รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 65057413547 1 / 2565 1,094,665.08 25 พฤษภาคม 2565
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อย ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 65057376270 1 / 2565 320,473.36 24 พฤษภาคม 2565
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านสร้าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2 65057375555 1 / 2565 3,883,560.62 24 พฤษภาคม 2565
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 65057368656 1 / 2565 1,816,578.78 24 พฤษภาคม 2565
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 65057238104 1 / 2565 1,319,694.14 24 พฤษภาคม 2565
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทุ่งใหญ่/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง ชั้น 2 65057358957 1 / 2565 1,955,015.59 23 พฤษภาคม 2565
กฟก.1 กองซื้อขายไฟฟ้า/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ก1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 65057313880 1 / 2565 11,526.40 20 พฤษภาคม 2565
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากช่อง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 65057313446 1 / 2565 2,510,268.09 20 พฤษภาคม 2565
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภองาว/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 65057306350 1 / 2565 766,702.58 20 พฤษภาคม 2565
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเหนือคลอง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 65057287027 1 / 2565 782,949.46 19 พฤษภาคม 2565
กฟต.1 ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ต1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี/สายงานการไฟฟ้า ภาค 4 65057242411 1 / 2565 64,545.20 19 พฤษภาคม 2565
กฟน.3 กองวิศวกรรมและวางแผน/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (น3)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 65057279170 1 / 2565 168,043.67 19 พฤษภาคม 2565
ส่วนกลาง กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ/ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ 65047028072 1 / 2565 3,330.00 19 พฤษภาคม 2565
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทองผาภูมิ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2 65057270572 1 / 2565 4,913,019.04 18 พฤษภาคม 2565
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทองผาภูมิ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2 65017177434 4 / 2564 2,574,042.64 18 พฤษภาคม 2565
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 65057263495 1 / 2565 2,074,075.80 18 พฤษภาคม 2565
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 65047094534 1 / 2565 1,026,443.46 18 พฤษภาคม 2565
กฟต.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำชุมพร/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร ชั้น 2 65047055386 1 / 2565 1,070,958.59 18 พฤษภาคม 2565
ส่วนกลาง ฝ่ายอำนวยการภูมิภาค ภาค 2/สายงานการไฟฟ้า ภาค 2/ผู้ว่าการ 1 / 2565 43,886.27 18 พฤษภาคม 2565
กฟต.2 ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ต2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช/สายงานการไฟฟ้า ภาค 4 65057239398 1 / 2565 116,264.42 17 พฤษภาคม 2565