รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ตามหนังสือ กซข.ก.1 ที่ ก.1กซข.(งป.) 677/2564 ลงวันที่ 18 ก.พ. 2564 ขอให้ กวว.ก.1 เป็นผู้จัดซื้อเครื่องมือกลุ่มงานทดสอบแทน กบษ.ก.1 ซึ่งได้แก่ เครื่องมือวัดความต้านทานฉนวน (Insulation Resistance Tester)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
300,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
5 เมษายน 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
12 เมษายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
แผนกมาตรฐานและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า กองวิศวกรรมและวางแผน ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

46 หมู่ 6 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

สอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามทางอีเมล์
Fax
เอกสารแนบ
Attachment Size
TOR Insulation Resustance Tester.pdf 1.37 MB