รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านเหลื่อม และสถานีไฟฟ้าละหานทราย ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าละหานทราย ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
305,849,024.70 บาท
วันที่ประกาศ
6 มกราคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
11 มกราคม 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5836
สอบถามทางอีเมล์
spm@pea.co.th
Fax
02-590-5855