ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
63I025S210 ซื้อสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม. 304,950.00 304,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ราคา 304,950 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
น.2 พจ.(มต)204/2563 ลว. 9 ต.ค. 63 จ้างเหมาติดตั้ง สับเปลี่ยน ปรับปรุงมิเตอร์ ในระบบจำหน่าย กฟจ.พิจิตร 214,000.00 214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมโภชน์ กันกูล 214,000 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
สจ.ธญ.053/2563 ค่าแรงจ้าเหมาปรับปรุงเปลี่ยนสาย 185 SAC ซ.โรงงานเมโทร 181,470.93 181,470.93 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิติ อิเลคทริค เวิลด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ฉ.2สล.(บห.)35662/2563 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสาขนาด 9 เมตร จำนวน 235 ต้น 497,871.00 498,872.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทสยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด เสนอราคา 497,871 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ผอส.35067/2563 จ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา Digital skill หัวข้อ Infographic Presentation 498,960.00 498,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไลค์ มี จำกัด เสนอราคา 395,579.- บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
น.2สวล(กส)050.63 ลว 7 ต.ค.2563 ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ ผู้ใช้ไฟ จำนวน 7 รายการ
น.2สวล(กส)050/2563 ลว 7 ต.ค.2563
240,436.49 240,434.49 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัทสยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด ราคาที่เสนอ 239,605.- บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
น.2สวล(กส)049.63 ลว 6 ต.ค.2563 ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ P จำนวน 5 รายการ
น.2สวล(กส)049/2563 ลว 6 ต.ค.2563
178,099.48 178,009.48 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัทสยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด ราคาที่เสนอ 177,234.80.- บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
น.2สวล(กส)048.63 ลว 6 ต.ค.2563 ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ P จำนวน 5 รายการ
น.2สวล(กส)048/2563 ลว 6 ต.ค.2563
370,620.18 370,620.18 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัทสยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด ราคาที่เสนอ 359,861.55.- บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
น.2สวล(กส)047.63 ลว 6 ต.ค.2563 ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบทำการ จำนวน 1 รายการ
น.2สวล(กส)047/2563 ลว 6 ต.ค.2563
6,099.00 6,099.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 6,099- บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
น.2สวล(กส)046.63 ลว 6 ต.ค.2563 ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ ผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ
น.2สวล(กส)046/2563 ลว 6 ต.ค.2563
63,558.00 63,558.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัทสยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด ราคาที่เสนอ 63,344.- บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ต.2กฟจ.พง.(คพ.)-35828/2563 รายงานการขอซื้อหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ เข้าหมายเลขงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 164,352.00 164,352.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด ได้เสนอราคารวม 1 รายการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 164,352.00 …
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(กส)2024/2563 ซื้อสายอลุมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 50 ต.มม. จำนวน 10000 เมตร 310,300.00 310,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ก 1 กฟอ กบบ ผคพ) 111/2563 จัดซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 345,629.26 345,628.26 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโวลท์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ฉ.3 กฟจ.นม3 (สรน)(บห.)35600/2563 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 จำนวน 1 รายการ (สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 50 ต.มม. มอก.293 จำนวน 14,500 เมตร) 449,935.00 449,935.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 449,935.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
น.1กฟจ.ชม.(บห.)(จจ.)086/2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 1 งาน ให้ กฟส.อ.แม่สาย
(จัดส่ง ณ คลังพัสดุ กฟอ.แม่สาย และ กฟส.อ.เชียงแสน)
261,080.00 261,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ พี เค ทรานสปอร์ต (2004)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ก 1 กฟอ กบบ ผคพ) 110/2563 จัดซื้ออุปกรณ์อาร์ดแวร์ 479,584.70 479,584.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 493,484.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ต.1 ชพ.(คพ.) 258/2563 หม้อแปลง 50 KVA 3 P 22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 5 เครื่อง 442,445.00 442,445.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟค เจอริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
KRBต.2 กบ.(บห.) 399/2563 จัดซื้อพัสดุสำรองคงคลัง (Safety Stock) จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้งานผู้ใช้ไฟ 497,550.00 497,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ฉ.2 ยส.(บห.) จ.056/2563 E031 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 15 รายการ 264,145.34 264,145.34 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเบิ้ล พี. ซัพพลายส์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ก.1 อย.(กส) 35990 ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.อยุธยา - บ้านพักตำรวจภูธร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 261,141.79 261,141.79 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นพพันธ์ จำกัด เสนอราคา 259,742.50 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ก.2 บฉ.-(กส.)/125-2/2563 จ้างเหมาก่อสร้างเฉพาะค่าแรง งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า บริษัท พินนาเคิล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด หมายเลขงาน C-63-H-BACCS.H156 119,854.71 119,854.71 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปานนาค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ฉ.2 ยส.(บห.) จ.051/2563 E 031 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 1 รายการ 495,110.40 495,110.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ฉ.2 ยส.(บห.) จ.052/2563 E031 ซื้อหม้อแปลง จำนวน 1 รายการ 476,364.00 476,364.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด(มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ฉ.2 ยส.(บห.) จ.053/2563 E031 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 4 รายการ 184,740.85 184,740.85 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ต.1 ชพ.(คพ.) 257/2563 สายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. จำนวน 4,500 เมตร 457,425.00 457,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียนิ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ต.1 ชพ.(คพ.) 256/2563 หม้อแปลง 100 KVA 3 P 22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 2 เครื่อง
หม้อแปลง 250 KVA 3 P 22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 1 เครื่อง
429,605.00 429,605.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ต.2 ตง.(คพ.)35688/2563 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ 445,120.00 445,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง ราคา 445,120.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(กส.) 311/2563 ลว. 6 ต.ค. 2563 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g AA 8,625.11 8,625.11 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.หจก.บ้านบึงเครื่องเขียน ราคาที่เสนอเป็นเงิน 8,625.11 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ฉ.1กฟจ.บึงกาฬ(บห.) 37077/2563 ลว.2 ตุลาคม 2563 ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงบโครงการ คฟม.2 453,180.31 453,180.31 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ราคาที่เสนอ 453190.31 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ฉ.1กฟจ.บึงกาฬ(บห.)37104/2563 ลว.5 ตุลาคม 2563 ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลนเพื่อนำไปใช้งานงบผู้ใช้ไฟ งบ C-63-D-BKAXX.1000 460,767.60 460,767.60 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด ราคาที่เสนอ 460767.68 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ฉ.1บฬ.(กส.)37076/2563 ลว.2 ตุลาคม 2563 ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลนเพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ งบ C-63-D-BKAXX.1000 225,712.22 225,712.22 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดี3 เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 246,517.30 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ต.1 ทซ.(บห.)004/2563 ลว.2 ต.ค.2563 จัดซื้อระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของ กฟอ.ท่าแซะ 148,630.00 148,630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชุมพพัฒนสิน
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ก.2 กรส.(สร.)36008/2563 ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับระบบ Teleprotection เพื่อรองรับการจ่ายไฟแบบ Closed Loop ที่สถานีไฟฟ้าคลองใหม่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 965,664.30 965,664.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(กส.)/304/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.G219 37,037.77 37,037.77 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิม รักษาญาติ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(กส.)/303/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.G063 41,985.61 41,985.61 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิม รักษาญาติ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(กส.)/302/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.G108 14,766.21 14,766.21 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิม รักษาญาติ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(กส.)/308/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.G107 26,583.09 26,583.09 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(กส.)/307/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.G104 77,259.40 77,259.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(กส.)/306/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.G064 32,751.33 32,751.33 วิธีเฉพาะเจาะจง เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(กส.)/305/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.G110 45,203.58 45,203.58 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ผจก.กฟอ.พน. ลว. 16 ก.ย. 63 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรง) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ อบต.หน้าพระธาตุ (นายทวีป - นางมณี) ม.5 ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 92,792.00 113,224.90 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. นายเฉลิม รักษาญาติ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ก.1 สบ.(ปบ)444/2563 จ้างเหมาเอกชนภายนอกเทหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กโคนป้องกันเสาล้มตอม่อเดี่ยว แบบเลขที่ SA2-015/51005 ไลน์บายพาสกุดนกเปล้า รับไฟจากสถานีไฟฟ้าสระบุรี 1 (SRA) วงจร 08VB01 (เส้นทางตั้งแต่ ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดห้อยขา ถึง อู่จรัญเซอร์วิส) 201,000.00 201,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเอกชนภายนอกดำเนินการเทหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กโคนป้องกันเสาล้มตอม่อเดี่ยว แบบเลขที่ SA2-015…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ก.1 สบ.(ปบ)443/2563 จ้างเหมาเอกชนภายนอกติดตั้ง Snake Guard เสาระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี. เป็นเมทัลชีทแบบแผ่นเรียบสีขาวเงินใช้ซิลิโคนอุดขอบด้านบนและล่าง รับไฟจากสถานีไฟฟ้าสระบุรี 1 (SRA) วงจร 06VB01 (เส้นทางตั้งแต่ บ.ทีพีไอโพลีน จำกัด โรงงานกระเบื้อง ถึง ถนน อดิเรกสาร) 57,816.00 57,816.00 วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเอกชนภายนอกติดตั้ง Snake Guard…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ก.1 สบ.(ปบ)442/2563 จ้างเหมาเอกชนภายนอกติดตั้ง Snake Guard เป็นเมทัลชีทแบบแผ่นเรียบสีขาวเงินใช้ซิลิโคนอุดขอบด้านบนและล่าง ที่เสาสายส่ง 115 เควี. รับไฟจากสถานีไฟฟ้าท่าลาน 3 (TLC) วงจร 02YB01, 03YB03, และ 04YB01 (เส้นทางตั้งแต่ ปากทางเข้า อบต.หนองจิก ถึง ไลน์แยกเข้า บ.ทีพีไอโพลีน จำกัด โรงงานกระเบื้อง)
8,798.40 8,798.40 วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเอกชนภายนอกติดตั้ง Snake Guard…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
(e-bidding)ต.3กกค(จร.)008/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง (เปลี่ยนสาย 50 ACSR เป็น 185 SAC) กฟส.อ.จะนะ หลังสถานีรถไฟจะนะ - บ้านป่าขวาง ช่วงที่ 1/3 (บ้านโคกเค็ด-บ้านสะพานไม้แก่น) อ.จะนะ จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,805,112.00 2,805,112.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ห้างหุ้นส่วนจำกัดหาดใหญ่อาร์.เอส.เอ็นจิเนี่ยริ่ง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ฉ.2ขข.(กป)35146/2563 จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสำหรับลูกค้า/ผู้พิการภายนอก กฟส.ขุขันธ์ 822,188.00 822,188.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 1. บริษัททับเอี่ยมเจริญก่อสร้าง จำกัด 610,007 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)044D/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลนกลุ่มสายเคเบิ้ลอากาศ (SAC) งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)044D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26,215,000.00 26,215,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รายการที่1 CABLE,AERIAL,AL 22 kV. 1x50 sq.mm. (1020050000) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด …
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
อร.(ปอจ.)04/2563 งานจ้างปรับปรุงระบบ Arc Protection ทดแทนที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ 246,588,990.00 244,126,278.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รายการที่ 1 บริษัท เอ็ม ซี แอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ---เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม21,143,200.00บาท…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 9 ตุลาคม 2563
น.1 แม่ริม (ปบ.) (จฉ.)12/2563 ลว.14 ก.ย.63 จ้างปรับปรุงก่อสร้างระบบไฟฟ้าฯ(เฉพาะค่าแรง) - ปรับปรุงเปลี่ยนสาย บ้านปางอีกา ถึง บ้านแม่ขิ ช่วง A-B ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หมายเลขงาน WBS P-TDD01.4-A-MARD0.1109 เลขที่ น.1แม่ริม (ปบ)(จฉ) 12/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 469,736.42 454,660.26 วิธีเฉพาะเจาะจง 0992003244141 / ห้างหุ้นส่วนสามัญ ณัฐกฤตการไฟฟ้า ราคาที่เสนอ 450,000.00
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 ตุลาคม 2563
น.1 แม่ริม (ปบ.) (จฉ.)11/2563 ลว.14 ก.ย.63 จ้างปรับปรุงก่อสร้างระบบไฟฟ้าฯ(เฉพาะค่าแรง) - ปรับปรุงเปลี่ยนสาย บ้านแม่แอน ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หมายเลข WBS P-TDD01.4-A-MARD0.1107 ที่ น.1แม่ริม (ปบ.)(จฉ.)011/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 320,727.15 312,846.06 วิธีเฉพาะเจาะจง 0992003244141/ห้างหุ้นส่วนสามัญ ณัฐกฤตการไฟฟ้า ราคาที่เสนอ 305,000.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 8 ตุลาคม 2563