รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารสถาบันวิชาการ กฟภ. (PEA Academy) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 718,973,553.91 5 มกราคม 2564 8 มกราคม 2564
กฟก.2 ประกวดราคาซื้อพัสดุตามแผนจัดหางบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) รายการ ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค เลขที่ ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)113D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงร่าง 3,383,596.80 5 มกราคม 2564 8 มกราคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าอยุธยา 3 (Outgoing) 4 วงจร จ.พระนครศรีอยุธยา งบ คพจ.1 (กลุ่มสายไฟ จำนวน 1 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,589,159.04 5 มกราคม 2564 8 มกราคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อ Overhead line hardware เลขที่ กฟภ.กจน.ป(พร)-006-2564 11,941,307.00 4 มกราคม 2564 7 มกราคม 2564
ส่วนกลาง การซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 2 ทรายหยาบน้ำจืด ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตในสังกัด กผภ. แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
8,269,573.11 4 มกราคม 2564 7 มกราคม 2564
กฟฉ.2 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟภ. กรณีติดตั้ง, สับเปลี่ยน, รื้อถอน, ย้ายจุดติดตั้ง, เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์, ติดตั้ง/ปรับปรุง ไม้แป้นรองรับสายและสายไฟ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในเขตรับผิดชอบของ กฟฟ.จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,500,000.00 1 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564
กฟก.1 ผู้รับจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดสำนักงาน จำนวน 1 คน ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง 5 วัน / สัปดาห์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อรองรับการเข้ามาใช้บริการของผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้มาติดต่อ 88,704.00 1 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564
กฟฉ.2 จัดจ้างงานจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบ Invoice Notifacation System (INSx) ในเขตพื้นที่ กฟส.ขน. ประจำปี 2564 827,871.84 1 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564
กฟต.1 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตปี 2564 จำนวน 7 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 53,940,048.20 30 ธันวาคม 2563 6 มกราคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Power Transformer สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21,291,101.82 30 ธันวาคม 2563 6 มกราคม 2564
กฟฉ.2 ร่างขอบเขตงาน (TOR) งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ปี2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,481,895.22 30 ธันวาคม 2563 8 มกราคม 2564
กฟก.2 ประกวดราคาซื้อพัสดุตามแผนจัดหางบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) รายการ TR.,160 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC เลขที่ ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)111D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26,822,760.00 29 ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
กฟก.2 ประกวดราคาซื้อพัสดุตามแผนจัดหางบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) รายการTR.,50 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC เลขที่ ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)109D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,678,320.00 29 ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
กฟก.2 ประกวดราคาซื้อเสาคอนกรีต 12.20 เมตร จำนวน 2,200 ต้น ใช้งานพื้นที่ กฟก.2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)130D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,190,812.00 29 ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
กฟก.2 ประกวดราคาซื้อเสาคอนกรีต 12 เมตร จำนวน 2,000 ต้น ตามแผนจัดหาพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)105D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,636,420.00 29 ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
กฟก.2 ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลน กลุ่มสายไฟ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 (คพจ.2) แผน4 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)132D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,445,000.00 29 ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
ส่วนกลาง จัดซื้อรถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า จำนวน 132 คัน เลขที่ กฟภ.กจต.ป(รซ)-008-2562
(ประกาศครั้งที่ 2)
564,960,000.00 28 ธันวาคม 2563 4 มกราคม 2564
กฟต.1 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตปี 2564 จำนวน 10 รายการ (งบโครงการ คพจ.2 แผนที่ 3) 26,002,572.90 28 ธันวาคม 2563 4 มกราคม 2564
กฟต.1 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตปี 2564 จำนวน 11 รายการ (งบย้ายแนว, งบเปลี่ยนทดแทนฯ, งบขยายเขต และงบทำการ) 7,655,389.90 28 ธันวาคม 2563 4 มกราคม 2564
กฟก.2 จัดซื้อพัสดุตามแผนจัดหางบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) รายการล่อฟ้า 20-21 kV. 5 KA เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)119D/2563 1,710,288.00 28 ธันวาคม 2563 4 มกราคม 2564