รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟก.2 กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ก2) 64017273042 4 / 2563 86,096.94 15 มกราคม 2564
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา/ รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 2 64017260633 4 / 2563 496,944.19 15 มกราคม 2564
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย ชั้น 2 64017271438 4 / 2563 743,635.31 15 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 64017268799 4 / 2563 1,866,187.49 15 มกราคม 2564
กฟฉ.2 กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า 64017197672 4 / 2563 430,420.28 15 มกราคม 2564
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีเทพ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 640172666985 4 / 2563 566,532.42 15 มกราคม 2564
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีเทพ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 64017230678 3 / 2563 576,532.78 15 มกราคม 2564
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 64017265248 4 / 2563 1,888,325.26 15 มกราคม 2564
กฟน.1 กองระบบสารสนเทศ/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (น1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 64017042438 4 / 2563 151,421.00 15 มกราคม 2564
กฟก.3 กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ก3) 64017121616 4 / 2563 23,599.86 14 มกราคม 2564
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากท่อ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 64017250643 4 / 2563 2,312,004.77 14 มกราคม 2564
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากท่อ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 64017256816 3 / 2563 1,518,047.18 14 มกราคม 2564
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากท่อ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 64017256622 2 / 2563 1,578,480.70 14 มกราคม 2564
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากท่อ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 64017256197 1 / 2563 1,654,478.09 14 มกราคม 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64017254089 4 / 2563 7,962,104.94 14 มกราคม 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเหนือคลอง 64017253829 4 / 2563 1,109,485.84 14 มกราคม 2564
ส่วนกลาง ฝปส. สรก.(ย) 64017252993 4 / 2563 33,383.98 14 มกราคม 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64017232623 4 / 2563 2,043,743.00 14 มกราคม 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64017232679 3 / 2563 2,127,827.14 14 มกราคม 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมหาชนะชัย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64017160074 4 / 2563 940,593.87 14 มกราคม 2564