รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017102214) 42,800,000.00 14 มกราคม 2564 19 มกราคม 2564
กฟต.1 ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2564 (ยกเว้น คพจ.2) และพัสดุหลักรองปี 2563 (เพิ่มเติม) อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 25 รายการ เลขที่ S1(B)Hardware(H)009/2564 9,511,777.27 13 มกราคม 2564 18 มกราคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อ IPC MAIN INS 16-95 MM TAP INS 6-35 MM เลขที่ กฟภ.กจน.ป(พร)-002-2564 32,356,800.00 13 มกราคม 2564 18 มกราคม 2564
กฟน.1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงเพิ่มวงจรระบบจำหน่าย 22 เควี กฟจ.แม่ฮ่องสอน - ปางมะผ้า ทางหลวง 1095 (ช่วง 8-11) ในพื้นที่ กฟจ.แม่ฮ่องสอน (น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)15/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,310,454.00 13 มกราคม 2564 18 มกราคม 2564
กฟฉ.2 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟภ. กรณีติดตั้ง,สับเปลี่ยน,เพิ่ม-ลดขนาด,รื้อถอน,ย้ายจุดติดตั้ง,เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์,ติดตั้ง/ปรับปรุง ไม้แป้นรองรับสายไฟหรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในเขตรับผิดชอบของ กฟส.ราษีไศล ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 534,946.50 12 มกราคม 2564 18 มกราคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 6 ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตในสังกัด กผภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,078,476.80 12 มกราคม 2564 15 มกราคม 2564
กฟฉ.1 จัดซื้อพัสดุหลัก-รอง จำนวน 9 รายการ สำหรับงบงานผู้ใช้ไฟ 477,760.35 11 มกราคม 2564 14 มกราคม 2564
กฟก.3 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.เดิมบางนางบวช บริเวณ สามแยกตลาดนางบวช ถึงโรงสีดินสุวรรณ (ช่วงที่2) 1,254,405.68 11 มกราคม 2564 28 มกราคม 2564
ส่วนกลาง จัดซื้อเครื่อง Horizontal Directional Drilling System D36x50 สำหรับดึงท่อ 8-160 มม. HDPE ระยะไม่ต่ำกว่า 150 เมตร
19,260,000.00 11 มกราคม 2564 14 มกราคม 2564
กฟต.2 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวสายส่ง 115 เควี นอกเขตทางหลวง (ที่ดินโฉนดผู้ใช้ไฟ) ช่วงสถานีจ่ายไฟฟ้าอำเภอวังวิเศษ ถึง สี่แยกอันดามัน ระยะทาง 27.30 กม. 550,279.60 8 มกราคม 2564 13 มกราคม 2564
กฟน.2 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สายยึดโยง พัสดุรองปี 2564 (เลขที่ N2.EB.(จซ.)-01-2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17,693,098.42 8 มกราคม 2564 13 มกราคม 2564
กฟฉ.3 จ้างเหมานิติบุคคล รักษาความปลอดภัย สำนักงาน กฟอ.โชคชัย และ คลังพัสดุ ประจำปี 2564 1,052,880.00 8 มกราคม 2564 15 มกราคม 2564
กฟก.3 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 5 รายการ รวมรถยนต์ทั้งสิ้น 53 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี(60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 55,269,780.00 7 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าค่ายบางระจัน ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าวิหารแดง, สถานีไฟฟ้าโรจนะ 2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 107,051,654.32 7 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติม สถานีไฟฟ้าโพธาราม 2, สถานีไฟฟ้าปราจีนบุรี 2 (ลานไก), ก่อสร้างปรับปรุงและเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าบางปะกง 1 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1
258,997,722.72 6 มกราคม 2564 11 มกราคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแม่สอด 1 และสถานีไฟฟ้าสลกบาตร 183,111,438.74 6 มกราคม 2564 11 มกราคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านเหลื่อม และสถานีไฟฟ้าละหานทราย ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าละหานทราย ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2
305,849,024.70 6 มกราคม 2564 11 มกราคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าลำปาง 1 และสถานีไฟฟ้าจอมทอง 161,491,545.79 6 มกราคม 2564 11 มกราคม 2564
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าปาย ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 53,573,268.25 6 มกราคม 2564 11 มกราคม 2564
กฟน.2 จัดซื้ออุปกรณ์สายยึดโยง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4
(เลขที่ N2.EB.(จซ.)-15-2564)
(อุปกรณ์โลหะจำนวน 16 รายการ)
62,510,684.00 6 มกราคม 2564 11 มกราคม 2564