ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ก.1 อป.(คพ) 041/65 ลว. 21 มิ.ย. 65 ซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน 101,150.00 101,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ พี ซี อีเล็กทริค คอร์ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
ก.1กฟอ.นสอ.(กส)1015/2565 ลว.16 มิ.ย.2565 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 83-0271 ปท. 121,605.50 121,605.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อยู่สุข (ลำลูกกา) จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
ฉ.3 วนข.(กป.) 1880/2565 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถหมายเลขทะเบียน 53-6566 กทม. 1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มุ่งปั้นดี จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
65I031S089 จัดซื้อพัสดุ จำนวน 38 รายการ สำหรับงานปรับปรุงระบบจำหน่ายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ให้ กฟส.พนมทวน(จซ.057/2565) 118,357.99 118,357.99 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ทราโฟพาร์ท 118,357.99 บาท po 3002074588 ลว. 22 มิ.ย. 2565
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
ก.2ผคพ.พน.048/2565 ซื้อหม้อแปลง TR.,100 KVA, 3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 2 เครื่อง 450,042.00 450,042.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
ก.1กฟอ.นสอ.(กส)980/2565 ลว.9 มิ.ย.2565 จ้างค่าแรงพร้อมพัสดุเข้างานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
โครงการรัชธานี 12 (ส่วนที่ 1)
459,766.13 459,766.13 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กิติ อิเลคทริค เวิลด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
ก.2 พนท.(ปบ)068/2565 ซ่อมโอโตเมติกไดสตาร์ท รถทะเบียน 84-9381 ชบ. 2,180.00 2,180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วันชัย ติวรรัตน์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
ก.1กฟอ.นสอ.(กส)888/2565 ลว.27 พ.ค.2565 จ้างค่าแรงพร้อมพัสดุเข้างานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
นายเด่นดวง มูฮัมหมัด
118,486.56 118,486.56 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กิติ อิเลคทริค เวิลด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
กฟส.ปจค.65067192574 จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน งานย้ายแนวแรงต่ำ นางสุกัญญา บ้านท่าเกวียน 103,711.39 103,711.39 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตุ้มเจริญอิเล็คทริค เซอร์วิส
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
ก.2 กล.(บห.)2475/2565 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้างานงบผู้ใช้ไฟ (หม้อแปลง 50 เควีเอ.) จำนวน 1 รายการ 456,141.00 456,141.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ฟามีล เทค จำกัด เสนอราคา 456,141.00 บาท
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
น.2 ตก.(ปบ) 2536/2565 จ้างสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารโทรคมนาคม (TAMS) ในพื้นที่ กฟจ.ตาก 235,400.00 235,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอที โทเทิล ไลน์ ราคาที่เสนอ 235,400 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
น.1ฝ.บห.(ซจ.) 049/2565 ซื้อพัสดุขาดเเคลน จำนวน 1 รายการ (น.๑ฝ.บห.(ซจ.) 049/2565) ให้ แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง 150,870.00 150,870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิลอส ควอลิตี้ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
ต.2พพ.(บห.)68/2565 จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 33 เควี แบบ 57-3L จำนวน 390 ลูก 498,673.50 498,673.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท อีเล็คทริค ดิสทริบิวชั่น จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
ต.2กฟจ.พง.(ปบ.)1663/2565 จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายตามวาระ ในเขตพื้นที่ กฟจ.พังงา และ กฟย.ทับปุด ประจำปี 2565 400,929.00 400,929.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนทอง เพาเวอร์ ซิสเท็ม
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
ต.1ปข.(คพ)141/2565 จัดซื้อสายอลูมิเนียมฯ 50 ต.มม. จำนวน 8,000 เมตร เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟและสำรองฯ (รายการที่ 95) 308,160.00 308,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็ม โซลูชั่น แอดน์ เพาเวอร์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
น.1ฝ.บห.(ซจ.) 048/2565 ซื้อพัสดุขาดเเคลน จำนวน 1 รายการ (น.1ฝ.บห.(ซจ.) 048/2565) ให้ แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 486,337.00 486,337.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท๊อปเเลนด์ คอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
ต.2กบ.(บห.)0167/2565 พัสดุขาดแคลนประเภทฟิวส์แรงสูง จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้งานงบแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 482,377.40 482,377.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นอาร์52 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
ต.2พพ.(บห.)67/2565 จัดซื้อเสาคอร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 80 ต้น 406,600.00 406,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศิรกร จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
ต.2พพ.(บห.)66/2565 1.เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6มม. ยาว 2250 มม. จำนวน 299 อัน
2.แร็ค 2x200 มม. แบบหลังยื่น จำนวน 1,600 อัน
3.เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ จำนวน 500 อัน
494,768.00 494,768.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6มม. ยาว 2250 มม. จำนวน 299 อัน - บริษัท เพรส ควอลิตี้…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
น.3 ลมส.(คพ.)240/2565ลว.17มิถุนายน2565 จัดซื้อ METER ( E ) WATTHOUR 1P 5(100) A O/D BLE งบลงทุน จำนวน 172 เครื่อง 276,060.00 276,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
ต.2พพ.(ปบ.)-78/2565 จ้างเหมาตัดต้นไม้แรงต่ำนอกไลน์แรงสูงตามวาระของหม้อแปลงจำนวน 153 เครื่องตั้งแต่บริเวณ ซ.ไทรงาม–หน้าโลตัส(ซ.ศุภกิจมอเตอร์) ระยะทางรวม 130.70 กม. 315,011.21 315,011.21 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พลอยลลินณ์ เสนอราคา 309,016 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
น.3คสร.(บห.).495 จัดซื้อ METER(E) WATTHOUR 1P 5(100)A O/D BLE จำนวน 1 รายการ 314,580.00 314,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟ้าใส อิเลคทริค จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559108439 ราคาที่ตกลงซื้อ 314,580.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
น.1กค.(บห.)(จซ.) 80/2565 จัดซื้อหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 315 KVA จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานขยายเขตฯ สถานีสูบน้ำบ้านหล่ายฮ่องปุ๊ ในพื้นที่ของ กฟย.อ.สบปราบ 357,166.00 357,166.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเวล ซัพพลาย จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
เลขที่ ก.1กฟฟ.รสต.(คพ.)ซ.3602/2565 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2565 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง ที่ได้รับการจัดสรรตาม WBS : C-65-G-RSTXX.1000 305,485.00 305,485.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด เสนอราคา 305,485.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
น.1ลป.(บห.)(ซจ.)46/2565 ซื้อหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควี ๑ เฟส ๒๒ เควี ๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ช็อตเซอร์กิต จำนวน ๑ เครื่อง ใช้งานงบผู้ใช้ไฟ 122,943.00 122,943.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.รินทร์นภา คอลโทรล เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
น.1ลป.(บห.)(ซจ.)45/2565 จัดซื้อพัสดุเข้างานโครงการ (OPSAonGIS) จำนวน 14 รายการ 42,384.75 42,384.75 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พีพีวี 2001
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
น.1ลป.(บห.)(ซจ.)43/2565 ซื้อพัสดุงานเซฟตี้สต็อกงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๔ รายการ 298,187.60 298,187.60 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พีพีวี 2001
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
จซ.นศ.(บห)-136/2565 จัดซื้อ Hotline Clamp,Main35-185,Tap50-185SQ.MM จำนวน 950 ชิ้น 497,068.50 497,068.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด เสนอราคา 497,068.50 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
น.1พย.(บห.)(ซจ.)78/2565 ซื้อพัสดุขาดแคลน เสา คอร. ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 295 ต้น
งบ I-65-A-PHYXX.07.AC01 เลขที่ น.1 พย.(บห.)(ซจ)78/2565
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

499,673.95 499,673.95 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์คอนสตรัคชั่นแอนด์ซัพพลาย จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ก.2ตร(คพ)99/2565 ซื้ออุปกรณ์ขาดแคลนงบผู้ใช้ไฟและสำรองsafety stockจำนวน 5 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ยูไนเต็ดเทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
กฟภ.จ.จบ.คพ.099/2565 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบผู้ใช้ไฟที่ ก.2 กบญ.(บพ)1421/2565 ลว. 7เม.ย. 2565
จำนวน 1 รายการ เลขที่ คพ.จบ.099/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64,039.50 64,039.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.วาตะ ซัพพลาย เชน 64,039.50 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
e061 ฉ.2 รอ.(บห)72/2565 ลว. 17 มิ.ย. 2565 จัดซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354 ขาดแคลน จำนวน 1,296 ลูก เลขที่ ฉ.2 รอ.(บห)72/2565 ลว. 17 มิ.ย. 2565 เพื่อใช้บริหารพัสดุระดับความปลอดภัย (SAFETY STOCK) สำหรับงานผู้ใช้ไฟ ปี 2565 445,137.12 445,137.12 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 445,137.12 บาท…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
e061 ฉ.2 รอ.(บห)71/2565 ลว. 17 มิ.ย. 2565 จัดซื้อหม้อแปลงขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 2 เครื่อง เลขที่ ฉ.2 รอ.(บห)71/2565 ลว. 17 มิ.ย. 2565 เพื่อใช้งานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ สถานะ REL และงานผู้ใช้ไฟ ปี 2565 450,042.00 450,042.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อีซี่บาร์เทอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ราคาที่เสนอ 450,042.00 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
e061 ฉ.2 รอ.(บห)70/2565 ลว. 17 มิ.ย. 2565 จัดซื้อ MATER (E) WATTHOUR 1P 5(100) A O/D BLE ขาดแคลน จำนวน 220 เครื่อง เลขที่ ฉ.2 รอ.(บห)70/2565 ลว. 17 มิ.ย. 2565 เพือ่ใช้งานทดแทน วัตต์อาร์มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ และ 30(100) แอมป์ ใช้นอกอาคาร ที่ขาดแคลน 353,100.00 353,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) ราคาที่เสนอ 353,100.00 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ต.1กฟอ.ปบ.(ปนป.)3500/2565 จ้างเหมาปรับปรุงหลังคากันสาดอาคารสำนักงาน และปรับปรุงห้องนอนแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ที่ กฟย.ปากน้ำปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ WBS: I-65-J-PRBPN.19.2818 154,567.00 154,567.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชาติชาย บรรเลง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ก.2สอด.(ปบ.)138/2565 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงปี 2565 363,693.00 363,693.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็มทีเพาเวอร์ไลน์ หม้อแปลง 1 เฟส ราคาเครื่องละ 600 บาท จำนวน 176 เครื่อง…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ก.1ธญ.(คพ)-107/2565 ก.1ธญ.(คพ)-107/2565 จัดซื้อพัสดุ งบทำการ ปี 2565 ครั้งที่ 24/2565
จำนวน 3 รายการ
482,031.79 482,031.79 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัดเสนอราคา 482,031.79 บาท
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ก.1ธญ.(คพ)-106/2565 ก.1ธญ.(คพ)-106/2565 จัดซื้อพัสดุ งบทำการ ปี 2565 ครั้งที่ 23/2565
จำนวน 7 รายการ
150,281.50 150,281.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค คอร์ป จำกัด เสนอราคา 149,158.00 บาท
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
65I021S358 ซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม. 462,240.00 462,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โฟร์พลัส อีเล็คทริคอล จำกัด ราคา 462,240 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
กฟภ.จ.จบ.คพ.098/2565 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบโครงการ คพจ. ที่ ก.2 กบญ.(บพ)1226/2565 ลว.25 มีนาคม 2565 จำนวน 1 รายการ เลขที่ คพ.จบ.098/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 430,675.00 430,675.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ก.1กฟจ.ปท.2(ซจ.)079/2565 จ้างเหมาค่าแรง ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน บ.แสนสิริ จำกัด(มหาชน)โครงการอนาสิริ 309,619.08 309,619.08 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอส เอส เพาเวอร์ อิเล็คทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ฉ.3 วนข.(กป.) 1878/2565 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถหมายเลขทะเบียน 54-0740 กทม. 2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มุ่งปั้นดี จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
น.1กฟอ.แม่ริม(ซจ)037/2565 ซื้อพัสดุรอง ครั้งที่ 1/2565 ให้แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม (น.1กฟอ.แม่ริม(ซจ)037/2565) 463,524.00 463,524.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดวานซ์ อิควิปเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ต.3 พท.(บห)007/2565 ลว.8 มิ.ย.2565 รหัสพัสดุ 1040000106 ล่อฟ้า 30 เควี 5 กิโลเเอมป์ จำนวน 200 ชิ้น 317,362.00 1,483.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็นอาร์52 เอ็นจอเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
จซ.นศ.(บห)-135/2565 จัดซื้อ พัสดุขาดแคลนสำรองคลังงาน PM จำนวน 3 รายการ 384,408.20 384,408.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอชที โกลบอล แคป จำกัด เสนอราคา 384,408.20 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ต.2วงส.(บห.)1052/2565 ซื้อหม้อแปลง 1 เฟส 19 KV (TR.,30KVA,1P,19-0.48/0.24KV,SC,รหัสพัสดุ 1-05-000-0206) จำนวน 1 เครื่อง และหม้อแปลง 3 เฟส 33 KV (TR.,160KVA,3P,33-0.416/0.24KV,DYN11,SC,รหัสพัสดุ 1-05-001-0140) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 417,086.00 289,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ต.1กฟอ.พธร.(บห.)119/2565 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ 442,007.37 442,007.37 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
65I021S347 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 5 รายการ 485,108.04 485,108.04 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคา 485,108.04 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
ต.1กฟอ.พธร.(บห.)117/2565 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 1 รายการ (งบผู้ใช้ไฟ) 470,051.00 470,051.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วาตะ ซัพพลายเชน จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565
น.2 พร.(คพ.)85/2565 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 2 รายการ ใบสั่งซื้อเลขที่ 85/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 248,368.40 248,368.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟามีล เทค จำกัด เสนอราคา 248,368.40 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 มิถุนายน 2565