รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ (Open-ended Contract) เลขที่ N2.EB.(จซ.)-09-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
62,343,015.00 บาท
วันที่ประกาศ
17 มิถุนายน 2565
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
22 มิถุนายน 2565
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (น2)
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 350/9 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
สอบถามทางโทรศัพท์
055320075
สอบถามทางอีเมล์
sasita.rak@pea.co.th
Fax
-