รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 14 รายการ เลขที่ N2.EB.(จซ.)-22-2564
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
18,580,590.66 บาท
วันที่ประกาศ
26 เมษายน 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
29 เมษายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (น.2)
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 350/7 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
สอบถามทางโทรศัพท์
055-320075
สอบถามทางอีเมล์
paveena.tha@pea.co.th
Fax
055-320196