รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อ IPC MAIN INS 16-95 MM TAP INS 6-35 MM เลขที่ กฟภ.กจน.ป(พร)-002-2564
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
32,356,800.00 บาท
วันที่ประกาศ
13 มกราคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
18 มกราคม 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดหาพัสดุ 1
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 อาคาร 50 ชั้น 5
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5314
สอบถามทางอีเมล์
krittanu.kle@pea.co.th
Fax
02-590-5307