ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ก.2 ปลด.88/2564 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลธรรมดาทำความสะอาดสำนักงาน กฟอ.ปลวกแดง งบประมาณปี 2564 198,737.52 198,737.52 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญา พยุงกระสินธุ์ (รายการ1)/ 92,868.- นางสาวกัลยา ปองดี (รายการ2)/ 92,868.-
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
ก.2ฉช.(คพ.)ซ.6/64 ลว.13ม.ค.2564ใบสั่งซื้อ3001810063 ลว.15 ม.ค.2564 ซื้อลวดเหล็กตีเกลียวตามบันทึกเลขที่ ก.2กบญ(จซ)38219/63 สำหรับงานรื้อย้ายระบบไฟฟ้ารองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 286,974.00 286,974.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พรเทพสถิตย์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
ก.2รย.(ปบ.)007/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรง) งานปรับปรุงไฟฟ้าตก บริเวณถนนสายวังม่าน เขาตะแบก ตำบลนาตาขวัญ จังหวัดระยอง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่๒ แผนที่๔ 241,777.35 315,664.51 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พี.ซี.อาร์ อิเล็คทริค
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
ก.1กฟอ.พพบ.(คพ)136/2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตและพัสดุสำรองคลังเพื่อใช้งานก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าจำนวน 2 รายการ 100,901.00 100,901.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด เสนอราคา 100,901.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
น.2 พจ.(บห)02/64 ลว. 14 ม.ค. 64 ซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก จำนวน 500 ลูก 162,105.00 162,105.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สมาร์ทอีเล็คทริค
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 005/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟและงานโครงการ ในส่วนรับผิดชอบของ กฟอ.หาดใหญ่ และ กฟฟ.ในสังกัด
442,980.00 442,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส ซัพพลาย วงเงิน 442,980.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
น.1พย.(บห.)(ซจ.)03/2564 ซื้อพัสดุขาดแคลนงบ C-63-A-PHYXX.1000 จำนวน 12 รายการ เลขที่ น.1พย.(บห.)(ซจ.)03/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 459,072.80 459,072.80 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
มท5308.32/กฟจ.นว.(บห)-1466 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ งบโครงการ(P) 493,377.00 493,377.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 493,377.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
63I111S907 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ภายในคลังพัสดุ จำนวน 4 รายการ สำหรับคลังพัสดุแบบ Modern Warehouse ของคลังพัสดุนครชัยศรี (63I111S907) ตามอนุมัติที่ ก.3 นช.(บห)63/2564 101,650.00 93,785.50 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด 2. บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
64I021S024 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือ-เครื่องใช้ สำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า (เครื่องมือบีบหลอดต่อสายแบบไร้สาย ชนิดเเบตเตอรี่) 321,000.00 321,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพี เอ็นจิเนียริ่ง ทูลส์ จำกัด 99/117 ม.5 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
64I021S023 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือ-เครื่องใช้ สำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 10 kW) 107,000.00 107,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด 103 ถ.เณรเเก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 …
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
63I111S908 ซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทเครื่องกรอสายไฟฟ้าชนิดดิจิตอล จำนวน 1 รายการ สำหรับคลังพัสดุแบบ Modern Warehouse ของคลังพัสดุนครชัยศรี (63I111S908) ตามอนุมัติที่ ก.3นช.(บห)59/2564 497,550.00 492,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ คิว จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
ก.2 รย.(บห)./H0011/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 3 รายการ 319,309.40 319,309.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
น.3กฟอ.นผ.(กส.)37418/2563 จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขต มป.30 kVA บ.ทรูมูฟเอช ม.6 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 82,848.74 82,848.74 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจนณรงค์ฟาร์ม
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
น.3กฟอ.นผ.(กส.)40/2564 จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขต มป.100 kVA นางภัสสร สมอ ม.10 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 98,535.73 98,535.73 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจนณรงค์ฟาร์ม
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
ก.2 ปลด.(คพ-ซ) 28/2564 กฟอ.ปลวกแดง จัดซื้อ พัสดุระบบ 115 เควี จำนวน 6 รายการ โดยงบผู้ใช้ไฟ 122,605.95 122,605.95 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
ก.2 ปลด.(คพ-ซ) 27/2564 กฟอ.ปลวกแดง จัดซื้อพัสดุระบบสายส่ง ชื่องาน บจก. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำนวน 9 รายการ โดยงบผู้ใช้ไฟ 14,001.62 14,001.62 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส้วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
3001794942 จัดซื้อ Splice Enclosure Dome Type 24 F 244,602.00 244,602.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1). บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
64I021S029 ซื้อหม้อแปลง 30 และ 50 เควีเอSC 360,697.00 360,697.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มีทรัพย์ อิเลคทริค จำกัด ราคา 360697 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
64I021S031 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 6 รายการ 451,442.63 451,442.63 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด ราคา 451442.63 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
64I021S030 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 8 รายการ 8.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.รินทร์นภา คอลโทรล เซอร์วิส ราคา 291724.80 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
64I021S032 พัสดุขาดแคลน จำนวน 4 รายการ 364,870.00 364,870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอส ที ที อิเลคทริค จำกัด ราคา 334,910 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
จ.นพ.004/2564 จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และระบบติดตั้งจำนวน 5 แห่ง โดยใช้งบสำรองเร่งด่วนปี 2564 267,500.00 267,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธีม เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
ก.2 รย.(บห.)/H0010/2564 จัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี. 750 โวลท์ ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 8,000 เมตร สำหรับใช้งานตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 445,120.00 445,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
ฉ.3กฟอ.บญ.(บห.)214/2564 จัดซื้อพัสดุสำรองแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (Storage Location) ของระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ จำนวน 32 รายการ 32 รหัสพัสดุ ครั้งที่ 1 ประจำไตรมาสที่ 1/2564 ให้ กฟอ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด กฟอ.บญ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 182,615.59 182,615.59 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
ฉ.3 นม3(สรน)(ปบ.)-2/2564 จ้างเหมาตัด-รินลอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง 190,000.00 190,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายสุวะริน แรมสูงเนิน เสนอราคา 190,000 เสนอราต่ำสุด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
น.1 กฟจ.ชม.(บห)(จจ)001/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 งาน จัดส่งให้ กฟจ.เชียงราย จุดจัดส่งบ้านกู่เต้า ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 470,414.80 470,414.80 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ พี.เค.ทรานสปอร์ต (2004
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
น2.กฟจ.นน.(บค.)01/2564 จ้าง ติดตั้งระบบ Solar Rooftoop ให้กับ โรงพยาบาลน่าน ตามบันทึก น.2 กวว.(สอ)36065/63 ลว 12 พ.ย.63 214,000.00 214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์ เทคโนโลยี เรโวลูชั่น จำกัด เสนอราคา 213,465 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
น.3 ลบ(คพ)167/2564 จัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน พีวีซี 750V 50 ต.มม. จำนวน 14,000 เมตร 434,420.00 434,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย เสนอราคาต่อหน่วย 29 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
น.3 ลบ.(คพ)168/2564 จัดซื้อสายเคเบิลอากาศ 22KV ขนาด 1X50 ต.มม. รหัสพัสดุ 1-02-005-0000
จำนวน 4,500 เมตร
457,425.00 457,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่อหน่วย 95 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
น.3 ลมส.(คพ.)006 ลว.12 มกราคม 2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน ด้วยงบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1.ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22 เควี 100 แอมป์ จำนวน 176 ชิ้น
2.ล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์ จำนวน 600 ชิ้น
497,978.00 497,978.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
น.1กฟจ.ชม.(บห.)(ซจ.)002/2564 จัดซื้อ วีที ซีที จำนวน 5 รายการ 403,604.00 403,604.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรีไซซ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
ต.2 กฟส.อ.บตข.(กป.) 9/2564 1. จ้างตัดต้นไม้ บ.พังกาญจน์ - บ.บางพ่อตา รวมระยะทาง 97 กม. เป็นเงิน 157,232.65 บาท
2. จ้างตัดต้นไม้ บ.เขื่อนรัชชประภา - บ. บางยาง รวมระยะทาง 52.00 กม. เป็นเงิน 124,753.87 บาท
3. จ้างตัดต้นไม้ บ.บางคุย - บ.โครงการพระราชดำริ รวมระยะทาง 29.1 กม. เป็นเงิน 84,591.95 บาท
366,578.47 366,578.47 วิธีเฉพาะเจาะจง แผนงานที่ 1 บ้านพังกาญจน์ - บ.บางพ่อตา รวมระยะทาง 97.10 กม. 1. นางสาวจนิสตา ศรีพุฒ ราคา 146…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
ฉ.2 ยส.(บห.) จ.001/2564 E031 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 1 รายการ 496,480.00 496,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
ฉ.2 ยส.(บห.) จ.002/2564 E031 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ 490,809.00 490,809.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
ฉ.2 ยส.(บห.) จ.003/2564 E031 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 3 รายการ 496,929.40 496,929.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเบิ้ล พี. ซัพพลายส์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
ต.1 ชพ.(คพ.) 09/2564 ลว. 12 ม.ค. 2564 หม้อแปลง 100 KVA 3 P 22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 2 เครื่อง 251,450.00 251,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทองสุข อิเลคทริค จำกัด
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
ฉ.2กฟอ.ตผ.(บห)001/2564 E014 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล มีความประสงค์จะ จัดซื้อเสาคอนกรีต คอร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 300 ต้น งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563
จัดซื้อตามสเปค กฟภ. เลขที่ IB1-021/23021
490,809.00 490,809.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด(มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
ก.1กฟอ.ทรอ.(คพ.)0003/2564 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ
- TR.,50 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 2 เครื่อง
176,978.00 176,978.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
ต.2 กฟย.คซ.27/2564 จ้างเหมาติดตั้ง-สับเปลี่ยน-รื้อถอน-ปรับปรุงมิเตอร์ พื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 465,813.80 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย วิริทธิ์พล กองวารี รายการพิจารณาที่ 1 นาย ภานุวัฒน์ วิสูตรทอง รายการพิจารณาที่ 2
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
ผกป.2/2564 จ้างเหมาตัดต้นไม้แรงสูงพื้นที่ กฟส.รพ จำวนวน 33 รหัสอุปกรณ์ รวมระยะทาง 103.68 กม. 227,927.00 227,927.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายจำปี พัฒนทรัพย์ เสนอราคา 224,700 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
e091 ฉ.2 สล./กส.(จ.)018/2564 ลว.11 ม.ค.2564 งานจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านดอนโมง ม.9 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 262,695.37 262,695.37 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คมกริชรุ่งเรืองทรัพย์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
ต.1 ชพ.(คพ.) 06/2564 สตับโบลท์ เอ็ม 24x800 มม. จำนวน 100 อัน
ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิ๊ฟ) จำนวน 2,500 อัน
แร็ค 2x200 มม (2x8”) แบบหลังยื่น จำนวน 1,500 ก้าน
179,465.75 179,465.75 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
ฉ.3กฟจ.บร.(คพ.)92/2564 ซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทสายสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเชลเซียส 50 ต.มม.มอก.293 จำนวน 14,000 เมตร ใช้งานโครงการ คพจ.2 แผน 4 ของ กฟจ.บุรีรัมย์ และ กฟฟ.ในสังกัด (งวดวันที่ 6 มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 434,420.00 434,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส. ซัพพลาย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
ฉ.3กฟจ.บร.(คพ.)34/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทต่างๆ ใช้งานงบผู้ใช้ไฟ และสำรองคลังSafety Stock ของ กฟจ.บุรีรัมย์และ กฟฟ.ในสังกัด (วันที่ 24 ธันวาคม 2563) 490,072.63 490,072.63 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
น.2 อต.(บห)36171/2563 ลว. 28 ธ.ค. 2563 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้งานขยายเขต งบจัดซื้อพัสดุขาดแคลนผู้ใช้ไฟ Safety Stock จำนวน 1 รายการ (สายอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด 50 ต.มม.) 496,480.00 496,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
น.2 อต.(บห)36170/2563 ลว. 28 ธ.ค. 2563 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้งานขยายเขต งบจัดซื้อพัสดุขาดแคลนผู้ใช้ไฟ Safety Stock จำนวน 1 รายการ (ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์) 457,425.00 457,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
น.2 อต.(บห)36169/2563 ลว. 28 ธ.ค. 2563 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้งานขยายเขตระบบจำหน่าย งบขาดแคลนผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ (หม้อแปลง 315 เควีเอ. 3 เฟส) 187,250.00 187,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
น.2 อต.(บห)36168/2563 ลว.28 ธ.ค.2563 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้งานขยายเขต งบ คพจ.1 แผน 3 คอนกรีต จำนวน 1 รายการ (เสา คอร. ขนาด 8 เมตร) 473,475.00 473,475.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564
สบ.(คพ)091/2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน จำนวน 4 รายการ 237,647.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ. พี เอส ที คอนกรีต จำกัด ราคาที่เสนอ 237,647.- บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 มกราคม 2564