รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
กฟต.2 งานจ้างเหมาตัดลิดรอนต้นไม้แบบเฉพาะคราว ประจำเดือนตุลาคม 2563
432,756.70 6 ตุลาคม 2563 9 ตุลาคม 2563
กฟก.2 ซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2563 กลุ่มลวดเหล็กตีเกลียว OH TO GW ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่2 (คพจ.2) แผน4 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)029D/2563 5,177,730.00 6 ตุลาคม 2563 9 ตุลาคม 2563
กฟต.1 ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักปี 2563 (เพิ่มเติม) ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,999,983.40 5 ตุลาคม 2563 8 ตุลาคม 2563
กฟต.1 ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักปี 2563 (เพิ่มเติม) หม้อแปลง จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ S1(B)Transformers(C)022/2563
22,313,031.00 1 ตุลาคม 2563 6 ตุลาคม 2563
กฟก.1 จ้างเหมาเอกชนปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า โคกตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 184,609.60 1 ตุลาคม 2563 2 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลระยะยาว (Long-term Backup) จำนวน 1 ระบบ 49,519,600.00 30 กันยายน 2563 5 ตุลาคม 2563
กฟก.2 ระกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี กำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน (1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 170,053,524.96 30 กันยายน 2563 5 ตุลาคม 2563
กฟฉ.1 จ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ กฟฉ.1 ระยะเวลาจ้าง 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 120,697,386.72 30 กันยายน 2563 5 ตุลาคม 2563
กฟก.2 เอกสารประกวดราคาจ้าง เครื่องมือปลด-สับสวิตช์แรงต่ำ (Low Tension Switch Grip Head and Remover Tool)
838,880.00 30 กันยายน 2563 7 ตุลาคม 2563
กฟฉ.3 จัดซื้อพัสดุหลักประเภท คอนกรีต 7 รหัสพัสดุ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
เลขที่ ฉ.3 กบญ. (จซ.) EBD-023/2563
วงเงินงบประมาณ 16,137,800.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,129,646.00 บาท รวมทั้งสิ้น 17,267,446.00 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการที่ 1 เสาคอนกรีต 8 เมตร จำนวน 4,000 ต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,265,920.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 เสาคอนกรีต 9 เมตร จำนวน 2,400 ต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,889,472.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 เสาคอนกรีต 12 เมตร จำนวน 900 ต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,336,389.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 สมอบก 550x550x150 มม. จำนวน 2,900 แผ่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 552,334.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 คอน 100x100x2,500 MM. จำนวน 1,000 ท่อน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 460,100.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 6 คอน 120x120x2,000 MM. จำนวน 900 ท่อน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,019.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 7 คอน 120x120x2,500 MM. จำนวน 400 ท่อน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 269,212.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
17,267,446.00 29 กันยายน 2563 2 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง จ้างผู้ตรวจประเมินภายนอก (Certification Body: CB) เพื่อตรวจต่ออายุการรับรองและขยายขอบเขตการรับรอง (Re-certification and Extension Audit) ระบบการบริหาร ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ตามมาตรฐาน ISO 22301 ของ กฟภ. 900,833.00 29 กันยายน 2563 29 ตุลาคม 2563
กฟต.1 จัดซื้อพัสดุหลักปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ลูกถ้วยและเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน ๖ รายการ
(Price Performance)
5,179,014.00 29 กันยายน 2563 2 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Access Switch สำหรับใช้งานร่วมกับโครงข่าย IP Access Network เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ของ กฟภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ PEA-CDD-๑๓ / ๒๐๒๐ 245,565,000.00 28 กันยายน 2563 5 ตุลาคม 2563
กฟน.1 ประกวดราคาเช่ายานพาหนะตามแผนประจำปี 2564-2569 จำนวน 4 รายการ รวมทั้งสั้น 41 คัน ระยะเวลา 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 44,336,520.00 28 กันยายน 2563 5 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง จัดซื้อกระเปาะซิลิกาเจลและถ้วยรองน้ำมัน จำนวน 2 รายการ 2,260,375.00 28 กันยายน 2563 7 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง จัดซื้อลวดทองแดงแบนหุ้มกระดาษ จำนวน 9 รายการ 1,945,260.00 28 กันยายน 2563 14 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง จัดซื้อลวดทองแดงอาบน้ำยา จำนวน 5 รายการ 3,526,720.00 28 กันยายน 2563 6 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ บริเวณ ถ.หฤทัย ช่วงห้าแยกโนนไฮ ถึง สี่แยกราชทัณฑ์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
50,868,870.00 25 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
กฟน.2 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้ กฟฟ. ในสังกัด กฟน.2 จำนวน 17 รายการ เลขที่ น.2 กกค.(กร.)- 08/2563 5,333,468.50 24 กันยายน 2563 27 กันยายน 2563
ส่วนกลาง จัดซื้อ Rubber goods test system จำนวน 1 รายการ 16,050,000.00 24 กันยายน 2563 29 กันยายน 2563