รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้ออุปกรณ์โลหะ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 (เลขที่ N2.EB.(จซ.)-25-2564)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
16,544,875.00 บาท
วันที่ประกาศ
23 เมษายน 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28 เมษายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (น2)
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 350/7 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
สอบถามทางโทรศัพท์
055320075
สอบถามทางอีเมล์
sasita.rak@pea.co.th
Fax
0553200196