รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าค่ายบางระจัน ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าวิหารแดง, สถานีไฟฟ้าโรจนะ 2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
107,051,654.32 บาท
วันที่ประกาศ
7 มกราคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
12 มกราคม 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
02-5905835
สอบถามทางอีเมล์
spm@pea.co.th
Fax
02-5905855