รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
ส่วนกลาง กองออกแบบระบบสื่อสาร/ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม 65017253711 2 / 2564 13 มิถุนายน 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าวุ้ง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 65067226572 1 / 2565 159,075.68 13 มิถุนายน 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านไร่/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 65067189628 1 / 2565 986,984.98 10 มิถุนายน 2565
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 65047099055 1 / 2565 1,473,291.59 6 มิถุนายน 2565
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองบัวแดง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2 65067047554 1 / 2565 1,459,293.87 2 มิถุนายน 2565
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 65067022152 1 / 2565 10,567,273.95 1 มิถุนายน 2565
ส่วนกลาง กองวิศวกรรม ภาค 1/ฝ่ายอำนวยการภูมิภาค ภาค 1 65067020928 1 / 2565 16,433.26 1 มิถุนายน 2565
กฟฉ.3 กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ฉ3)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 65067013526 1 / 2565 152,318.88 1 มิถุนายน 2565
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหล่มเก่า/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก ชั้น 2 65057534034 1 / 2565 467,512.11 31 พฤษภาคม 2565
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอยสะเก็ด/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 65057507782 1 / 2565 1,585,857.54 31 พฤษภาคม 2565
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปาย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 2 65057507587 1 / 2565 1,518,281.10 30 พฤษภาคม 2565
กฟน.1 กองก่อสร้างและบริหารโครงการ/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (น1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 65057499312 1 / 2565 307,336.00 30 พฤษภาคม 2565
กฟน.1 กองซื้อขายไฟฟ้า/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (น1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 65057498087 1 / 2565 32,740.70 30 พฤษภาคม 2565
กฟน.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 65057496645 1 / 2565 579,431.43 30 พฤษภาคม 2565
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 1 / 2565 460,696.36 30 พฤษภาคม 2565
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงแสน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย ชั้น 2 65057486858 1 / 2565 1,625,119.04 30 พฤษภาคม 2565
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองท่อม/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 65057469214 1 / 2565 4,041,140.15 27 พฤษภาคม 2565
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะช้าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด ชั้น 2 65057462947 1 / 2565 469,170.25 27 พฤษภาคม 2565
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลนางแล/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 65057458577 1 / 2565 2,021,546.04 27 พฤษภาคม 2565
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 65057458350 1 / 2565 1,797,317.40 27 พฤษภาคม 2565