รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
ประกวดราคาเช่ายานพาหนะ ตามแผนงานเช่ายานพาหนะปี 2564-2569 จำนวน 52 คัน ของหน่วยงานในสังกัด กฟต.3
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding036/2563
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
55,937,460.00 บาท
วันที่ประกาศ
12 ตุลาคม 2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
16 ตุลาคม 2563
หน่วยงานที่ประกาศ
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา
ที่อยู่ของหน่วยงาน
59/27 หมู่ 1 ถนนยะลา-ปัตตานี
ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
94160
สอบถามทางโทรศัพท์
073-262-713
สอบถามทางอีเมล์
nichanan.bab@pea.co.th
Fax
073-262-714