รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2564 จำนวน 8 รายการ ของกฟจ.นม3 (สรน) เลขที่ ฉ.3 กฟจ.นม3 (สรน)(บห.)EBD-001/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
4,056,102.50 บาท
วันที่ประกาศ
23 เมษายน 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28 เมษายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา3 (สุรนารี)
ที่อยู่ของหน่วยงาน
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
สอบถามทางโทรศัพท์
044-465805
สอบถามทางอีเมล์
rapeephan.sun@pea.co.th
Fax
044-465560