ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ฉ.1บฬ.(บห.)37298/2563 ลว.9 ต.ค.2563 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลนงาน คพจ.แผน 4 หม้อแปลง จำนวน 3 เครื่อง ขนาด 50,100 เควีเอ. 465,664.00 465,664.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัทเอชแมคซ์ไวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 465,664.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
63I041S401 ซื้อดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 22 เควี 600 แอมป์ (1-04-005-0000) จำนวน 72 ชุด เติมเต็ม Safety Stock งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 387,511.20 387,511.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
63I041S399 ซื้อดรอพเอาท์ 33 เควี 100 แอมป์ (1-04-001-0100) จำนวน 140 ชุด เติมเต็ม Safety Stock งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 464,380.00 464,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟ้าใส อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
63I041S398 ซื้อ ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ52-1) (1-03-002-0000) จำนวน 336 ลูก เติมเต็ม Safety Stock งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 108,934.56 108,932.56 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท อีเล็คทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
ต.2 หย.(กส.) 006/2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย อบต.หนองช้างเล่น ประปาห้วยน้ำเย็น-บ้านหลัก 40 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างเล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 125,344.41 125,344.41 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีเอช.เอ็น การไฟฟ้า
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
ซจ.กฟส.อ.ดก/002/2563 จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายฯ นายพงษ์ศักดิ์ มหายศ บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 142,775.45 142,775.45 วิธีเฉพาะเจาะจง 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เอ็น อิเล็กทริก
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
ซจ.กฟส.อ.ดก/001/2563 จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมขยายเห้องทำงานแผนกบัญชีและการเงิน (Back Office) พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอยสะเก็ด 287,509.00 287,509.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคเกรท จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
ต.2 กฟส.อ.บตข.(กป.)๓๕๐๔๙/๒๕๖๒ ๑. จ้างตัดต้นไม้ บ.เคียนพิง - บ. เขาช้างลอด รวมระยะทาง ๓๓.๒ กม. งบประมาณ ๑๐๕,๗๖๗.๔๖ บาท
๒. จ้างตัดต้นไม้ บ.พะแสง - บ.เขาช้างลอด รวมระยะทาง ๓๓.๓ กม. งบประมาณ ๑๐๑,๒๑๘.๕๘ บาท
206,986.04 206,986.04 วิธีเฉพาะเจาะจง จ้าง นายจวบ ชูเงิน จ้าง นายเอกพจน์ จิตรภิรมย์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
ฉ.3กฟจ.บร.(คพ)35967/2563 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ซื้อพัสดุขาดแคลนใช้งานงบผู้ใชไฟ ของ กฟจ.บุรีรัมย์ และ กฟฟ.ในสังกัด (ประจำงวดวันที่ 30 กันยายน 2563) 492,628.00 492,628.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอชแมคซ์ไวร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
PEA(S2)กฟอ.กญ.001/2563 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟย.อ.ดอนสัก-บริเวณบ้านเกาะแรต ม.1 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 6,981,146.52 7,148,479.18 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเริญพัฒนาการไฟฟ้า
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
PEA(S2)กบล.004/2563 จัดซื้อ Transformer Turns Ratio Meter จำนวน 2 เครื่อง 1,455,200.00 1,455,200.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 0125558010079 บริษัท เอสทูคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
PEA(S2)กบล.003/2563 จ้างซ่อมหม้อแปลง ปี 2563 จำนวน 47 เครื่อง 1,759,561.50 1,759,561.50 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 0115545005012 บริษัท ซี ซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
ก.1 กฟอ.กบบ.(กส)0099/2563 ปรับปรุงแก้ไขแรงดันไฟฟ้าตก บ้านสวน กลุ่มต้นกบก 410,653.32 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แสงพระจันทร์ อิเล็คทริค พาวเวอร์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
ก.2ตร(คพ)35039/2563 ซื้อโคมไฟLEDขนาด20 วัตต์และโฟโต้เซลล์ 319,609.00 319,609.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรีไซซ์ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
ก.2-ชบ.(คพ.)35127/2563 จัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ขาดแคลน สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ 454,375.50 454,375.50 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด เลขที่ 200/152 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก10 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
ก.2 รย.(บห.)/H0147/2563 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส ชนิดทนการลัดวงจร จำนวน 7 เครื่อง 476,364.00 476,364.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
ก 1 กฟอ กบบ (ผคพ) 109/2563 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จำนวน 5 รายการ 244,379.44 244,379.44 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
พท.(บห) 095/2563 ลว. 5 ตุลาคม 2563 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ
- รหัสพัสดุ 105-001-0130 TR.,630 KVA, 3P,33-0.4/0.23 kv,dyn 11,sc จำนวน 1 เครื่อง งบผู้ใช้ไฟ
465,450.00 465,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง - บ.ทองสุข อิเลคทริค จก.
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(กส)2025/63 ซื้อชุดโคมไฟสาธารณะ ชนิดหลอด LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 45 ชุด 212,823.00 212,823.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
63I111B112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยพฤกษชาติ-รางโพงเข้ (63I111B112) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 506,687.13 506,687.13 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยอิเล็กทริก (2019)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
ฉ.3 สร.(คพ.)323/2563 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งาน SAFETY STOCK กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต 490,809.00 490,809.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทมอแลนด์ จำกัด 487,920.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(ปบ)35397/2563 หม้อแปลงไฟฟ้า งาน คพจ.2 แผน 4 ขนาด 100 เควีเอ. 3 เฟส รหัส 1050010067 จำนวน 3 เครื่อง 377,175.00 377,175.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
63I111B113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายถนนเลียบคลองโยง-ประตูน้ำคลองโยง (63I111B113)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 743,339.53 743,339.53 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทอง อิเล็คทริค
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
ก.2สชข.(กป.)1943 ขออนุมัติจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุก 3 ตัน 83-3715 ฉช วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ ก.สุวรรณการช่าง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
ก.1ธญ.(คพ)-129/2563 ก.1ธญ.(คพ)-129/2563 จัดซื้อพัสดุ งบทำการ ปี 2563 ครั้งที่ 22/2563
จำนวน 3 รายการ
495,298.72 495,298.72 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 495,298.72 บาท
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
ฉ.3 กฟจ.นม3 (สรน)(บห.)35637/2563 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ 393,653.00 393,653.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
PEA-TFM-PTM-01/2019 จัดจ้างโครงการติดตั้ง Power Transformer Monitoring System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 290,612,000.00 290,498,580.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) TD-STC Consortium
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
อท(จ)036/2563 จ้างเหมาจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า 350,000.00 350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเพ็ค ซินเนอยี่ จำกัด จำนวนเงินที่เสนอ 350000 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
ก.2ผคพ.พน.082/2563 ซื้อเสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 85 ต้น 409,547.85 409,547.85 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
กฟจ.อด.1 (คพ)-089 จัดซื้อพัสดุสำรองคลังฉุกเฉินแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง สำหรับใช้งานที่ กฟจ.อุดรธานี และ กฟอ./กฟส. ในสังกัด
จำนวน 6 รายการ
435,169.00 435,169.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 435,169,-บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
ก 1 กฟอ กบบ ผคพ) 112/2563 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 193,135.00 193,135.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
S1(SP)ModernWH(I)009/2563 อุปกรณ์ห่อหุ้มพัสดุด้วยฟิล์มยืดใสแบบใช้มือ (Hand Wrapper) 82,390.00 71,155.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
S1(SP)ModernWH(I)008/2563 รถเข็นขนพัสดุ แบบติดบันได 64,200.00 64,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
S1(SP)ModernWH(I)007/2563 รถเข็นขนพัสดุ แบบ Order Picking trolley with Write Board พร้อมลังพลาสติก 64,200.00 63,130.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
สบร.16/2563 ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 50 ต.มม. มอก.293 (1-02-007-0002 ) จำนวน 4,000 เมตร ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ชิ้นละ 31.03 บาท 124,120.00 124,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
ต.3 กฟอ.จะนะ(ปบ)104 /2563 จ้างเหมาเอกชนติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมและตาข่ายหุ้มเสาไฟฟ้าแรงสูง 188,491.20 188,491.20 วิธีเฉพาะเจาะจง นส.ดุษณี สังขกาฬ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
63I131S093 จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างขยายระบบจำหน่าย บริเวณ หมู่ 1 ต.นางบวช (ไฟสาธารณะเทศบาลตำบลนางบวช) 130,942.13 130,938.13 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คูณทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
63I131S092 จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ หมู่ 1,7 ต.บ่อกรุ (รร.บ่อกรุ ถึง ปั้มน้ำมันครูประกอบ) 354,979.06 354,975.06 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คูณทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
63I131S091 จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ หมู่ 10 ต.เดิมบาง (หน้าโรงอิฐ) 248,015.08 248,015.08 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คูณทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
63I131S090 จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ หมู่ 6 ต.กระเสียว (บ้านลาดใบไม้) 268,289.38 268,289.38 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คูณทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
จ.ยล.(บห.)-28/63 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามรหัสพัสดุดังนี้ 1-00-001-0004 482,035.00 482,035.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ดคอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
ฉ.2 กฟอ.กล.(มต.)36018/63 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง ในเขตรับผิดชอบ กฟอ.โนนคูณ 127,815.78 127,815.78 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสัญจร สีดา
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
ฉ.2 กฟอ.กล.(มต.)36017/63 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง ในเขตรับผิดชอบ กฟอ.ศรีรัตนะ 150,377.80 150,377.80 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไมตรี ผิวคำ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)20/2563 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยานพาหนะ ปี 2563 ประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวน 111 คัน (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)20/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,392,158.00 4,972,800.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
ฉ.2 พทง.(กป.)010/2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.1 ช่วงที่ 3 ร.ร.อนุบาลโพนทอง-บ.คำโพนสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ช่วง C-D) 1,064,972.07 1,064,970.07 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 1.0335559000296 บริษัท แสงอนันต์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
ฉ.2 พทง.(กป.)009/2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.1 ช่วงที่ 2 ร.ร.อนุบาลโพนทอง-บ.คำโพนสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ช่วง B-C) 992,526.65 992,526.65 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 1.0335559000296 บริษัท แสงอนันต์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
ฉ.2 พทง.(กป.)008/2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามโครงการ คพจ.1 ร.ร.อนุบาลโพนทอง-บ.คำโพนสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ช่วง A-B) 1,863,982.80 1,863,989.80 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 1.0335559000296 บริษัท แสงอนันต์ จำกัด เสนอราคา 1,674,619.55
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
PEA-M(F)-130/2563 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้โครงการระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง
951,477.60 673,069.80 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) บริษัท เจ.ดับบลิว.ซี.กรุ๊ป จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding034/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของหน่วยงานในสังกัด กฟต.3
(ระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565)
196,703,432.88 196,703,432.88 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท ที่นี่กระบี่ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563
น.1 กบล.(มม.)(ซปก.)(e-bid)01-2563 ประกวดราคาจ้างซ่อมขดลวดหม้อแปลงชำรุด จำนวน 5 รายการ รวม 59 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,241,041.00 2,094,428.84 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 14 ตุลาคม 2563