รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 63107182457 3 / 2563 1,593,154.67 15 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ 2/ฝ่ายพัสดุ 3 / 2563 446,005.99 15 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง กองบริหารและจัดการคลังพัสดุ 2/ฝ่ายพัสดุ 2 / 2563 843,734.79 15 ตุลาคม 2563
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านแพง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ชั้น 2 2 / 2563 1,188,385.17 15 ตุลาคม 2563
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านแพง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ชั้น 2 1 / 2563 1,137,533.46 15 ตุลาคม 2563
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโป่ง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 63107177558 3 / 2563 4,540,534.35 15 ตุลาคม 2563
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 63107176497 3 / 2563 2,526,130.25 15 ตุลาคม 2563
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 63107157227 3 / 2563 1,223,399.31 15 ตุลาคม 2563
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 63107172727 3 / 2563 2,875,846.06 15 ตุลาคม 2563
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 63097099854 3 / 2563 1,998,037.32 15 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงคำ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63107142701 1 / 2563 871,000.59 15 ตุลาคม 2563
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 63107170681 3 / 2563 3,221,638.90 15 ตุลาคม 2563
กฟต.1 กองระบบสารสนเทศ/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ต1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 63107169679 3 / 2563 165,478.49 15 ตุลาคม 2563
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 3 / 2563 879,651.24 14 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงคำ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63107164494 3 / 2563 600,819.01 14 ตุลาคม 2563
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 63107164295 3 / 2563 1,201,334.30 14 ตุลาคม 2563
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาขุน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ชั้น 2 63107156963 3 / 2563 953,976.43 14 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง กองจัดการโครงการ 1/ฝ่ายบริหารโครงการ 2 2 / 2563 31,416.70 14 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง กองจัดการโครงการ 1/ฝ่ายบริหารโครงการ 2 1 / 2563 9,213.10 14 ตุลาคม 2563
ส่วนกลาง กองจัดการโครงการ 1/ฝ่ายบริหารโครงการ 2 63107154790 3 / 2563 12,659.85 14 ตุลาคม 2563