รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุหลักประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
11,733,031.50 บาท
วันที่ประกาศ
24 พฤษภาคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28 พฤษภาคม 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ
ที่อยู่ของหน่วยงาน
123 หมู่ 10 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
สอบถามทางโทรศัพท์
044854118 ต่อ 14130
สอบถามทางอีเมล์
saifon.sor@pea.co.th
Fax
044854190