รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำมันหม้อแปลง ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร/ชั่วโมง (High Vacuum Oil Purifier) จำนวน 2 ชุด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
984,400.00 บาท
วันที่ประกาศ
18 มิถุนายน 2567
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
21 มิถุนายน 2567
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
ที่อยู่ของหน่วยงาน
แผนกหม้อแปลงระบบจำหน่าย กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 3 หมู่ 2
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สอบถามทางโทรศัพท์
044-214348 ต่อ 10630 ,081-2823733
สอบถามทางอีเมล์
Fax