รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และระบบควบคุมสั่งการระยะไกล (FRTU+Media (๓G)) พร้อมติดตั้ง จำนวน 205 ชุด สำหรับพื้นที่ปริมณฑลชนแดนกับ กฟน. ของเขต กฟก.1 เลขที่ กบญ.ก.1(B)-กปบ-098-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
16,911,885.00 บาท
วันที่ประกาศ
31 พฤษภาคม 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
4 มิถุนายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 46 หมู่ 6 ถนนสายเอเชีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
สอบถามทางโทรศัพท์
035-241-142 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
pur.pea-c1-act@pea.co.th
Fax
035-323-868