ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ก.2 กฟฟ.ลฉบ.(บค.) 0237/2565 8-port gigabit desktop switch จำนวน 1 เครื่อง 1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนัน สัมฤทธิ์โพธิ์ทอง (อีซี่ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
ที่ต.2กฟส.อ.บตข.(กป.)173/65 ปรับปรุงไฟตก ม.4 คลองชะอุ่น ซ.หนองหัวแหวน 178,731.11 178,731.11 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ วิเชียรรัตน์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
ที่ต.2 กฟส.อ.บตข.(กป.)172/65 ปรับปรุงไฟตกซอยโรงเรียนบ้านบางหิน ม.4 คลองชะอุ่น 151,483.86 151,483.86 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ วิเชียรรัตน์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
น.1กฟอ.แม่ริม(ซจ)035/2565 ซื้อพัสดุรอง ประเภท ซีที. พีที. จำนวน 2 รายการ 438,678.60 438,678.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดวานซ์ อิควิปเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
น.1กฟอ.แม่ริม(ซจ)036/2565 ซื้อพัสดุหลัก ประเภทลูกรอกแรงต่ำ ให้แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม (น.1กฟอ.แม่ริม(ซจ)036/2565) 122,408.00 122,408.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พีพีวี 2001
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
ฉ.3 วนข.(กป.) 1848/2565 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถหมายเลขทะเบียน 54-0740 กทม. 2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มุ่งปั้นดี จำกัด ราคา
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
มท5308.32/กฟจ.นว(บห).-17680 ซื้อMETER (E) WATTHOUR 1P 5(100) A O/L BLE เพื่อป้องกันปัญหามิเตอร์ขาดแคลน ครั้งที่ 2/65 จำนวน 1 รายการ งบลงทุน(I) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 481,500.00 481,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
ก.2พนท.(บห.)170/2565 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 65 จัดซื้อน้ำมันรถยนต์ทะเบียน 7กน-5744 กทม. 2,200.00 2,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ปิโตรพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 2,200.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
65I021S346 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 15 รายการ 445,790.89 445,790.89 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามโพล์ แอนด์ ไพล์ จำกัด ราคา 445608.99 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
65I021S345 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 4 รายการ 367,224.00 367,224.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคา 367224 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
น.2 ปัว (กป.) 239/65 จ้างเหมาสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่อำเภอเชียงกลาง จำนวน 3,000 ต้น 141,240.00 141,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอที โทเทิล ไลน์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
น.2 พร.(คพ.)87/2565 ซื้อเสาคอนกรีตขนาด 9 เมตร ใบสั่งซื้อเลขที่ 87/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 486,336.40 486,336.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด เสนอราคา 484,924.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
65I021S354 ซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม. 154,080.00 154,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค จำกัด ราคา 154,080 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
9/B 1936/65 9/B 1936/65 จ้างต่อ MODUL บริการติดตั้งอุปกรณ์ระบบติดตามรถบรรทุกติดตั้งเครื่องจักรกลทุ่นแรง จำนวน 179 ชุด ประจำปี 2565 379,229.40 379,229.40 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท จีไอเอส จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 379,229.40 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
อร.(จส.)02/2565 จัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ประเภทชุดป้องกันอาร์ค NFPA 70E: CAT2 สำหรับผู้บริหาร ฝบร. , พนักงาน ผคจ.ฝบร. และพนักงาน กอร. 223,801.20 223,801.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินมาลิก การ์เม้นท์ จำกัด ราคาที่ได้รับการคัดเลือก 223,801.20 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
65I111S156 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน 13 รายการ สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ (65I111S156) 441,042.17 441,042.17 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟามีล เทค จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 441,042.17 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
กบญ.(ต.1)S1(SP)RACK(C)052/2565 จัดซื้อแร็ค 2x200 มม.(2x8)แบบหลังยื่น จำนวน 486 ก้าน ให้แผนกคลังพัสดุ(จังหวัดเพชรบุรี) 76,962.96 76,962.96 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
กบญ.(ต.1)S1(SP)Meter(I)055/2565 จัดซื้อMETER (E) WATTHOUR 1 P 5(100) A O/D BLE จำนวน 311 เครื่อง 499,155.00 499,155.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.วาย.กรุ๊ป อิเล็คทริคส์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
65I101S077 เทคอนกรีตหุ้มโคนเสา (ครัวสามพี่น้อง-ปตท.รางกระเบา) 269,640.00 269,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สี่ทรัพย์โยธาการณ์
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
ต.2 นศ.(ปบ.)1834/2565 จ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟย.พคร. บ้านเขาปูนเหนือ ม.8 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 205,715.82 205,715.82 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจรูญวิทย์ สุขศิริ เสนอราคา 182,905.80 บาท(เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
ฉ.๒กฟอ.กล.(บห.)1993/2565 E111 จัดซื้ออพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ 480,494.20 480,494.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
น.2 ตก.(บห.)2656/2565 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนจำนวน 5 รายการ 490,381.00 490,381.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็มเอเอสอิเลคทริคจำกัด ราคาที่เสนอ 490381.00
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
e071ฉ.2.มห(คพ)043/2565 ค่าซื้อลูกถ้วยแขวน จำนวน 1080 ลูก 370,947.60 370,947.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
ฉ.๒กฟอ.กล.(บห.)1990/2565 E111จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานโครงการงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร 197,646.12 197,646.12 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
ต.2กบ.(บห.)0165/2565 จัดซื้อเสา คอร. ขนาด 12.00 เมตร สำหรับใช้งานงบผู้ใช้ไฟ 447,602.40 447,602.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรชัยคอนกรีต 2002 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
ก.2พนท.(บห.)169/2565 ลว. 17 มิ.ย. 65 จัดจ้างดูแลรักษาต้นไม้ในบริเวณสำนักงาน มิ.ย. 65 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอ้อม ลือทองจักร์ ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
ต.1ปข.(คพ)129/2565 จัดซื้อพัสดุ เพื่อใช้สำรองคลังงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 2 รายการ (รายการที่ 088) 314,580.00 314,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านแก้ว พลาสติก จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
ก.2 พนท.ปบ.061/2565 บำรุงรักษารถยนต์ตามวาระ ทะเบียน ผว 7650 ชบ 5,168.10 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.สุกิจการยาง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
ต.2 สฎ. 252/2565 ซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้เพื่องานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงต่ำ แรงสูง งานซ่อม/บำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ.และหม้อแปลงลูกค้า ดังนี้
1.ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 3 แอมป์ จำนวน 500 เส้น
2.ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 5-6 แอมป์ จำนวน 600 เส้น
3.ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 8 แอมป์ จำนวน 500 เส้น
4.ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 10 แอมป์ จำนวน 500 เส้น
5.ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 15 แอมป์ จำนวน 500 เส้น
6.ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 20 แอมป์ จำนวน 500 เส้น
7.ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 25 แอมป์ จำนวน 500 เส้น
8.ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 30 แอมป์ จำนวน 500 เส้น
9.ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 40 แอมป์ จำนวน 500 เส้น
489,888.80 489,888.80 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 3 แอมป์ จำนวน 500 เส้น - บ.พรีไซซ อีเลคตริกแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 2…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
น.1มสย.(บห)(จจ)92/2565 จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างงานงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน นายสมผล อิ่นคำ ที่ดินจัดสรรบ่อเต่า ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย หมายเลข WBS: C-65-A-MASCS.0066.02.1,03.1 เลขที่ น.1มสย.(บห)(จจ)92/2565 115,185.00 112,440.05 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรินทร์ คอนสตรัคชั่น
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
E091ฉ2/สล/กส.(จ.)372/2565 ลว.9 มิ.ย.2565 งานจ้างเหมาค่าแรง ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านโจด ม.9 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 132,490.72 132,490.72 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คมกริชรุ่งเรืองทรัพย์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
ต.2 สฎ. 457/2565 ซื้อเสาตอม่อ 0.36x0.36x4.50 ม. จำนวน 100 ต้น เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.1 แผนที่ 3 379,850.00 379,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พรชัยคอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
ก.2 ขสม.(กป.) 2033/2565 ลว. 7 มิถุนายน 2565 จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายฯ นางขัตติยา สุวัฒน์ศรีสกุล ม.7 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 147,997.90 147,997.90 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์ อ่อนคำมา
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
ต.2ตง(กส)5957/2565 จ้างเหมางานขยายเขต บริษัทโชคชัยพร้อมเพอร์ตี้ จำกัด 258,221.07 258,221.07 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
กฟภ.จ.จบ.(บป.)040/2565 ลว. 6 มิถุนายน 2565 จ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายกระแสไฟฟ้าค้างชำระประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 360,162.00 360,162.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.พื้นที่ A ต.วัดใหม่ ต.พลับพลา นายไพโรจน์ สุขเอื้อ เสนอราคา 47,250.00 บาท 2.พื้นที่ B ต…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
ต.1 กกค.(จร.) 2118/2565 งานจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินแรงสูง ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่ายระยะที่ ๒ (คพจ.๒) ในพื้นที่ กฟจ.เพชรบุรี 3,937,831.98 3,937,831.98 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท ทรูพร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
PEA-TDDP.2(G)-143/2564 จัดซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 9 หินย่อยเบอร์ 1 พิเศษ ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตในสังกัด กผภ. แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1-4 30,252,685.66 29,293,579.39 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามประกาศแนบ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มิถุนายน 2565
กฟภ.จ.สก.(คพ)054/2565 จัดซื้อพัสดุงานป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องปี65(งบทำการ)งวดที่18 499,721.03 499,721.03 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟามีล เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 มิถุนายน 2565
ก.2ตร(คพ)98/2565 ซ์้อลูกถ้วยTR202และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 รายการ 414,090.00 414,090.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 มิถุนายน 2565
ก.2 กฟส.สนช.1119 รายงานขอจ้างซ่อมตัดผุทำสีหัวรถเครน หมายเลขทะเบียน 81-0473 ฉช. 200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ตะวันเซอร์วิส น.ส.ณัฐธยาน์ ยศฐวาณิชย์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 มิถุนายน 2565
ซ.ก.2กบญ.(จซ)MT081/2565  ด้วย กองบัญชี มีความประสงค์จะ ซื้อพัสดุขาดแคลนอุปกรณ์ยึดโยง ๕ รายการ สำรองงานผู้ใช้ไฟ ของคลังฉะเชิงเทรา เลขที่ ซ.ก.กบญ.(จซ.)MT๐๘๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 207,366.00 207,366.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 มิถุนายน 2565
ก.2 พนท.(ปบ)067/2565 ต่อภาษี รถทะเบียน 84-9381 3,200.00 3,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 มิถุนายน 2565
ก.2 พนท.(ปบ)066/2565 ต่อภาษี รถทะเบียน 84-7874 2,200.00 2,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 มิถุนายน 2565
น3.ลยว(ปบ)053/2565 ปรับปรุงฯเสริมหม้อแปลง บ้านเขาจั๊กจั่น(ก.คลองยาง) ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 131,768.73 131,768.73 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัชชัย น้อยสุทธิวงศ์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 มิถุนายน 2565
กฟภ.จ.จบ.คพ.097/2565 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งานสำรองแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง งบทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 รายการ เลขที่ คพ.จบ. 097/2565 324,740.72 324,740.72 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 มิถุนายน 2565
ก.2 ปลด.(คพ-ซ) 156/2565 กฟอ.ปลวกแดง จัดซื้อ พัสดุขาดแคลน จำนวน 3 รายการ โดยงบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 289,702.50 289,702.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติ อีเล็คทริคอล จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 มิถุนายน 2565
ก.2 ปลด.(คพ-ซ) 155/2565 กฟอ.ปลวกแดง จัดซื้อ เสาคอนกรีต 9 เมตร รหัส 1000010002 จำนวน 240 ต้น โดยงบผู้ใช้ไฟ 462,240.00 462,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 มิถุนายน 2565
ก.2 ปลด.(คพ-ซ) 154/2565 กฟอ.ปลวกแดง จัดซื้อ TR.,160 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC รหัส 1050010068 จำนวน 1 เครื่อง โดยงบผู้ใช้ไฟ 285,476.00 285,476.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัม ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 มิถุนายน 2565
น.2 ปัว (กป.) 237/65 จ้างเหมาสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่อำเภอท่าวังผา จำนวน 3,000 ต้น 141,240.00 141,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอที โทเทิล ไลน์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 มิถุนายน 2565
น.2 ปัว (กป.) 234/65 จ้างเหมาสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่อำเภอปัว จำนวน 5,000 ต้น 235,400.00 235,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอที โทเทิล ไลน์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 มิถุนายน 2565