รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพนมไพร/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 65057236825 1 / 2565 185,217.26 17 พฤษภาคม 2565
กฟน.1 กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (น1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 65047153186 1 / 2565 66,055.00 17 พฤษภาคม 2565
ส่วนกลาง กองหม้อแปลง/ฝ่ายระบบมิเตอร์และหม้อแปลง 65057223075 1 / 2565 368,563.54 17 พฤษภาคม 2565
ส่วนกลาง กองโครงการ/ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า/ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า 65057220819 1 / 2565 92,983.00 17 พฤษภาคม 2565
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองวัวซอ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 65057221249 1 / 2565 1,080,159.05 17 พฤษภาคม 2565
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 65057208879 1 / 2565 4,936,365.30 17 พฤษภาคม 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 65057210367 1 / 2565 2,074,328.23 15 พฤษภาคม 2565
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพิชัย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 65057203038 1 / 2565 1,011,367.24 13 พฤษภาคม 2565
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 65057200055 1 / 2565 796,321.86 12 พฤษภาคม 2565
กฟฉ.2 E043การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวาปีปทุม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 65057193111 1 / 2565 1,516,877.81 12 พฤษภาคม 2565
ส่วนกลาง สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์/สายงานยุทธศาสตร์ 65057196293 1 / 2565 22,265.56 12 พฤษภาคม 2565
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 65057196732 1 / 2565 2,194,073.44 12 พฤษภาคม 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรหมบุรี/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2 65057192478 1 / 2565 226,608.21 12 พฤษภาคม 2565
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช/สายงานการไฟฟ้า ภาค 4 1 / 2565 3,664,792.76 12 พฤษภาคม 2565
กฟก.2 ส่วนงานสนับสนุน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา 65057190041 1 / 2565 1,690,851.36 12 พฤษภาคม 2565
กฟน.3 กองอำนวยการ (น3)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 65057137580 1 / 2565 503,651.03 12 พฤษภาคม 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหันคา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท ชั้น 2 65057171505 1 / 2565 623,482.72 11 พฤษภาคม 2565
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงของ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 65057170040 1 / 2565 1,602,632.05 11 พฤษภาคม 2565
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมายอ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสายบุรี ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 65057165451 1 / 2565 1,273,445.10 11 พฤษภาคม 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 65047414767 1 / 2565 1,699,377.42 11 พฤษภาคม 2565