รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
กฟน.2 ประกวดราคาซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) จำนวน 34,000 ลูก เลขที่ N2.EB.(จซ.)-31-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11,023,140.00 6 พฤษภาคม 2564 12 พฤษภาคม 2564
ส่วนกลาง งานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าบ้านโพธิ์ - สถานีไฟฟ้าเกาะโพธิ์ (บริษัทเอ็มไพร์สตีล) และ ตัดจ่ายหน้าสถานีไฟฟ้าเกาะโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนงานที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66,311,110.00 6 พฤษภาคม 2564 12 พฤษภาคม 2564
กฟต.2 งานจ้างเหมาตัดลิดรอนต้นไม้แบบเฉพาะคราว ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 472,950.39 5 พฤษภาคม 2564 7 พฤษภาคม 2564
กฟน.1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุขนาด 8.00 x 15.00 เมตร ที่สำนักงาน กฟอ.สันทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 909,393.00 5 พฤษภาคม 2564 20 พฤษภาคม 2564
กฟน.2 ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า พัสดุหลักงบ คพส.8.1 (จำนวน 2 รายการ) เลขที่ N2.EB.(จซ.)-30-2564 20,799,088.00 5 พฤษภาคม 2564 11 พฤษภาคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อ ล่อฟ้าแรงต่ำ 250 - 500 V. เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ลฟ)-005.2-2564 14,124,000.00 5 พฤษภาคม 2564 11 พฤษภาคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อ ล่อฟ้าแรงต่ำ 250 - 500 V. เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ลฟ)-005.1-2564 17,655,000.00 5 พฤษภาคม 2564 11 พฤษภาคม 2564
ส่วนกลาง จ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟฉ.3 (จ.บุรีรัมย์, จ.สุรินทร์)
106,022,020.00 30 เมษายน 2564 6 พฤษภาคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟต.3 (จ.ยะลา, จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 155,066,882.40 29 เมษายน 2564 5 พฤษภาคม 2564
ส่วนกลาง จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดงระบบ 115 เควี ขนาด 1x800 ตร.มม. จำนวน 1,000 เมตร เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-024-2563
(ประกาศครั้งที่ 3)
6,157,850.00 28 เมษายน 2564 5 พฤษภาคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟฉ.2 (จ.ยโสธร, จ.ศรีสะเกษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 87,625,330.54 28 เมษายน 2564 3 พฤษภาคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าลพบุรี 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 191,214,509.43 26 เมษายน 2564 29 เมษายน 2564
กฟต.2 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มีอายุมากกว่า 10 ปี เป็นเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงของ กฟต.2 จำนวน 155 เครื่อง (หลังจากได้รับฟังคำวิจารณ์แล้ว) 5,013,000.00 26 เมษายน 2564 29 เมษายน 2564
กฟน.1 ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 16 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)15/2564) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19,298,302.79 26 เมษายน 2564 29 เมษายน 2564
กฟฉ.3 จัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เพื่อใช้งานตามโครงการต่างๆ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-005/2564 7,098,243.04 26 เมษายน 2564 29 เมษายน 2564
กฟฉ.3 จัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เพื่อใช้งานตามโครงการต่างๆ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.)EBD-004/2564 23,432,854.48 26 เมษายน 2564 29 เมษายน 2564
กฟฉ.3 จัดซื้อพัสดุหลัก ประจำปี 2564
ประเภท หม้อแปลง จำนวน 5 รายการ
เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-007/2564
รายการ วงเงินงบประมาณ 16,750,620.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,172,543.40 บาท รวมทั้งสิ้น 17,923,163.40 บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการที่ 1 TR., 30 KVA,1P,22-0.48/0.24 KV,SC (1050000011) จำนวน 48 เครื่อง
จุดจัดส่งที่ แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ
รายการที่ 2 TR.,50 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC (1050010066) จำนวน 22 เครื่อง
จุดจัดส่งที่ แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพิมาย
รายการที่ 3 TR.,100 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC (1050010067) จำนวน 30 เครื่อง
จุดจัดส่งที่ แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนางรอง
รายการที่ 4 TR.,160 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC (1050010068) จำนวน 20 เครื่อง
จุดจัดส่งที่ แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบัวใหญ่
รายการที่ 5 TR.,250 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC (1050010069) จำนวน 16 เครื่อง
จุดจัดส่งที่ แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสีคิ้ว
17,923,163.40 26 เมษายน 2564 29 เมษายน 2564
กฟฉ.3 จัดซื้อพัสดุหลักประเภท ลูกถ้วยและเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-008/2564 6,413,348.88 26 เมษายน 2564 29 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากันทรลักษ์ 2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2 และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าศรีสงคราม ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2
176,831,504.16 26 เมษายน 2564 29 เมษายน 2564
กฟน.2 จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 14 รายการ เลขที่ N2.EB.(จซ.)-22-2564 18,580,590.66 26 เมษายน 2564 29 เมษายน 2564