รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงTR.,50KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC ตามแผนจัดหาพัสดุงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2565 แบบสัญญาราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน (Open-ended Contract) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)044D/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
14,900,606.00 บาท
วันที่ประกาศ
21 มิถุนายน 2565
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
24 มิถุนายน 2565
หน่วยงานที่ประกาศ
แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง ชลบุรี
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี
เลขที่47/1 หมู่3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455-086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax