รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-3 มอก.1251 จำนวน 6,000 ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding027/2564
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
12,358,500.00 บาท
วันที่ประกาศ
28 พฤษภาคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
2 มิถุนายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา
ที่อยู่ของหน่วยงาน
59/27 หมู่1 ถนนยะลา-ปัตตานี
ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี 94160
สอบถามทางโทรศัพท์
073-262713
สอบถามทางอีเมล์
parinya.cha@pea.co.th
Fax
073-262714