รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ทะ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคา ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63107158153 3 / 2563 662,830.82 14 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ทะ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคา ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63107158134 2 / 2563 718,467.53 14 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ทะ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคา ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63107158101 1 / 2563 635,662.37 14 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง กองเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า/ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ 3 / 2563 14 ตุลาคม 2563
กฟก.3 กฟอ.เดิมบางนางบวช 63107143678 3 / 2563 1,012,539.23 12 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63077540296 2 / 2563 2,848,346.98 12 ตุลาคม 2563
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 2 (หัวทะเล) ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 3 / 2563 1,271,890.75 12 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงคำ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 6317142701 1 / 2563 871,000.59 12 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย ชั้น 2 63107118166 3 / 2563 576,433.88 12 ตุลาคม 2563
กฟต.3 กฟส.อ.บันนังสตา 63107141305 3 / 2563 2,120,341.03 12 ตุลาคม 2563
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 63107136909 3 / 2563 1,205,077.13 12 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหา/ผู้ช่วยผู้ว่าการสนับสนุนองค์กร/รองผู้ว่าการสนับสนุนองค์กร 63107138536 3 / 2563 49,417.85 12 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ลาว/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ชั้น 3 63077557995 2 / 2563 1,028,802.19 12 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง กองพัฒนาบุคลากร/ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล/ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารองค์กร (ทรัพยากรบุคคล) 63107116216 3 / 2563 75,461.66 12 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอห้างฉัตร/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคา ชั้น 3 63107057030 3 / 2563 1,021,430.86 12 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอห้างฉัตร/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคา ชั้น 3 63107057136 2 / 2563 1,279,729.35 12 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอห้างฉัตร/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคา ชั้น 3 63107057117 1 / 2563 842,080.52 12 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63107114559 2 / 2563 3,200,434.79 12 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63107117479 1 / 2563 3,563,888.21 12 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงดาว/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม ชั้น 2 63067145246 1 / 2563 1,063,492.70 12 ตุลาคม 2563