รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มีอายุมากกว่า 10 ปี เป็นเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงของ กฟต.2 จำนวน 155 เครื่อง (หลังจากได้รับฟังคำวิจารณ์แล้ว)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
5,013,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
26 เมษายน 2564
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
29 เมษายน 2564
หน่วยงานที่ประกาศ
กองวิศวกรรมและวางแผน ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ของหน่วยงาน
167 ม.3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
สอบถามทางโทรศัพท์
0 7537 8430 ต่อ 10126
สอบถามทางอีเมล์
poompong.lim@pea.co.th
Fax
0 7576 3354