รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 64047456516 1 / 2564 14,861,594.55 30 เมษายน 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอช้างกลาง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 64047445891 1 / 2564 509,984.79 30 เมษายน 2564
กฟฉ.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุมภวาปี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 64047442879 1 / 2564 3,139,219.57 30 เมษายน 2564
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาขุน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ชั้น 2 64047436020 1 / 2564 990,418.31 30 เมษายน 2564
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่แตง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม ชั้น 2 64047436960 1 / 2564 1,045,428.50 29 เมษายน 2564
กฟน.3 กองบัญชี/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (น3) 64047434849 1 / 2564 74,740.90 29 เมษายน 2564
กฟฉ.1 กองอำนวยการ (ฉ1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 64047433210 1 / 2564 6,837,979.60 29 เมษายน 2564
ส่วนกลาง กองประมวลผลงานและกิจการสัมพันธ์/ฝ่ายงานผู้ว่าการ 64017080051 4 / 2563 332,822.67 29 เมษายน 2564
ส่วนกลาง กองประมวลผลงานและกิจการสัมพันธ์/ฝ่ายงานผู้ว่าการ 63047118227 1 / 2563 349,619.55 29 เมษายน 2564
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา 64047425441 1 / 2564 1,753,789.65 29 เมษายน 2564
กฟก.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธย 64057096373 1 / 2564 2,369,049.27 29 เมษายน 2564
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 64047417912 1 / 2564 2,187,072.56 29 เมษายน 2564
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลนางแล/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 64047413773 1 / 2564 1,878,235.48 29 เมษายน 2564
กฟก.1 กองอำนวยการ (ก1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 264047302079 1 / 2564 2,369,214.81 29 เมษายน 2564
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าตะโก/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 1 64047410166 1 / 2564 541,131.86 28 เมษายน 2564
ส่วนกลาง กองนวัตกรรม/ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า 64047409137 1 / 2564 50,354.64 28 เมษายน 2564
กฟฉ.2 E011 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64047407465 1 / 2564 4,651,777.02 28 เมษายน 2564
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 64047407040 1 / 2564 641,435.84 28 เมษายน 2564
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 64047399404 1 / 2564 4,274,268.84 28 เมษายน 2564
กฟต.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 64047386864 1 / 2564 1,571,100.71 28 เมษายน 2564