รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย ชั้น 2 64047296880 1 / 2564 962,035.18 22 เมษายน 2564
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 64047295210 1 / 2564 6,502,719.88 22 เมษายน 2564
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 64047293198 1 / 2564 4,131,375.26 22 เมษายน 2564
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภองาว/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 64047291594 1 / 2564 22 เมษายน 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเหนือคลอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 64047288496 1 / 2564 530,754.99 22 เมษายน 2564
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 64047269946 1 / 2564 2,997,729.81 22 เมษายน 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขาพนม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 64047284265 1 / 2564 643,193.00 22 เมษายน 2564
กฟฉ.2 กองอำนวยการ (ฉ2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64047287883 1 / 2564 2,575,931.18 22 เมษายน 2564
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 64047270877 4 / 2563 3,423,467.85 22 เมษายน 2564
กฟน.2 กองวิศวกรรมและวางแผน/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ 1 / 2564 65,787.50 22 เมษายน 2564
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 64047270568 3 / 2563 3,491,888.44 22 เมษายน 2564
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 64047272160 1 / 2564 315,459.75 22 เมษายน 2564
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 64047270433 2 / 2563 2,732,152.19 22 เมษายน 2564
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 64047270157 1 / 2563 3,828,279.45 22 เมษายน 2564
ส่วนกลาง กองประมวลผลงานและกิจการสัมพันธ์/ฝ่ายงานผู้ว่าการ 64047276342 1 / 2564 186,585.25 22 เมษายน 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบุณฑริก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64047276343 1 / 2564 755,775.99 22 เมษายน 2564
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคา ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 64047274561 1 / 2564 1,317,843.98 22 เมษายน 2564
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางปลาม้า/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 64017400332 4 / 2563 1,251,640.89 21 เมษายน 2564
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางปลาม้า/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 64047270127 1 / 2564 1,670,403.08 21 เมษายน 2564
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสันกำแพง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 64047269443 1 / 2564 1,372,445.61 21 เมษายน 2564