รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดหาพร้อมติดตั้ง Smart Meter และอุปกรณ์ประกอบเพื่อสับเปลี่ยนมิเตอร์จานหมุนเดิมในพื้นที่ กฟฟ.มพย. เพิ่มเติม ฉบับปรับปรุง หลังการประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
242,890,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
21 มิถุนายน 2565
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
24 มิถุนายน 2565
หน่วยงานที่ประกาศ
กผอ.
ที่อยู่ของหน่วยงาน
สอบถามทางโทรศัพท์
02-0090-6095
สอบถามทางอีเมล์
ami2021@pea.co.th
Fax