รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้ออุปกรณ์สายยึดโยง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4
(เลขที่ N2.EB.(จซ.)-15-2564)
(อุปกรณ์โลหะจำนวน 16 รายการ)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
62,510,684.00 บาท
วันที่ประกาศ
6 มกราคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
11 มกราคม 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า(น2)
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 350/9 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
สอบถามทางโทรศัพท์
055320075
สอบถามทางอีเมล์
sasita.rak@pea.co.th
Fax
055320196