รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดสอบมิเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบมิเตอร์ตามงบประมาณ ประจำปี 2565 หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
13,535,500.00 บาท
วันที่ประกาศ
24 มิถุนายน 2567
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
27 มิถุนายน 2567
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบริหารพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองบริหารพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา
สอบถามทางโทรศัพท์
073-262-692
สอบถามทางอีเมล์
suthima.suw2@pea.co.th
Fax
-