ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
64I021S189 ซื้อหม้อแปลง 50 เควีเอSC 419,012.00 419,012.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด ราคา 419012 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
64I021S187 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ 488,400.43 488,400.43 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามโพล์ แอนด์ ไพล์ จำกัด ราคา 488315.90 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
3001868635 จ้างเหมาหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขฐานราก พร้อมปรับเสาสายส่งฯ ให้ตรง เพื่อป้องกันเสาสายส่งฯ โค่นล้ม บริเวณฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 (อรัญญิก) 153,000.00 153,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เลิศอุดมพร จำกัด
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
E081 ฉ.2 อจ.(บห.)141/2564 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 5 รายการ WBS P-TDD02.4-E-ANCXX.1000 126,230.04 126,230.04 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
ก.2 พนท.(บห.)055/2564 ลว 12 พ.ค. 64 จัดซื้อถุงขยะ และแปรงขัดโถสุขภัณฑ์ 680.00 680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด (สาขาอมตะนคร) ราคาที่เสนอ 680.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
ก.2 พนท.(บห.)054/2564 ลว.12 พ.ค. 64 จัดซื้อสายโทรศัพท์ ปลั๊กคอม และรางเก็บสายไฟ 744.00 744.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด (สาขาอมตะนคร) ราคาที่เสนอ 744.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
ก.2 พนท.(ปบ)074/2564 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วรรณาออยล์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
น.2 กพ.(จป.ว)31/2564 ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED จำนวน 4 เครื่อง 379,999.80 379,999.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
ต.1กบญ.(จซ.)1133/2564 (S1(SP)005/64) จัดซื้อพัสดุหลักปี 2563 ครั้งที่ 2 ลูกถ้วย จำนวน 4 รายการ 481,938.81 509,906.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
ต.1กบญ.(จซ.)1157/2564 (S1(SP)007/64) จัดซื้อพัสดุหลักปี2563 ครั้งที่ 2 ดรอพเอาท์ จำนวน 1 รายการ 27,606.00 27,811.44 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจำกัด ไทย สวิทช์ เกียร์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
น.2.กฟจ.กพ.(มต.)394/2564 จ้างเหมาปรับปรุงมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ บ้านหนองเตาอิฐ 107,651.52 84,384.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย เฉื่อยฉ่ำ เสนอราคา 78,405
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
ต.1กบญ.(จซ.)1134/2564 (S1(SP)006/64) จัดซื้อพัสดุหลักปี 2563 ครั้งที่ 2 ล่อฟ้า จำนวน 1 รายการ 4,964.80 5,033.28 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิสเต็ม3 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
ผจก.กฟอ.ปลด. ลว. 11 พ.ค. 2564 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าปลวกแดง 5 ( ค.1/64 ) 417,802.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิติญา อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
น.1กฟจ.ชม.(บห.)(ซจ.)033/2564 จัดซื้อพัสดุสำรองแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 18 รายการ 474,464.75 474,464.75 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวี.2001
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
ฉ.3 กฟจ.บร.(ปบ.) 1222.01 ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงบ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 172,144.32 172,144.32 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมอารมณ์ ยาสันเทียะ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
น.1 ลป.(บห.)(ซจ.)045/2564 จัดซื้อสายเคเบิลอากาศ 22 เควี. 50 ต.มม. จำนวน 4,500 เมตร 457,425.00 457,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์วิสการไฟฟ้า
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
ฉ.3กฟอ.บญ.(บห.)937/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 1 รายการ 1 รหัสพัสดุ ครั้งที่ 3 ประจำไตรมาสที่ 2/2564 (เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟฯ2564) ให้ กฟอ.บญ. และ กฟฟ. ในสังกัด กฟอ.บญ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 296,738.82 296,738.82 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลพบุรีคอนกรีต(1992) จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
1101553503 งานย้ายแนวทล.3471สายวังจันทร์-บ้านค่าย ตอน8 319,804.93 319,804.93 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศุภกร งามเสงี่ยม ราคา 262,063.33 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
1101553491 งานย้ายแนวทล.3471 สายวังจันทร์-บ้านค่าย ตอน7 338,741.55 338,741.55 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศุภกร งามเสงี่ยม ราคา 277,574.05 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
ต.2 สฎ.056/2564 ซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง-งานซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงต่ำ แรงสูง ดังนี้
1. เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม. จำนวน 10 อัน
2. ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404 จำนวน 600 เมตร
3. สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม. จำนวน 300 ชิ้น
4. ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) จำนวน 500 ชิ้น
5. ยูแคล้มป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) จำนวน 100 ชิ้น
6. กราวด์วายร์แคล้มป์ แบบ เจ 1152 จำนวน 200 ชิ้น
7. เทปไฟฟ้าพีวีซี.ขนาด 0.18x19x10,000 มม. จำนวน 1400 ม้วน
8. เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30' จำนวน 300 ม้วน
9. ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม. จำนวน 200 กก.
10. พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ 25-95 ต.มม. จำนวน 500 อัน
11. พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก 70-185 ต.มม. จำนวน 300 อัน
12. คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม. จำนวน 500 อัน
13. หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. จำนวน 400 อัน
14. แร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น จำนวน 100 อัน
161,671.65 161,671.65 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม. จำนวน 10 อัน - บริษัท เจอาร์ อิเลคทริค…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
น.1สกพ.(กป.)011/2564 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานขยายเขตฯระบบาจำหน่ายไฟฟ้า ครั้งที่ 12/2564 333,755.68 333,755.68 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
ฉ.3กฟจ.บร.(คพ.)1235/2564 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทสายไฟฟ้า ใช้งานงบผู้ใช้ไฟของ กฟจ.บุรีรัมย์ และ กฟฟ.ในสังกัด (วันที่ 5 พ.ค. 2564) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 496,480.00 496,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
ฉ.3กฟจ.บร.(คพ.)1234/2564 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลนประเภทเสา ตอม่อ ใช้งานโครงการ คพจ. ของ กฟจ.บุรีรัมย์ และ กฟฟ.ในสังกัด (งวดวันที่ 5 พฤษภาคม 2564) จำนวน 1 รายการ 460,795.50 460,795.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทมอแลนด์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
ต.2 สฎ.(กส.)-040/2564 ก่อสร้างเชื่อมโยงระบบจำหน่ายไฟฟ้า จส.หจก.โชคพนาวารี หมู่ที่ 2
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลข WBS. C-64-K-SRTCS.0238.03.1,02.1,02.2
แผนผังเลขที่ TD02-A04/640238
239,292.64 239,292.64 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. หจก.เจ.อาร์.ที เสนอราคา 188,887.41บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
64ผคพ.พน.57 จัดซื้อรถยก (Fork lift) ขนาด 2.5 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน 499,500.00 499,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) ราคา 499,500 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
น.1สกพ.(กป.)010/2564 จัดซื้ออุปกรณ์งานขยายเขตระบบจำหน่าย ครั้งที่ 11/2564 165,662.86 165,662.86 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี วี 2001
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
64I131S053 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยอาคารสำนักงาน กฟอ.เดิมบางนางบวช 133,429.00 133,429.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนต์ชัย อิงควระ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
น.1บธ.(จจ.)006/2564 จ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า (เฉพาะค่าแรง) บริเวณบ้านศรีชุม ม.5 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน หมายเลขงาน P-TDD01.4-A-BTHD1.0202 212,850.82 208,134.05 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.หจก.ทีทีรุ่งเรืองบ้านธิ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
น.1บธ.(จจ.)005/2564 จ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณบ้านห้วยยาบ จุด1 ม.5 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน หมายเลขงาน P-TDD01.4-A-BTHD1.0210 108,588.89 106,182.56 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ทีทีรุ่งเรืองบ้านธิ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
ต.3กกค.(ยธ)ebid03/2564 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ กฟส.พังลา 3,210,000.00 3,207,111.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท ซิสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 2,848,000.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
ปก.ก.2กบญ.(จซ)139D/2563 ซื้อพัสดุขาดแคลนกลุ่มอุปกรณ์ประกอบสาย งานก่อสร้างสายส่ง 115 รองรับสถานีไฟฟ้าชั่วคราวหนองใหญ่2 1,616,641.60 1,616,641.60 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท มอสดอร์เฟอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 944,938.40
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
9/C 1486/64 9/C 1486/64 ซื้ออะไหล่รถกระเช้าฯ ALTEC รุ่น AM600, AT37G, AT35G, AM855 ไว้สำรองคลัง ผพจ. 299,600.00 299,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ชัยนันท์ อิควิปเม้นท์ จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 299,600.- บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
9/C 1485/64 9/C 1485/64 ซื้ออะไหล่รถเครนฯ ALTEC D1000 ไว้สำรองคลัง ผพจ. 447,688.00 447,688.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ยูพีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 447,688.- บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
น.1ทง.(บห.)(จจ.)022/2564 จ้างเหมาสร้างฝาย (เลขที่ฝาย PEA-DAM-N1/6401 ณ บ้านเจดีย์ ม.5 และบ้านเจดีย์ใหม่ ม.11 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย) ตามโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี 2564 (น.1ทง.(บห.)(จจ.)022/2564) 191,836.02 191,836.02 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสัณหวัช เงินปุ่นนาค ราคาที่เสนอ 175,000 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
น.1ทง.(บห.)(จซ.)025/2564 ซื้อพัสดุขาดแคลนเพื่อใช้งานเร่งด่วน งบ คพจ.2 แผน 4 (พัสดุ 2 รายการ) จำนวน 1 โครงการ น.1ทง.(บห.)(จซ.) 025/2564 ให้แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง 149,265.00 149,265.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟามีล เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 149,265.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
ก.2รย.(ปบ.)052/2564 จัดจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งคอนเหล็กเคลือบฉนวน(คอนสื่อสาร) ขนาด๑.๗ เมตร เส้นทางAP๖๔๓๒๐๐๒๕๑ ก่อนถึงแยกตะพง ถึง วัดปลวกเกตุ 391,620.00 391,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.พี.มาสเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
D64040395978 งานปรับปรุงฯเชื่อมโยงระบบจำหน่าย ช่วงแยกจวนผู้ว่า ถึงแยกหน้าวัดบูรพาราม ตำบลในเมืองอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 177,627.49 177,627.49 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอุบลเทคนิค 162,640
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
น.2 พจ.(บห.) 45/2564 ลว.11 พ.ค. 2564 ซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ก (แบบ 52-1) จำนวน 850 ลูก 291,949.50 291,949.50 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส. ซัพพลาย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
ต.3ตมด.-(กป.)040/64 งานจ้างเหมาตัดต้นไม้แนวสายระบบไฟฟ้า นางอุไรรัตน์ คงยอด 346,439.35 346,439.35 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอุไรรัตน์ คงยอด 283400
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
ฉ.3 ปชง.(คพ.)028/2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับงานขยายเขตฯงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 3 รายการ 495,324.40 495,324.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเหรียญชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
ก.2 กบญ.(ตป.)2145/2564 เช่าพื้นที่สำหรับศูนย์บริการรับชำระเงินนอกพื้นที่ (PEA Shop) 618,685.92 วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/126/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จ้างล้างอัดฉีด+ดูดฝุ่น ทะเบียน 6กภ-3313 กทม. 220.00 220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคาร์แคร์สยามคาร์วอช
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
E011 ฉ.2 อบ.(บห)049/2564 ขอจัดซื้อพัสดุขาดแคลน-งานโครงการ คพจ.2.4 จำนวน 6 รายการ 490,267.01 490,267.01 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด, บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
ต.1พธร.(บห.)ซ.061/2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 1 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนงานที่ 4 498,172.74 498,172.74 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
ผจก.กฟส.อ.บทง. 30 เม.ย. 64 จ้างติดตั้งคอนเหล็กเคลือบฉนวน (คอนสื่อสาร) ขนาด 1.7 เมตร เส้นทาง AP6432002940 รร.บ้านเขาใหญ่ ถึง เขาใหญ่ซอย3 (รับเสด็จ) จำนวนเสา 73 ต้น ระยะทาง 2.44 กม. 238,235.50 238,235.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มีทรัพย์อิเลคตริก จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
ผจก.กฟส.อ.บทง. 30 เม.ย. 64 จ้างติดตั้งคอนเหล็กเคลือบฉนวน (คอนสื่อสาร) เส้นทาง AP6432002910 วัดหนองเสม็ด ถึง หนองไผ่ปู่กุ้ย จำนวนเสา 100 ต้น ระยะทาง 2.37 กม. 326,350.00 326,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ซี.พลาส จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
ผอฟ. 15/2564 จ้างพัฒนาสื่ออบรมอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร 180,000.00 180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยนเรศวร
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
น.2 พร.(คพ.)43/2564 จัดซื้อเสาคอนกรีต 12 เมตร งบ คพจ.2 (จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต) 4,919,236.08 491,926.08 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
64I021S184 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ ไลน์เลี่ยงเมืองโพธิ์ท่าทรายวัดบ้านบึง 483,180.85 483,180.85 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สาวิตรี สร้อยดี 324 ม.5 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 065-5103566 1729800173236
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564
ฉ.1 ลย.บห.1834/64 ลว. 7 พ.ค. 64 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ขาดแคลนเพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ให้ กฟส.อ.วสพ. จำนวน 7 รายการ 489,328.12 489,328.12 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ.ทักษิณ คอนกรีต
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 11 พฤษภาคม 2564