รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อเสาคอร.ยาว 12.20 ม. จำนวน 800 ต้น ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่2 (คพจ.2) แผน3,แผน4 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)057D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
6,185,456.00 บาท
วันที่ประกาศ
25 พฤษภาคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
31 พฤษภาคม 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี
ที่อยู่ของหน่วยงาน
47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280