ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ฉ.1นกล.(กป.)529/2563 จัดจ้างเหมาย้ายแนวเสาแรงสูงบ้านสวนสวรรค์ ม.4 ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู หมายเลขงาน I-63-D-NKLCO.MS.1001 131,125.51 160,222.27 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอสอาร์ที คอนสตรัคชั่น
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 เมษายน 2563
ผจก.กฟส.อ.บทง. ลว.2 เมษายน 2563 จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตย้ายเสาทางหลวงหมายเลข 3340-บ้านเขาใหญ่ ตอนที่ 14
หมายเลขงาน I-62-H-BOTXX.41.1114
131,163.30 131,163.30 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง ณรัมย์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 เมษายน 2563
ผจก.กฟส.อ.บทง. ลว. 2 เมษายน 2563 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายย้ายเสาทางหลวง 3340-บ้านเขาใหญ่ ตอนที่ 16
หมายเลขงาน I-62-H-BOTXX.41.1116
136,511.59 136,511.59 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง ณรัมย์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 เมษายน 2563
ผจก.กฟส.อ.บทง. ลว.2เมษายน 2563 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายเสาทางหลวง 3340-บ้านเขาใหญ่ ตอนที่ 15
หมายเลขงาน I-62-H-BOTXX.41.1115
146,409.41 146,409.41 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง ณรัมย์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 เมษายน 2563
ฉ.3.ปชง.(กส.)2320/2563 จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านางสาวพรหมพักตร์ อภิชาติโยธิน บริเวณ บ้านคลองตาลองใต้ หมู่6 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 184,285.30 184,285.30 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปากช่องวิชั่น
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 เมษายน 2563
ก.2บปก.(บค)1799/2563 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด 562,440.15 562,440.15 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซเลคอร์ป จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 เมษายน 2563
ฉ.1 บผอ.(กป.)-643/2563 จ้างเหมาตัดลิดรอนต้นไม้ใกล์แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า สฟฟ.บผอ. ฟีดเดอร์ 3,5,7,9 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 243,137.49 243,137.49 วิธีเฉพาะเจาะจง นายลอน สมนามี
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 เมษายน 2563
น.1 ชร.(จซ.)169/2563 ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบทำงาน งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ของ กฟจ.เชียงราย และ กฟฟ.ในสังกัด 247,122.39 247,120.39 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แอ็ดวานซ์ อิควิปเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด/214,478.83 2.บริษัท เอช แมคซ์ ไวร์ จำกัด/215,733.40…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 เมษายน 2563
ต.3 กฟอ.หญ.(บห)045/2563 PO3001705887ลว. 18 พ.ค. 2563 ปรับปรุงระบบจำหน่ายหลังอุปกรณ์ CLU04F-13 บริเวณซอยถนนปกครองพัฒนา 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 108,673.00 108,673.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอ็ม.มาสเตอร์ซัพพลาย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 17 เมษายน 2563
ต.2 ทส.(กส.) 759/2563 จ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนสายวัดทะเล จุด 3 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ ตามเอกสารแนบ (ปร.4,ปร.5, ปร.6) 351,595.58 351,595.58 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกัปนาถ รักษาแก้ว
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 เมษายน 2563
PEA(S2)ภก.(บห.)077/2563 จ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 24x45 เมตร คลังพัสดุ กฟจ.ภูเก็ต 3,780,203.00 3,777,314.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 16 เมษายน 2563
ฉ.3 สร.(ปบ.)070/2563 ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เสริมหม้อแปลง บ.ไทย ม.3 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 254,000.00 254,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พรสุริยา สำนักงานใหญ่ 4/6 ม.1 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 เมษายน 2563
63I034S137 แผนงานลำดับที่ 5 ไลน์แยก (F-6) ทางลงอำเภอไทรโยค - บ้านวังโพธิ์ - บ้านถ้ำกระแซ - บ้านไทรทอง
บ้านพุน้อย - บ้านช่องอ้ายกลาง - บ้านพุรุ่งเรือง - บ้านช่องแคบ - บ้านวังใหญ่ รวมระยะทาง 85 กม.
167,000.00 179,968.65 วิธีเฉพาะเจาะจง นางวนิดา จันดี
วันที่ประกาศ: 16 เมษายน 2563
63I034S136 จ้างตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแบบครั้งคราว
แผนงานลำดับที่ 4 ไลน์แยก บ้านปากแซง - บ้านเขาโทน - ผื้งหวาน - บ้านวังกระแจะ - บ้านแก่งระเบิด
ถ้ำละว้า - บ้านหนองปลา - บ้านเขาช้าง - บ้านต้นมะม่วง - บ้านบ้องตี้น้อย รวมระยะทาง 97 กม.
188,000.00 202,470.75 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรุ่งอรุณ พลูสวัสดิ์
วันที่ประกาศ: 16 เมษายน 2563
ฉ.1พส.(กป.)760/2563 จ้างเหมาค่าแรงเอกชนดำเนินการปักเสาติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาและรื้อถอนเสาไลน์ชั่วคราวระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าโพนพิสัย จ.หนองคาย (ฝั่งซ้ายช่วง B-C) ตามโครงการ คชฟ.3 485,804.97 485,804.97 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เจ.เซอร์วิส 2015
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 เมษายน 2563
ผจก.กฟส.อ.บทง. ลว.1 เมษายน 2563 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายเสาทางหลวง หมายเลข 3340-เขาใหญ่ ตอนที่ 10
หมายเลขงาน I-62-H-BOTXX.41.1110
104,761.22 104,761.22 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.เค. ซัพพลาย จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 เมษายน 2563
ผจก.กฟส.อ.บทง. ลว.1 เมษายน 2563 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายเสาทางหลวง 3340-บ้านเขาใหญ่ ตอนที่ 11
หมายเลขงาน I-62-H-BOTXX.41.1111
205,111.66 205,111.66 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.เค. ซัพพลาย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 เมษายน 2563
ผจก.กฟส.อ.บทง. ลว. 1 เมษายน 2563 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายเสาทางหลวง 3340-บ้านเขาใหญ่ ตอนที่ 12
หมายเลขงาน I-62-H-BOTXX.41.1112
242,156.24 242,156.24 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.เค. ซัพพลาย จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 เมษายน 2563
ผจก.กฟส.อ.บทง. ลว 1 เมษายน 2563 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายเสาทางหลวงหมายเลข 3340-เขาใหญ่ ตอนที่ 13 230,226.90 230,226.90 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.เค. ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 เมษายน 2563
ต.2 ภก.(คพ.)674/2563 จัดซื้อพัสดุประเภทหม้อแปลงขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ 346,294.80 346,294.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.ซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 เมษายน 2563
ฉ.3 นร.(คพ)43/2563 1. 1050000011 TR., 30KVA,1P,22-0.48/0.24KV,SC RTRN-047/2561 จำนวน 8 เครื่อง
485,180.80 485,180.80 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 เมษายน 2563
ฉ.3 นร.(คพ) 41/2563 1. 1010230000 ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) RHDW-011/2556 จำนวน 500 ชุด
2. 1020200000 ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม. RHDW-011/2556 จำนวน 50 กก.
3. 1020200002 ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม. RHDW-011/2556 จำนวน 100 กก.
4. 1020320003 คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 50-95 ต.มม. สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 50-95 ต.มม. RCBL-026/2560 จำนวน 1,500 อัน
5. 1030130000 แร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น RHDW-016/2546 จำนวน 250 อัน
6. 1040000007 ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ (without mounting brackets) RPRO-006/2561 จำนวน 80 ชุด
7. 1030030100 ลูกถ้วยยึดโยงแบบ ก (แบบ 54-1) มอก.280 RINS-002/2553 จำนวน 230 อัน
131,756.59 131,756.59 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 เมษายน 2563
น.2 อต.(กส)-1013/2563 ลว. 27 มีนาคม 2563 จ้างเหม่าค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า บริเวณ อาคารจำหน่ายสินค้า OTOP และกิจกรรม หมู่ที่ 2 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 109,582.45 109,582.45 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ท่าเหนือ ราคา 85,717.70 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 เมษายน 2563
ต.2กฟอ.กม(ปบ.)1146/63 จ้างเหมาจัดซื้อคอนสื่อสาร พร้อมติดตั้งใช้งาน AP62420328 ถนนสายโฉลกหลำบ้านเก่า ถึง ถนนสายแหลมตาโต๊ะ 239,961.10 239,961.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเตอร์เทรด จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 เมษายน 2563
ต.2กฟอ.กม(ปบ.)1144/63 จ้างเหมาจัดซื้อคอนสื่อสาร พร้อมติดตั้งใช้งาน AP62420325 ถนนแม่หาด ถึง บ้านทรายรี 357,493.06 357,493.06 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเตอร์เทรด จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 เมษายน 2563
ต.2กฟอ.กม.(ปบ)1143/63 จ้างเหมาจัดซื้อคอนสื่อสาร พร้อมติดตั้งใช้งาน เส้นทาง AP62420326 บ้านทรายรี ถึง บ้านปลายแหลม 284,035.58 284,035.58 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเตอร์เทรด จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 เมษายน 2563
ต.2กฟอ.กม(ปบ.)1145/63 จ้างเหมาจัดซื้อคอนสื่อสาร พร้อมติดตั้งใช้งาน เส้นทาง AP62420327 ถนนแม่หาด ถึง หน้าที่ว่าการอำเภอ 225,269.60 225,269.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเตอร์เทรด จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 เมษายน 2563
ก.2 บคย.(ปบ) 855/2563 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2563 งานจ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณถนนสายวัดใหม่-เจ็ดลูกเนิน (ช่วงที่ 3) 168,671.06 168,671.06 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิติพงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 เมษายน 2563
ต.2กฟอ.กม.(ปบ)1057/63 จ้างเหมาจัดซื้อคอนสื่อสาร พร้อมติดตั้งใช้งาน AP62420312 ทางลงหาดเฉวง 1 ถึง สุสานโกเหนียว (ฝั่งภูเขา) 460,333.53 460,333.53 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเตอร์เทรด จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 เมษายน 2563
ต.2กฟอ.กม(ปบ.)1105/63 จ้างเหมาจัดซื้อคอนสื่อสาร พร้อมติดตั้งใช้งาน AP62420324 ซอยหาดเฉวง 1 ทางลงหาดเฉวงน้อย ถึง โรงแรมเฟริ์สเรซิเด้น 107,737.63 107,737.63 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเตอร์เทรด จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 เมษายน 2563
ต.2กฟอ.กม.(ปบ)1061/63 จ้างเหมาจัดซื้อคอนสื่อสาร พร้อมติดตั้งใช้งาน AP62420315 ท้องตะเคียน ถึง ปากทางลงหาดละไม (ฝั่งภูเขา) 426,053.38 426,053.38 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเตอร์เทรด จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 เมษายน 2563
ต.2กฟอ.กม.(ปบ)1060/63 จ้างเหมาจัดซื้อคอนสื่อสาร พร้อมติดตั้งใช้งาน เส้นทาง AP62420321 หน้าทอน อ่าทองซอย 6 ถึง หน้าวัเศรีทวีป 308,521.41 308,521.41 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเตอร์เทรด จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 เมษายน 2563
ต.2กฟอ.กม.(ปบ)1106/63 จ้างเหมาจัดซื้อคอนสื่อสาร พร้อมติดตั้งใช้งาน AP62420322 แยกหินลาด ถึง หน้า รพ.เกาพสมุย 225,259.97 225,259.97 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดัดท์ อินเตอร์เทรด จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 เมษายน 2563
ต.2กฟอ.กม.(ปบ)1107/63 จ้างเหมาจัดซื้อคอนสื่อสาร พร้อมติดตั้งใช้งาน AP62420323 ชุมชนเฉวงใหญ่ 13 สามแยกตลาดดาว ถึง แยกศาลาคอย 357,493.06 357,493.06 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเตอร์เทรด จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 เมษายน 2563
ต.2กฟอ.กม(ปบ.)1058/63 จ้างเหมาจัดซื้อคอนสื่อสาร พร้อมติดตั้งใช้งาน AP62420314 ท้องตะเคียน ถึง ปากทางลงหาดละไม (ฝั่งทะเล) 470,127.86 470,127.86 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเตอร์เทรด จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 เมษายน 2563
ต.2กฟอ.กม.(ปบ)1056/63 จ้างเหมาจัดซื้อคอนสื่อสาร พร้อมติดตั้งใช้งาน AP62420311 ทางลงหาดเฉวง 1 ถึง สุสานโกเหนียว (ฝั่งทะเล) 411,361.88 411,361.88 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเตอร์เทรด จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 เมษายน 2563
63IACSP068 จัดซื้อ Vacuum Interrupter Tester 60 kVdc. (Portable) ตามแผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที่ 4 ประจําปี 2563 428,000.00 426,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจเนอรัล เอส จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 เมษายน 2563
ฉ.1ศบร.(บง.)32/2563 จัดซื้อกล่องพลาสติกสีม่วงใส่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 359,520.00 359,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บูรพาภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 เมษายน 2563
ฉ.1ขก.2(กส)134 ปักเสา พาดสาย ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ตามมาตรฐาน กฟภ. ตามแบบQS12-011/630111
ชื่องาน HT,TR,LTสิงห์โต คนล้ำ
หมายเลขงาน C-63-D-KK2CS.0134.01.1
182,773.84 182,773.84 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พ.ประเสริฐ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 เมษายน 2563
จท.ปบ.003/2563 จ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)ติดตั้งคอนสื่อสารชนิด (FRP) ประจำปี 2563 เส้นทาง ปากทางห้วยใหญ่ ถึง หน้าวัดเทพบุตร 104,520.00 104,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอซีเคแอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 เมษายน 2563
ฉ.1ขก.2(กส)2006 ปักเสา พาดสาย ติดตั้งอุปกรณ์ ตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ของ กฟภ. งานปรับปรุงเสริมวงจรสถานีขก.4 (บ.หนองหญ้าแพรก) (ช่วงที่2) หมายเลขงาน P-TDD01.3-D-KK2D0.2006
498,626.78 498,626.78 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เจริญการไฟฟ้า
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 เมษายน 2563
ผจก.กฟส.อ.บทง.ลว.3 เมษายน 2563 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายเสาทางหลวง 3340-บ้านเขาใหญ่ ตอนที่ 6
หมายเลขงาน I-62-H-BOTXX.41.1106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
233,949.63 233,949.63 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ช.พูลทรัพย์ (2012) จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 เมษายน 2563
ผจก.กฟส.อ.บทง.ลว. 3 เมษายน 2563 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายย้ายเสาทางหลวง 3340-บ้านเขาใหญ่ ตอนที่ 5 219,638.26 219,638.26 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ช.พูลทรัพย์ (2012) จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 เมษายน 2563
ผจก.กฟส.อ.บทง. ลว.3 เม.ย. 2563 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายเสาทางหลวง 3340-บ้านเขาใหญ่ ตอนที่ 7
หมายเลขงาน I-62-H-BOTXX.41.1107 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
110,312.86 110,312.86 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ช.พูลฟทรัพย์ (2012) จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 เมษายน 2563
ผจก.กฟส.อ.บทง. ลว.3 เมษายน 2563 จ้างเหมาผกป.ย้ายแนวเสาทางหลวง 3340-บ้านเขาใหญ่ ตอนที่ 8
หมายเลขงาน I-62-H-BOTXX.41.1108
153,242.44 153,242.44 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ช.พูลทรัพย์ (2012) จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 เมษายน 2563
63IACSP066 จัดซื้อเครื่องมือวัดความถ่วงจำเพาะของ Battery แบบ Digital ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 ประจำปี 2563 144,450.00 121,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอนตัน พาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 121,980.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 เมษายน 2563
ฉ.๒กฟอ.กล.(บห.)35823/2563 จัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ.1 เฟส SC. จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ 476,364.00 476,364.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 เมษายน 2563
ก.2 บคย.(ปบ)1599/2563 ลว. 14 เม.ย. 2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลง ปี 2563 168,204.00 168,204.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรชาติ เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 เมษายน 2563
ฉ.1นก(บต.)-114/2563 จ้างเหมาค่าแรงตัดต้นไม้ในระบบจำหน่ายแรงสูงประจำปี 2563 (ไลน์ที่ 5 -6)ครั้งที่1 161,316.41 161,316.41 วิธีเฉพาะเจาะจง นางดวงฤทัย วงศ์สินไชย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 เมษายน 2563
ฉ.1พส.(กป.)741/2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเทโคนเสาตอม่อและที่ลุ่มในเขตพื้นที่ กฟส.โพนพิสัย 146,889.60 146,889.60 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เจ.เซอร์วิส 2015
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 เมษายน 2563