รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อรถซิตี้เครน ขนาด 20 ตัน จำนวน 11 คัน เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(รซ)-005-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 270,710,000.00 15 มิถุนายน 2565 20 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อรถเครน ขนาด 35 ตัน จำนวน 5 คัน เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(รซ)-004-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 182,435,000.00 15 มิถุนายน 2565 20 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อ Electric reach truck and accessories เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(ย)-007-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 46,224,000.00 15 มิถุนายน 2565 20 มิถุนายน 2565
กฟต.1 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตปี 2565 งบงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12,059,424.30 15 มิถุนายน 2565 20 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดินรองรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (Motorway) จุดตัดถนนธนะรัชต์ (ฝั่ง อบต.หนองน้ำแดง) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (แผนกโยธา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,448,980.66 15 มิถุนายน 2565 20 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟฉ.3 (จังหวัดบุรีรัมย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 62,049,247.50 15 มิถุนายน 2565 20 มิถุนายน 2565
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะจัดซื้อพร้อมติดตั้งจอแสดงภาพ LED Screen ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร (4 x 6 เมตร) พร้อมระบบควบคุม สำหรับห้องประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,100,000.00 15 มิถุนายน 2565 24 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง งานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี แบบเคเบิลใต้ดิน ช่วงสถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 7 - สถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 6 ช่วงสถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 7 - ถนนอัษฎาธร บริเวณแจ่งศรีภูมิ และก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน 22 เควี (Lot 7) ช่วง ถนนมหิดล บริเวณสามแยกสวนปรุง - ถนนอัษฎาธร บริเวณแจ่งศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาเลขที่ จร.5/2565 (ครั้งที่ 2)
485,296,000.00 15 มิถุนายน 2565 20 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน (ระยะที่1)บริเวณถนนพระยาสัจจาจากสามแยกโรงเรียนชลราษฎร์อำรุงถึงสุดเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนปากซอยบ้านสวน-พระยาสัจจา 10 จ.ชลบุรี ตามแผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 183,435,771.00 14 มิถุนายน 2565 17 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบางกระทุ่ม ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 149,994,380.00 14 มิถุนายน 2565 17 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนเลียบคลองสาม ช่วงที่ 1 จ.ปทุมธานี ตามแผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 134,900,678.00 14 มิถุนายน 2565 17 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน และเงื่อนไขประกวดราคา (TOR) งานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าบ้านบึง (ลานไก) - สถานีไฟฟ้าเหมราช 3 - บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาง ไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดชลบุรี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนงานที่ 1 ประกวดราคาเลขที่ จร.15/2565 64,692,000.00 14 มิถุนายน 2565 16 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโยธา และจ้างเหมาค่าแรง, ค่าอุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงระบบ SCPS และระบบ CSCS ของงานก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) 3 สถานี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผน 2 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18,964,693.91 14 มิถุนายน 2565 17 มิถุนายน 2565
กฟต.2 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง แรงต่ำ (ครั้งคราว) 114,500.00 13 มิถุนายน 2565 20 มิถุนายน 2565
กฟก.3 จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย 7 รายการ(65IAHEB035) 15,023,977.00 13 มิถุนายน 2565 16 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง งานจัดซื้อเครื่องทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker Analyzer) จำนวน 1 ชุด 2,250,000.00 13 มิถุนายน 2565 20 มิถุนายน 2565
กฟต.2 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนงระบบจำหน่ายแรงสูง แรงต่ำ (ชั่วคราว) 314,477.00 10 มิถุนายน 2565 15 มิถุนายน 2565
กฟต.2 ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง แรงต่ำ (ครั้งคราว) 314,477.00 10 มิถุนายน 2565 15 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดซื้ออุปกรณ์และจ้างเหมาโยธาพร้อมปรับปรุงระบบ CSCS งานก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) 2 สถานี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผน 1 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28,627,217.63 10 มิถุนายน 2565 15 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อRECLOSER 22 kV 630 A 12 kA (SOLID) WITH HANGER จำนวน 292 ชุด และ 33 kV จำนวน 67 ชุด เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(รค)-004-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 144,420,361.00 10 มิถุนายน 2565 15 มิถุนายน 2565