รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักปี 2563 (เพิ่มเติม) หม้อแปลง จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ S1(B)Transformers(C)022/2563
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
22,313,031.00 บาท
วันที่ประกาศ
1 ตุลาคม 2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
6 ตุลาคม 2563
หน่วยงานที่ประกาศ
แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่ของหน่วยงาน
86 หมู่ 5 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
สอบถามทางโทรศัพท์
032-598538-43 ต่อ 10326-27
สอบถามทางอีเมล์
orapin.pea@pea.co.th
Fax
032-598478, 032-598156