รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออู่ทอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 63107153616 3 / 2563 1,329,658.93 20 มกราคม 2564
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออู่ทอง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 64017073737 4 / 2563 1,165,027.31 20 มกราคม 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขื่องใน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 64017085356 4 / 2563 1,451,088.77 20 มกราคม 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขื่องใน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 63107054199 3 / 2563 1,729,238.79 20 มกราคม 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64017371456 4 / 2563 6,082,328.60 20 มกราคม 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64017366817 3 / 2563 5,668,943.62 20 มกราคม 2564
กฟฉ.2 E024การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอราษีไศล 64017074713 4 / 2563 2,102,739.46 20 มกราคม 2564
กฟฉ.2 E083 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเลิงนกทา/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 2 64017094006 4 / 2563 1,110,743.95 20 มกราคม 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโกสุมพิสัย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2 64017364676 4 / 2563 163,949.02 20 มกราคม 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโกสุมพิสัย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2 64017364645 3 / 2563 186,476.99 20 มกราคม 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโกสุมพิสัย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2 64017364620 2 / 2563 45,646.04 20 มกราคม 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโกสุมพิสัย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2 64017364578 1 / 2563 41,646.95 20 มกราคม 2564
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองสองห้อง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 64017225883 4 / 2563 1,883,607.87 20 มกราคม 2564
กฟก.1 กองวิศวกรรมและวางแผน/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (ก1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 64017366922 4 / 2563 430,018.80 20 มกราคม 2564
กฟฉ.2 E011 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64017117069 4 / 2563 5,621,583.45 20 มกราคม 2564
กฟฉ.2 E011 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 63107299280 3 / 2563 4,359,336.49 20 มกราคม 2564
ส่วนกลาง ฝ่ายจัดหา/ผู้ช่วยผู้ว่าการสนับสนุนองค์กร/รองผู้ว่าการสนับสนุนองค์กร 64017302326 4 / 2563 46,149.61 20 มกราคม 2564
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย ชั้น 2 64017355357 4 / 2563 1,424,718.22 20 มกราคม 2564
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย ชั้น 2 64017355314 3 / 2563 1,081,990.17 20 มกราคม 2564
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย ชั้น 2 64017355147 2 / 2563 1,727,400.79 20 มกราคม 2564