รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุหลัก ประจำปี 2564
ประเภท หม้อแปลง จำนวน 5 รายการ
เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-007/2564
รายการ วงเงินงบประมาณ 16,750,620.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,172,543.40 บาท รวมทั้งสิ้น 17,923,163.40 บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการที่ 1 TR., 30 KVA,1P,22-0.48/0.24 KV,SC (1050000011) จำนวน 48 เครื่อง
จุดจัดส่งที่ แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ
รายการที่ 2 TR.,50 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC (1050010066) จำนวน 22 เครื่อง
จุดจัดส่งที่ แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพิมาย
รายการที่ 3 TR.,100 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC (1050010067) จำนวน 30 เครื่อง
จุดจัดส่งที่ แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนางรอง
รายการที่ 4 TR.,160 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC (1050010068) จำนวน 20 เครื่อง
จุดจัดส่งที่ แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบัวใหญ่
รายการที่ 5 TR.,250 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC (1050010069) จำนวน 16 เครื่อง
จุดจัดส่งที่ แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสีคิ้ว
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
17,923,163.40 บาท
วันที่ประกาศ
26 เมษายน 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
29 เมษายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สอบถามทางโทรศัพท์
044214334-8
สอบถามทางอีเมล์
kemissara.rua@pea.co.th
Fax
044214328