รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อหม้อแปลง TR.,160KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC ตามแผนจัดหาพัสดุงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2565 แบบสัญญาราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน (Open-ended Contract) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)046D/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
33,971,644.00 บาท
วันที่ประกาศ
21 มิถุนายน 2565
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
24 มิถุนายน 2565
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี
ที่อยู่ของหน่วยงาน
47/1 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
สอบถามทางโทรศัพท์
089-4500019
สอบถามทางอีเมล์
kunlanat.kho@pea.co.th
Fax
038-455280