รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2564 (ยกเว้น คพจ.2) และพัสดุหลักรองปี 2563 (เพิ่มเติม) อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 25 รายการ เลขที่ S1(B)Hardware(H)009/2564
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
9,511,777.27 บาท
วันที่ประกาศ
13 มกราคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
18 มกราคม 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่ของหน่วยงาน
86 หมู่ 5 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
สอบถามทางโทรศัพท์
032-598538-43 ต่อ 10326-27
สอบถามทางอีเมล์
orapin.pea@pea.co.th
Fax
032-598478