รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสามโคก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 65057157682 1 / 2565 840,506.14 11 พฤษภาคม 2565
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเวียงป่าเป้า/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ชั้น 3 65057156798 1 / 2565 731,983.81 11 พฤษภาคม 2565
กฟต.2 กองบริการลูกค้า/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (ต2) 1 / 2565 307,694.85 10 พฤษภาคม 2565
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขุขันธ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 65057142995 1 / 2565 1,838,088.25 10 พฤษภาคม 2565
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวิหารแดง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค ชั้น 3 65057141259 1 / 2565 583,134.10 10 พฤษภาคม 2565
กฟต.2 กองบริการลูกค้า/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (ต2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 65057144150 1 / 2565 307,694.85 10 พฤษภาคม 2565
กฟก.1 กองระบบสารสนเทศ/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ก1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 65057127314 1 / 2565 254,445.25 10 พฤษภาคม 2565
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม/สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 65057126653 1 / 2565 2,596,865.23 10 พฤษภาคม 2565
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย ชั้น 2 65057122895 1 / 2565 101,808.75 9 พฤษภาคม 2565
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคีรีรัฐนิคม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ชั้น 2 65047422924 1 / 2565 1,015,610.42 9 พฤษภาคม 2565
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงดาว/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม ชั้น 2 65057112665 1 / 2565 1,087,452.52 9 พฤษภาคม 2565
ส่วนกลาง กองควบคุมการจ่ายไฟ/ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า 65057109882 1 / 2565 9,110.00 9 พฤษภาคม 2565
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแหลมสิงห์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 65057089679 1 / 2565 920,678.20 9 พฤษภาคม 2565
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางแพ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธาราม ชั้น 2 65047294258 1 / 2565 2,371,491.69 7 พฤษภาคม 2565
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลฉลอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 65057089574 1 / 2565 796,525.42 6 พฤษภาคม 2565
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 65057088656 1 / 2565 2,253,382.98 6 พฤษภาคม 2565
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2 65057084855 1 / 2565 1,105,484.08 6 พฤษภาคม 2565
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 65057071437 1 / 2565 1,677,834.93 6 พฤษภาคม 2565
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบุณฑริก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 65057064650 1 / 2565 1,499,734.76 5 พฤษภาคม 2565
กฟก.3 กองอำนวยการ (ก3)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 65057062084 1 / 2565 975,712.08 5 พฤษภาคม 2565