ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
น.1 สทร.(ซจ)382/2563 จ้างเหมาค่าแรงของงานจ้างเหมาขยายเขตฯ นางสาวเสาวนีย์ ไชยวรรณ์ 146,682.34 179,231.15 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอสเคเค อิเลคทริค เพาเวอร์ ราคา 144,285.76 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2564
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding036/2563 ประกวดราคาเช่ายานพาหนะ ตามแผนงานเช่ายานพาหนะปี 2564-2569 จำนวน 52 คัน ของหน่วยงานในสังกัด กฟต.3
เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding036/2563
55,937,460.00 55,937,460.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2564
น.1กกค.(จร)(ซปก.)(e-bid)12/2563 AAJ-ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายตาม คพจ.1 ในพื้นที่ กฟส.อ.แม่แตง 6,993,370.20 6,993,370.20 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) // 6,931,096.20 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 5 มกราคม 2564
ผห.(บง)35258/63 จ้างเหมาส่งใบแจ้งเตือน INS 156,622.00 156,622.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส สุขเสถียร
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
น.3 กฟจ.นว.(กส)-123/2563 ลว.14 ธ.ค.2563 จ้างเหมาย้ายแนวระบบจำหน่ายบริเวณโรงก๋วยเตี๋ยว-หาดทรายงาม (ฝั่งซ้าย) ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 361,248.05 361,248.05 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอสเทค อิเลคทริค 1999 จำกัด ราคาที่เสนอ 353,100.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
6/2564 จ้างปรับปรุงระบบเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ PEA จอ ประตู 2 3,000,000.00 2,733,957.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พราวด์ ไพรม์ จำกัด
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
1101575114 การจ้างเหมางานแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าก่อนงดจ่ายไฟ กฟอ.บปก. 1,978,002.00 1,978,002.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท โบลเดอร์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
น.1หฉ.(บง.)36569/2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการพิมพ์ใบแจ้งเตือนในระบบ INSX สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย ของ กฟส.อ.ห้างฉัตร ปี 2564 249,600.00 249,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนวพล ทรายแก้ว
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ต.๒ทญ.(กป)๓๕๐๔๙/๖๓ ประกวดราคาจ้างเหมาย้ายแนวทางหลวงทุ่งใหญ่ - หนองดี ม.4 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 690,578.00 690,578.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) นาย วินิต สัตย์ชัย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ต.3 กฟส.รภ.(กป.)017/2564 จ้างเหมาขยายเขต ฯ อบต.เขาพระ ถนนสายข้างโรงเรียนเขาพระ ม.4 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 246,125.00 246,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นฤเคนทร์
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ก.2.สชข.(ทกบ.)29/2564 ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด
นางรัชนีวรรณ แก้วสังข์
92 ม.18 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
2,193.00 2,193.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัชนีวรรณ แก้วสังข์ 92 ม.18 .ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
น.3กฟจ.นว.(กส)-124/63 ย้ายแนวระบบจำหน่ายบริเวณโรงก๋วยเตี๋ยวพิพัฒน์ - บ้านหาดทรายงาม (ฝั่งขวา) ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 379,558.96 379,558.96 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเทค อิเลคทริค1999 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ก.2.สชข.(ทกบ.)29/2564 ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดารักษาความสะอาด เดือน มี.ค. 64
นางรัชนีวรรณ แก้วสังข์
2,967.00 2,967.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัชนีวรรณ แก้วสังข์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ซต.-งบผู้ใช้ไฟ(กกฟ.2)38/2563 ซื้อวัสดุก่อสร้างฐานราก งานก่อสร้างสายส่ง ระบบ 115 เควี.ให้โครงการระบบท่อส่งน้ำดิบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง - ชลบุรี (สถานีสูบน้ำเพิ่มแรงดัน) จ.ชลบุรี 233,954.86 166,250.18 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจ.ดับบลิว.ซี.กรุ๊ป จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
จต.-งบทำการ(กกฟ.2)37/2563 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถขุดตัก-ตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตฉ-3260 กทม. 302,788.60 302,788.60 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธรรมราชแทรคเตอร์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ก.2.สชข.(ทกบ.)33/2564 ค่าน้ำดื่ม เดือนมกราคม ร้านน้ำดื่มเกลียวทอง 600.00 600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น้ำดื่มเกลียวทอง 83 ม.1 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
E042 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย โครงการ คฟม. พื้นที่ กฟย.นาเชือก จำนวน 7 งาน
1.บ้านคึมบง 2.บ้านนกเหาะ 3.บ้านปอพาน 4. บ้านเขวาไร่ 5.บ้านหัวเรือ 6.บ้านปอพาน 7.โพธิ์เงิน
474,322.44 474,322.44 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชาญพาณิชย์การไฟฟ้า
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ก.2.สชข.(ทกบ.)29/2564 ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน เดือน ก.พ. 64
นางรัชนีวรรณ แก้วสังข์
92 ม.18 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160
2,322.00 2,322.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัชนีวรรณ แก้วสังข์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ฉ.3 รร(บห)001 ติดจั้งและสับเปลี่ยนมิเตอร์ โซนตะวันตก ต.รัตนบุรี ต.หนองบัวบาน ต.น้ำเขียว ต.แก ต.กุดขาคีม ต.ทับใหญ่ 128,400.00 128,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิทัศน์ แสนกล้า
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ฉ.3 รร(บห)001 ติดจั้งและสับเปลี่ยนมิเตอร์ โซนตะวันออก ต.ไผ่ ต.ยางสว่าง ต.ดอนแรด ต.เบิด ต.หนองบัวทอง ต.ธาตุ 128,400.00 128,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวัฒนา ฝากทอง
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ฉ.3 รร(บห)001 ติดตั้งและสับเปลี่ยนมิเตอร์อ.โนนนารายณ์ 107,000.00 107,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิพล สุขสกล
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
สด.บห.01-10/64 จ้างเหมาทำความสะอาด มค.64 2,520.00 2,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาง สุพิศ พุ่มทอง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
สด.บห.01-03/64 จ้างทำป้ายประกาศ 350.00 350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน 5 ธันวาโฆษณา
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ฉ.2 ตผ.(ปบ.) 35018/2563 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย บ.คำแม่มุ้ย ช่วง 2 อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 453,720.71 453,720.71 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุบลวุฒิชัย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
213/2564 จ้างจัดทำของที่ระลึก กระเป๋าผ้าแคนวาส มีสัญลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีซับใน พร้อมกระเป๋า 1 ช่อง สาย PU สีน้ำตาล เจาะรูเพื่อปรับระดับ ติดกระดุมแม่เหล็ก 260.00 139,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเซเว่น อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ฉ.3วนข.(กป.)45/2564 ลว. 4 ม.ค. 2564 จ้างซักเครื่องนอนอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำเดือน มกราคม 2564 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ปวีณา ชอนกระโทก
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
64ผบห.พน.03 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานและคลังพัสดุของ กฟอ.พนัสนิคม ประจำปี 2564 (เดือน ม.ค.2564 ถึง มี.ค.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 263,220.00 263,220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอ็น.เอ็น.การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ก.2 มพย.ปบ.(จ)/331/2563 จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงเปลี่ยนสาย22เควี บริเวณ ช่วงศาลตายาย - ห้วยสะพาน ช่วงที่ 1 362,080.71 362,080.71 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีทีเอส99 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ก.2 มพย.ปบ.(จ)/340/2563 จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงเปลี่ยนสาย 22 เควี บริเวณ ซอย ห้วยยายมุก 131,396.99 131,396.99 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีทีเอส99 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ก.2 มพย.ปบ.(จ)/333/2563 จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงเปลี่ยนสาย 22เควี บริเวณ ซอยปลายฝัน 158,450.62 158,450.62 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวอาร์2008 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ก.2 มพย.ปบ.(จ)/334/2563 จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงย้ายแนว บริเวณ แยกหนองปรือ - สะพานข้ามสาย 7 ช่วงที่ 2 340,556.36 340,555.36 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวอาร์2008 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ก.2 มพย.ปบ.(จ)/336/2563 จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงเปลี่ยนสาย 22 เควี บริเวณ บ้านแกรก ซอย4 - สันติคาม 130,896.94 130,896.94 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวอาร์2008 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ก.2 มพย.ปบ.(จ)/332/2563 จ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงเชื่อมโยง 22เควี บริเวณ ปั๊มบางจาก - แยกห้วยสะพาน2 ช่วงที่ 2 280,581.67 280,581.67 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวอาร์2008 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ก.2 มพย.ปบ.(จ)/337/2563 จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงเปลี่ยนสาย 22 เควี บริเวณ เทศบาล ตำบลหนองปลาไหล 140,417.48 140,417.48 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวอาร์2008 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ก.2.สชข.(ทกบ.)00012/2564 ค่าซักผ้า เดือน ม.ค. 64 900.00 900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา เดชศักดา
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ฉ.1นสม.-526/2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ระบบ 1 เฟส 2 สาย กฟย.น้ำโสม ประจำปี 2564 133,482.50 133,482.50 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทักษิณ มณฑาทิพย์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ฉ.1บผอ.(บต.)-35148/2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำระบบ1เฟส2สาย กฟส.บ้านผือ ประจำปี 2564 499,591.56 499,591.56 วิธีเฉพาะเจาะจง งานติดตั้งมิเตอร์ โซน 1 นายวรากร จันทร์ดวง งานติดตั้งมิเตอร์ โซน 2 นายบุญมั่น บุญห่อ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
กคพ.2-001/2564 1) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x50 ต.มม. จาก บ.วีนายน์ฯ ไปยัง กฟฟ.หนองคาย จำนวน 1 คัน
2) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x50 ต.มม. จาก บ.วีนายน์ฯ ไปยัง กฟฟ.บ้านไผ่ จำนวน 1 คัน
3) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x50 ต.มม. จาก บ.วีนายน์ฯ ไปยัง กฟฟ.นครพนม จำนวน 2 คัน
4) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x50 ต.มม. จาก บ.วีนายน์ฯ ไปยัง กฟฟ.บึงกาฬ จำนวน 1 คัน
5) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x50 ต.มม. จาก บ.วีนายน์ฯ ไปยัง กฟฟ.ศรีสะเกษ จำนวน 1 คัน
6) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x50 ต.มม. จาก บ.วีนายน์ฯ ไปยัง กฟฟ.เดชอุดม จำนวน 1 คัน
7) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x50 ต.มม. จาก บ.วีนายน์ฯ ไปยัง กฟฟ.อำนาจเจริญ จำนวน 1 คัน
8) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x50 ต.มม. จาก บ.วีนายน์ฯ ไปยัง กฟฟ.เสลภูมิ จำนวน 1 คัน
9) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x50 ต.มม. จาก บ.วีนายน์ฯ ไปยัง กฟฟ.หนองหาน จำนวน 1 คัน
10) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x50 ต.มม. จาก บ.วีนายน์ฯ ไปยัง กฟฟ.กันทรลักษ์ จำนวน 1 คัน
11) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x50 ต.มม. จาก บ.วีนายน์ฯ ไปยัง กฟฟ.กาฬสินธุ์ จำนวน 1 คัน
12) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x185 ต.มม. จาก บ.วีนายน์ฯ ไปยัง กฟฟ.บุรีรัมย์ จำนวน 1 คัน
13) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x185 ต.มม. จาก บ.วีนายน์ฯ ไปยัง กฟฟ.นางรอง จำนวน 1 คัน
14) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x185 ต.มม. จาก บ.ฟูห์เรอร์ฯ ไปยัง กฟฟ.หนองคาย จำนวน 4 คัน
15) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x185 ต.มม. จาก บ.ฟูห์เรอร์ฯ ไปยัง กฟฟ.เลย จำนวน 2 คัน
494,800.00 494,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเอ็ม โลจิสติกส์ (2559) /15 รายการ เป็นเงิน 445,800.-บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 159/2563 จัดจ้างปรับปรุงมิเตอร์ ค่ายเสนาณรงค์ โซน 3 131,450.00 131,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงศ์ศักดิ์ เรืองสุข
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ก.2ฉช.(คพ.)ซ.34/63 ลว.28 ธ.ค.2563ใบสั่งซื้อ3001804431 ลว.4 ม.ค.2564 ซื้อเสาคอนกรีต 9 เมตร สำหรับสำรอง Safety Stock งานงบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499,133.60 499,133.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
E046ฉ.2กฟส.อ.ชยน.(บต)35446/63 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินทางเข้า- ออก ติดตั้งไม้แป้นรองสาย,ย้าย,สับเปลี่ยน,เพิ่ม-ลดขนาดและถอนคืนมิเตอร์ ในเขตพื้นที่ กฟย.ชื่นชม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 95,985.00 95,985.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุพงศ์ กองทอง 
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ฉ.3วนข.(บต.)77/2564 ลว.4 ม.ค.2564 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเติมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กมธ 490 นม. 1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มุ่งปั้นดี จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ก.2.สชข.(ทกบ.)00003/2564 ค่าแอลกอฮอล์ล้างมือ 1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ปนัดดา เดชศักดา
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ก.1 กฟส.อ.วนย.(บต) 226 /2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ งานติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ตัดฝาก ย้าย สับเปลี่ยน เพิ่มขนาด ลดขนาด ประจำปี 2564 469,879.80 469,879.80 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไสว จ้ายนอก
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ฉ.2กอก.(บห.)4/2564 จ้างบุคคลภายนอกทำงานสวนและบำรุงรักษาบริเวณโดยรอบสำนักงาน กฟฉ.2 ประจำปี 2564 107,328.00 107,326.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมาย ดวงพร
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ฉ.1ศบร.(บง.)47/2564 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีบุญเรือง 133,638.72 133,638.72 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ประวัติชัย ซิเคียวริตี้การ์ด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ก.2 บปก.(คพ)37374/2563 อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน -2- รายการ 474,010.00 474,010.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ พี ซี อีเล็คทริค คอร์ป จำกัด เสนอราคารวมภาษี 474,101.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ต.3กฟอ.หญ.(บห.)166/63 พาดสายเคเบิลอากาศ 50 ต.มม. ระยะทาง 1800 เมตร พาดสาย25 OHGW ระยะทาง 600 เมตร พาดสาย 50 ACSR ระยะทาง 120 เมตร 118,959.00 118,959.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ฟิวส์ชั่น อิเล็คทริค
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 167/2563 งานขยายเขตระบบจำหน่าย บจก.พี.วี.เค.มอเตอร์ ถ.วังรักษ์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 126,038.00 126,038.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.หาดใหญ่ เอ็น.แอล.อิเลคตริค
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564
e015 ฉ.2 มสส.(บง)35666/2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าก่อนการงดจ่ายไฟ ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟส.มสส. ประจำปี 2564 695,902.32 695,902.32 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) หจก.เอจีเอส ซิสเต็มส์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มกราคม 2564