รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์ประกอบโลหะ ตามแผนจัดหาพัสดุรองประจำปี 2565 โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่2 (คพจ.2) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)014D/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
18,226,915.00 บาท
วันที่ประกาศ
21 มิถุนายน 2565
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
24 มิถุนายน 2565
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี
ที่อยู่ของหน่วยงาน
47/1 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
สอบถามทางโทรศัพท์
089-4500019
สอบถามทางอีเมล์
kunlanat.kho@pea.co.th
Fax
038-455280