รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดง ประเภทต่างๆ จำนวน 2 รายการ วิธีประกวดราคาเลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(สฟ)-019-2565
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
5,711,125.00 บาท
วันที่ประกาศ
22 มิถุนายน 2565
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
27 มิถุนายน 2565
หน่วยงานที่ประกาศ
กองจัดหาพัสดุ 2
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนน งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5327
สอบถามทางอีเมล์
spb@pea.co.th
Fax
02-591-5401