รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อหม้อแปลง TR.,100KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC ตามแผนจัดหาพัสดุงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2565 แบบสัญญาราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน (Open-ended Contract) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)045D/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
27,677,583.00 บาท
วันที่ประกาศ
21 มิถุนายน 2565
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
24 มิถุนายน 2565
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี
47/1 หมู่ที่3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326 หรือ 094-285-5405
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-2855405