รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สายยึดโยง พัสดุรองปี 2564 (เลขที่ N2.EB.(จซ.)-01-2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
17,693,098.42 บาท
วันที่ประกาศ
8 มกราคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
13 มกราคม 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (น2)
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 350/9 หมู่ที่7 ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
สอบถามทางโทรศัพท์
055320075
สอบถามทางอีเมล์
sasita.rak@pea.co.th
Fax
055320196