รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 64047396708 1 / 2564 1,167,493.24 28 เมษายน 2564
กฟต.2 กองบำรุงรักษา/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ต2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 64047395080 1 / 2564 457,398.04 28 เมษายน 2564
กฟน.1 กองก่อสร้างและบริหารโครงการ/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (น1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 64047395505 1 / 2564 1,582,191.85 28 เมษายน 2564
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเถิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคา ชั้น 3 64047392718 1 / 2564 585,633.38 28 เมษายน 2564
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 64047388409 1 / 2564 3,092,355.26 28 เมษายน 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 64047386542 1 / 2564 1,577,272.33 28 เมษายน 2564
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 64047015375 1 / 2564 1,904,079.25 27 เมษายน 2564
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 64047382531 1 / 2564 2,300,516.52 27 เมษายน 2564
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 64047381995 1 / 2564 1,652,396.30 27 เมษายน 2564
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากช่อง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 64047381323 1 / 2564 1,962,868.98 27 เมษายน 2564
กฟต.2 กฟส.อ.ตะกั่วทุ่ง 6404737226931 1 / 2564 1,127,431.35 27 เมษายน 2564
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกงไกรลาศ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 64047365223 1 / 2564 1,447,099.66 27 เมษายน 2564
ส่วนกลาง ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า/ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า 64047369713 1 / 2564 134,425.26 27 เมษายน 2564
ส่วนกลาง กองหม้อแปลง/ฝ่ายระบบมิเตอร์และหม้อแปลง 64047362712 1 / 2564 378,497.35 27 เมษายน 2564
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ลาว/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ชั้น 3 64047361852 1 / 2564 1,629,482.10 27 เมษายน 2564
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 64047361050 1 / 2564 518,355.85 27 เมษายน 2564
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 64047356442 1 / 2564 2,134,261.18 26 เมษายน 2564
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแจ้ห่ม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ชั้น 2 64047355854 1 / 2564 1,083,871.13 26 เมษายน 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 64047352853 1 / 2564 2,934,704.15 26 เมษายน 2564
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 64047354410 1 / 2564 1,082,065.76 26 เมษายน 2564