รายการประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส

เขตการไฟฟ้า หน่วยงาน เลขที่โครงการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ ไฟล์ประกาศ
กฟฉ.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 63107209846 3 / 2563 4,476,625.59 19 ตุลาคม 2563
กฟก.1 กองวิศวกรรมและวางแผน/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (ก1) 3 / 2563 8,000.00 19 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63107054333 3 / 2563 2,185,880.94 18 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63087004624 2 / 2563 2,750,018.78 18 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63047131735 1 / 2563 3,164,214.72 18 ตุลาคม 2563
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา 63107198297 3 / 2563 63,107,198,297.00 16 ตุลาคม 2563
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา 63107197472 2 / 2564 40,668,076.60 16 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลนางแล/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 2 / 2563 2,810,158.07 16 ตุลาคม 2563
กฟก.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา 63107195880 1 / 2563 38,038,141.36 16 ตุลาคม 2563
กฟต.1 กฟจ.ราชบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(เพชรบุรี)ภาค4 63107196154 3 / 2563 3,648,454.99 16 ตุลาคม 2563
กฟน.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 63107194519 3 / 2563 2,687,239.20 16 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ลาว/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ชั้น 3 63077558099 1 / 2563 830,148.19 16 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลนางแล/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 63107191208 1 / 2563 606,385.73 16 ตุลาคม 2563
กฟน.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคา ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63087502655 2 / 2563 2,426,742.95 16 ตุลาคม 2563
กฟฉ.2 กองอำนวยการ (ฉ2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 6310786571 3 / 2563 1,952,127.20 16 ตุลาคม 2563
กฟก.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 63107185567 3 / 2563 2,396,821.68 16 ตุลาคม 2563
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองบัวแดง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2 63047503211 1 / 2563 1,215,990.13 15 ตุลาคม 2563
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองบัวแดง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2 63107183834 3 / 2563 646,102.47 15 ตุลาคม 2563
กฟฉ.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองบัวแดง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2 63107183773 2 / 2563 1,117,633.34 15 ตุลาคม 2563
กฟต.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 63107183322 3 / 2563 4,088,409.06 15 ตุลาคม 2563