ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
63I031S209 จัดซื้อหม้อแปลงฯ TR.160 KVA. 3P 22-0.416/0.24 KV. DYN11,SC. จำนวน 3 เครื่อง(จซ.084/2563) 483,105.00 483,105.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สหภัณฑ์ อิเลคทริค
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 พฤษภาคม 2563
น.2กบษ.(บอ)-30140/2563 จัดซื้อ Termination Plug-in size 3 ขนาด 500 ตร.มม. จำนวน 3 ชุด และ Termination Plug-in size 2 ขนาด 240 ตร.มม. จำนวน 15 ชุด เพื่อใช้งานก่อสร้าง สฟฟ.อต.2 (ชั่วคราว) 360,590.00 360,589.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อีลีเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 พฤษภาคม 2563
PEA(S2)ภก.(บห.)090/2563 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ประกอบสำหรับชุดคอนสื่อสาร จำนวน 6 รายการ 1,289,005.46 1,289,005.46 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รายการที่ 1 บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 64,440.75 บาท รายการที่ 2-6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด…
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 15 พฤษภาคม 2563
ฉ.3 นร.(คพ)57/2563 1. 1050000011 TR., 30KVA,1P,22-0.48/0.24KV,SC RTRN-047/2561 จำนวน 7 เครื่อง 424,533.20 424,533.20 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 พฤษภาคม 2563
ต.3 กฟอ.สง.(บห)53/2563 ซื้อเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 40 ต้น 192,814.00 192,814.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรชัยคอนกรีต 2002 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 พฤษภาคม 2563
น.3กฟจ.อน.(บห)131/2563 ซื้ออุปกรณ์พัสดุ จำนวน 6 รายการ(งบผู้ใช้ไฟ) 316,446.08 316,446.08 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค คอร์ป จำกัด ราคา 318,892.10 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 พฤษภาคม 2563
ก.2 รย.(บห.) 0073/2563 จัดซื้อเสาคอร.ขนาด 9 เมตร งานงบผู้ใช้ไฟ 443,194.00 443,194.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศิรกร จำกัด
วันที่ประกาศ: 15 พฤษภาคม 2563
ต.3กฟส.อ.นมม.(กป.)30034/2563 จ้างซ่อมปะผุ เคาะ พ่นสี รถยนต์ทะเบียน 82-1507 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 113,944.00 113,944.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ชนะพลการช่าง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 พฤษภาคม 2563
3001704693 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า งบโครงการ คฟม.2 ปี 2563 จำนวน 1 รายการ (มค.บห.090/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89,880.00 89,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชีฟเทนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 89,880 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 พฤษภาคม 2563
3001705783 ขยายเขตระบบจำหน่าย นางวณิชฐา ว่องพรรณงาม 5,512.64 4,512.82 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเจษฎา ทิวากาลกุล
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 พฤษภาคม 2563
KRB.ต.2 กบ.(บห.)148/2563 จัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ 3 เฟส แบบ SC สำหรับใช้งาน คพจ.1 แผน 4 489,525.00 489,525.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 พฤษภาคม 2563
ฉ.2ศก.(กส.)367/2563 ลว. 3 มี.ค. 2563 E021 จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงบ้านนิคมห้วยคล้าถึงบ้านทุ่ม อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ช่วงที่ 2 WBS PTDD01.3-E-SJKD0.0010 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,002,435.00 1,307,720.56 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอิสาน ศรีสะเกษ คอนสตรัคชั่น 20121281201.95
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
น.1 ชค (กป.) (จปก.)(จจ.)(e-bid)12/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาสำหรับลูกค้าและผู้พิการภายนอกอาคาร สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเชียงคำ 821,653.00 821,653.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ห้างหุ้นส่วนจำกัด.คนสร้างเมือง (1994)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
3001704337 ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บล-4259 สระบุรี 198,806.00 198,806.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ สมมรงการช่าง (2554)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
3001697193 งานปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง CNA5R-01 วัดโพธิ์งาม-วัดตะกู (จุดที่ 3) อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 2,412,016.00 2,412,016.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) หจก.อินทร์น้อย การไฟฟ้า
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
ฉ.1กฟจ.บึงกาฬ(บห.)30026/2563 ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลนเพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ 484,175.00 484,175.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 3.บริษัทพรเทพสถิตย์ จำกัด ราคาที่เสนอ 484,175 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
63I012S024 จัดซื้อพัสดุประเภทหม้อแปลงเพื่อใช้งานตามโครงการ (คพจ.1) แผนงานที่ 4 ครั้งที่ 9/2563 322,658.50 322,658.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย ทราโฟ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
จป.ฉ.1 กกค.(ยธ) 23/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องสุขา สำหรับลูกค้าและผู้พิการ ภายนอกอาคารสำนักงานแบบที่ 1 ที่ กฟส.อ.ด่านซ้าย จ.เลย(เลขที่ จป.ฉ.1กกค.(ยธ)23/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 855,251.00 837,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) หจก.โมเสคดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 738,000 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
จป.ฉ.1 กกค.(ยธ) 16/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องสุขา สำหรับลูกค้าและผู้พิการ ภายนอกอาคารสำนักงานแบบที่ 1 ที่ กฟย.อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม (จป.ฉ.1 กกค.(ยธ)16/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 855,251.00 829,300.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท บุญภักดีการโยธา จำกัด ราคาที่เสนอ 699,000 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
จป.ฉ.1 กกค.(ยธ) 13/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องสุขา สำหรับลูกค้าและผู้พิการ ภายนอกอาคารสำนักงานแบบที่ 1 ที่ กฟย.อ.นาหว้า จ.นครพนม(จป.ฉ.1 กกค.(ยธ)13/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 855,250.00 829,300.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท บุญภักดีการโยธา จำกัด ราคาที่เสนอ 699,000 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
จป.ฉ.1 กกค. (ยธ.) 18/2563 จ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขาสำรับลูกค้าเเละผู้พิการภายนอกอาคารสำนักงาน ที่ กฟอ.สว่างเเดนดิน จ.สกลนคร 855,251.00 825,600.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) หจก.พงศ์เจริญคอนกรีต คอนสครัตชั่น
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
จป.ฉ.1 กกค.(ยธ) 22/2563 ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงงานตกแต่งภายใน และงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้าพื้นที่ Front Office ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 834,940.00 876,640.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชนฑกานต์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
จป.ฉ.1 กกค. (ยธ.) 19/2561 จ้างเหมางานก่อสร้างห้องสุขาสำหรับลูกค้าและผู้พิการภายนอกอาคาร ที่ กฟย.อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 855,251.00 825,600.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท สกลพุทธชาด 5999 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
จป.ฉ.1กกค(ยธ).21/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า (PEA Front Office) ที่ กฟส.อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร(เลขที่ จป.ฉ.1กกค.(ยธ)21/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 834,940.00 876,640.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ชนฑกานต์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
จป.ฉ.1 กกค. (ยธ.) 14/2563 จ้างเหมางานก่อสร้างห้องสุขาสำหรับลูกค้าผู้พิการภายนอกอาคารสำนักงาน ที่ กฟย.อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 855,251.00 771,028.04 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) หจก.บุญธรรมยิ่งเจริญ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
จป.ฉ.1กกค(ยธ).16/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องสุขา สำหรับลูกค้าและผู้พิการ ภายนอกอาคารสำนักงานแบบที่ 1 ที่ กฟย.อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม (จป.ฉ.1 กกค.(ยธ)16/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 855,251.00 829,300.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท บุญภักดีการโยธา จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
จป.ฉ.1 กกค. (ยธ.) 24/2561 จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสำหรับลูกค้าเเละผู้พิการภายนอกอาคารสำนักงานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 799,300.00 855,251.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) โมเสดดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
จป.ฉ.1กกค(ยธ).14/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสุขา สำหรับลูกค้าและผู้พิการ ภายนอกอาคารสำนักงานแบบที่ 1 ที่ กฟย.อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย (เลขที่ จป.ฉ.1 กกค.ยธ.26/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 855,251.00 819,400.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พีบิลดิ้ง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
ฉ.1นกล.(กป.)584/2563 จัดจ้างเปลี่ยนเหล็กคอนเคเบิ้ล บ้านโป่งแค ช่วง(A-B) หมายเลขงาน I-63D-NKLCO.MS.2005 113,041.84 134,994.52 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอสอาร์ทีคอนสตรัคชั่น
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
ต.2 ยข.(กป.) 30066/2563 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง ไลน์ฟีดเดอร์ 1,6 (จำนวน 30 รายการ) 247,690.55 247,690.55 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ เดิมหลิ่ม ราคาที่เสนอ 208,290.00 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 208,000.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
ก.2 มพย.ปบ.(จ)/099/2562 จ้างเหมาค่าแรงติดตั้งคอนสื่อสาร เส้นทาง AP62320007 บริเวณ ถนนซอยสุขุมวิท 53 (เนินพลับหวาน) 107,534.00 107,534.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มเจ โกลว์ จำกัด 69/7 ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร.063-1872048
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
63I042S265 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 50KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC ,100KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC ,160KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC 378,084.50 378,082.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซีย ทราโฟ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
63I042S266 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11,SC รหัสพัสดุ 1-05-001-0069 จำนวน 1 เครื่อง 178,155.00 178,155.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซีย ทราโฟ จำกัด เสนอราคา 177085 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
น.3กฟจ.อน.(บห)124/2563 ซื้อหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ. SC (งบผู้ใช้ไฟ) 485,180.80 485,180.80 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 485,180.80 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
ต.3กรส.(รอ.)-30022/2563 จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้กับ กฟฟ.ในสังกัด ทดแทนจำหน่าย 352,800.00 352,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อมรสื่อสารแอนด์อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
3001708440 จ้างเหมาขยายเขตฯ อบต.แม่ทอม. ม.4-5 ถ.สายโคกพลา-ศาลาตาวัน ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 246,774.10 246,908.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.หาดใหญ่ อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
PEA(SM)-CM-010/2563 จัดซื้อ อากาศยานไร้คนขับ (Drone) สำหรับตรวจสอบระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 535,000.00 498,620.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
ก.2กบษ.(บฟ.)30016/2563 จัดซื้อ capacitor unit 400kvar 6 ตัว 311,370.00 311,370.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท TREE Engineering Company Limited 310,300 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
ต.3กฟอ.หญ.(บห.)066/2563 จ้างเหมาขยายเขตฯศูนย์วิจัยพืชพัฒนาเมล็ดพันธ์สงขลา ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 101,955.75 102,546.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สงขลา 115
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2563
บฮ./2563 ดำเนินการติดตั้งโครงเหล็กเสาอากาศวิทยุแบบ Seft-Sopporting ขนาดความสูง 32 เมตร ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านโฮ่ง 373,100.00 363,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เคเกรท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2563
63IABS0329 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำหรับใช้งานประจำสถานีไฟฟ้าในสังกัด ผจฟ.2 จำนวน 5 เครื่อง 226,500.00 226,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีสวัสดิ์อิเล็คทริคเซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดนครปฐม
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2563
กฟจ.อด.1 (คพ)-050 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับงานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟ ใช้งานที่ กฟจ.อุดรธานี จำนวน 1 รายการ 281,677.50 281,677.50 วิธีเฉพาะเจาะจง -บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2563
ฉ.1ชมพ.(คพ.)0032/2563 กฟอ.ชมพ.จัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. จำนวน 29,000 เมตร วงเงิน 496,480.-บาท 496,480.00 496,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชีพเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาเสนอที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 496,480.-บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2563
ฉ.1นภ.(ปบ.)-409/63 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายเส้นทางจาก NBL8R-02 หน้าเทคนิคหนองบัวลำภูถึงบ้านห้วยไร่ พร้อมไลน์แยกย่อยทุกไลน์ 96,650.00 96,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเอกพล ละมุลมอญ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2563
น.2 กบษ.(ตบ.)-30093/2563 ลว.13 พ.ค. 63 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายและสายส่ง 115 เควี ไลน์ สฟฟ.กพ.2-สฟฟ.พก.
น.2 กบษ.(ตบ.)-30093/2563 ลว.13 พ.ค. 63
374,373.00 374,373.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธนารักษ์ โชติน้อย เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอ 372000 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2563
ต.3 กฟอ.สง.(บห)52/2563 ซื้อเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จำนวน 100 ต้น 156,434.00 156,434.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศิรกร จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2563
63I061S557 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน ประเภทหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส จำนวน 8 เครื่อง 485,180.80 485,180.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2563
ก.2-บคจ.(กป.)/1279/2563 จ้างบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ก่อร้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟสาธารณะ ม.2 ต.คลองหลวงแพ่ง 117,185.38 117,185.38 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนพดล สาเกทอง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2563
63I061S563 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน ประเภทหม้อแปลง
1.หม้อแปลง 50 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง
2.หม้อแปลง 100 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 3 เครื่อง
468,499.50 468,499.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2563
จ.สน. 099/2563 ผปบ.กฟจ.สน. จ้างสำรวจสายสื่อสาร จำนวน 16 เส้นทาง ในพื้นที่ กฟจ.สกลนคร ปี 2563
PO 3001704084
217,538.62 217,538.62 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนภูมิ เทเลคอม แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2563