รายละเอียดประกาศร่าง TOR

รายละเอียด
จ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบํารุงรักษาระบบการบริหารจัดการข้อมูล ภายในองค์กร (Enterprise Content Management : ECM) เลขที่ กฟภ.กพก.ป(จ้าง)-003-2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
333,840,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
9 ตุลาคม 2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
15 ตุลาคม 2563
หน่วยงานที่ประกาศ
กองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการองค์กร
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 200 ถ. งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สอบถามทางโทรศัพท์
025909643
สอบถามทางอีเมล์
emi.bidding@pea.co.th
Fax
025909648
เอกสารแนบ
Attachment Size
TOR_ECM_PEA_New.pdf 4.49 MB