รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เพื่อใช้งานตามโครงการต่างๆ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-005/2564
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
7,098,243.04 บาท
วันที่ประกาศ
26 เมษายน 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
29 เมษายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบัญชี กฟฉ.3
ที่อยู่ของหน่วยงาน
3 ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
สอบถามทางโทรศัพท์
044-214334
สอบถามทางอีเมล์
wiraya.tho@pea.co.th
Fax