอร์ซเลน Type 3 จำนวน 37,430 ชุด และ Type 4 จำนวน 2,447 ชุด เลขที่ กฟภ.กจต.ป(ลถ)-016-2563 62,410,446.40 23 กันยายน 2563 28 กันยายน 2563
กฟฉ.3 จัดซื้อพัสดุประเภทเหล็กรูปรางน้ำ,เหล็กฉาก,ก้านสมอบก,เหล็กแขวนท่อพีวีซี,เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง,สลักห่วง,แผ่นห่วง,กายทิมเบิ้ล,กราวด์ร็อค,ยูแคล้มป์,กราวด์วายแคล้มป์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.)EBD-028/2563
วงเงินงบประมาณ ,551,500.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 318,605.00 บาท รวมทั้งสิ้น 4,870,105.00 บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการที่ 1 เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 2,500 มม จำนวน 220 อัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น760,812.80 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.จำนวน 100 อัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,562.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม. (แบบ arc welded oval eye) จำนวน 3,700 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 843,267.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 ก้านสมอบก แบบห่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม. จำนวน 20 ชุดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,945.20 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 ก้านสมอบก แบบห่วงสองร่อง เอ็ม 24 ยาว 2,500 มม. จำนวน 180 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,375.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 6 สลักห่วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม. จำนวน 400 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,582.80 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่ม)
รายการที่ 7 แผ่นห่วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา จำนวน 3,300 อัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 102,399.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่ม)
รายการที่ 8 กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. จำนวน 11,500 อัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95,240.70 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่ม)
รายการที่ 9 กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร จำนวน 3,750 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,661,175.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่ม)
รายการที่ 10 ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) จำนวน 43,000 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 353,816.90 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่ม)
รายการที่ 11 ยูแคล้มป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) จำนวน 5,700 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 268,965.90 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่ม)
รายการที่ 12 แคล้มป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม. จำนวน 1,700 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 157,161.60 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่ม)
รายการที่ 13 กราวด์วายร์แคล้มป์ สำหรับเสาคอนกรีต จำนวน 1,200 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 195,168.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่ม)
รายการที่ 14 กราวด์วายร์แคล้มป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า จำนวน 800 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,696.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่ม)
รายการที่ 15 เหล็กแขวนท่อ พีวีซี จำนวน 1,200 อัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,846.40 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่ม)
รายการที่ 16 เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ จำนวน 900 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,090.70 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่ม)
4,144,719.90 23 กันยายน 2563 28 กันยายน 2563
กฟก.2 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารการไฟฟ้าสาขาย่อย สูง 2 ชั้น (เคาน์เตอร์ด้านขวา) ถนน-ลาน คสล. และอื่นๆ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขย่อยอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 4,266,090.00 23 กันยายน 2563 29 กันยายน 2563
กฟก.3 งานเปลี่ยนทดเเทนอุปกรณ์ระบบจำหน่าย บริเวณ ไลน์ลำสนุน ถึง หนองบัว 788,252.91 22 กันยายน 2563 25 กันยายน 2563
กฟก.3 งานเปลี่ยนทดเเทนอุปกรณ์ระบบจำหน่าย บริเวณ กระทุ่มทอง ถึง สามเพลง 632,883.16 22 กันยายน 2563 25 กันยายน 2563
ส่วนกลาง จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบวิศวกรรมอาคาร 51 สำนักงานใหญ่ เลขที่ กฟภ.กคข.ป(จ้าง)-001-2564 55,116,151.99 22 กันยายน 2563 25 กันยายน 2563
กฟก.1 สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 176 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ กบญ.ก.1(B)-กปบ-172-2563
32,541,696.00 22 กันยายน 2563 25 กันยายน 2563
กฟก.1 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม Invoice Notification System INSx ปี 2563 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 207,045.00 21 กันยายน 2563 25 กันยายน 2563
กฟฉ.1 จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทสายไฟ ตามแผนการจัดซื้อเลขที่ ซป.ฉ.1(จซ) 25/2563 12,143,991.75 21 กันยายน 2563 24 กันยายน 2563
กฟน.1 ประกวดราคาซื้อซื้อพัสดุ (ทดแทน) ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 1 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)21/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31,256,795.06 21 กันยายน 2563 24 กันยายน 2563
กฟฉ.3 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มีอายุเกิน 10 ปี เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงภายในหน่วยงานสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา (กฟฉ.3) 6,230,995.20 21 กันยายน 2563 24 กันยายน 2563
กฟน.1 จัดซื้อ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล (Leakage Current) จำนวน 4 เครื่อง ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. งบประมาณ ประจำปี 2563 727,600.00 21 กันยายน 2563 24 กันยายน 2563
ส่วนกลาง การจ้างออกแบบจัดหาพัฒนาติดตั้งและดูแลบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร (Enterprise Performance Management : EPM) จำนวน 1 ระบบ 200,304,000.00 18 กันยายน 2563 23 กันยายน 2563
ส่วนกลาง ซื้อเครื่องมือสำหรับตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครือข่ายสื่อสาร 10,935,400.00 18 กันยายน 2563 23 กันยายน 2563
กฟน.1 ประกวดราคาจัดซื้อยานพาหนะ ปี 2563 ประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวน 111 คัน (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)20/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,392,158.00 17 กันยายน 2563 22 กันยายน 2563
กฟก.2 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับระบบ Teleprotection เพื่อรองรับการจ่ายไฟแบบ Closed Loop ที่สถานีไฟฟ้าคลองใหม่ 2 1,344,990.00 16 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
ส่วนกลาง จัดซื้อสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส ระบบ 22 เควี 600 แอมป์ จำนวน 403 ชุด และระบบ 33 เควี 400 แอมป์ จำนวน 95 ชุด เลขที่ กฟภ.กจต.ป(สว)-007-2563 79,876,463.00 16 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563
กฟต.2 จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2563 ครั้งที่ 2 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 28 รายการ โดยวิธี e-bidding เลขที่ PEA(S2)กบญ.028/2563 7,738,587.36 16 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โรงจอดรถยนต์ เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ก่อสร้างต่อจากการก่อสร้างเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) 34,010,800.00 16 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563
กฟน.1 ประกวดราคาซื้อพัสดุ ปี 2563 (งบเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 20 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)17/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11,074,522.18 16 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563