รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ 2 ประเภท รวม 49 คัน ประจำปี 2564 - 2569 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
54,929,520.00 บาท
วันที่ประกาศ
28 พฤษภาคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
2 มิถุนายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 46 หมู่ 6 ถนนสายเอเชีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
สอบถามทางโทรศัพท์
035-241-142 ต่อ 10173
สอบถามทางอีเมล์
Fax