รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 12 รายการ ตามโครงการพัฒนาสายส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-123-2563
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
7,449,083.20 บาท
วันที่ประกาศ
16 ตุลาคม 2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
21 ตุลาคม 2563
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่อยู่ของหน่วยงาน
46 หมู่ 6 ถนนสายเอเชีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
สอบถามทางโทรศัพท์
035-241-142 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
pur.pea-c1-act@pea.co.th
Fax
035-323-868