ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
63I062S020 จ้างปรับปรุงห้องสุขาชาย - หญิง ชั้น 1 อาคารสำนักงาน 452,700.00 452,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฤกษ์มณี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 4 มีนาคม 2563
น.1แม่ริม ปบ ย้ายแนวระบบจำหน่ายบ้าน(ปางช้างกองแหะ) 48,376.84 46,820.01 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทนงศักดิ์การไฟฟ้า จำกัด / 0505561014892
เหตุผล: ราคาต่ำสุด 3 ลำดับแรก
วันที่ประกาศ: 3 มีนาคม 2563
63I021S067 งานจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย นายปรีชา คชวงษ์ (หมู่บ้านวงษ์ทอง) 133,861.56 133,861.56 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ์ จันทร์เพ็ญ 79 ม.4 ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 087-1551343…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 3 มีนาคม 2563
63IABS0156 จัดซื้อไฟส่องสว่างฉุกเฉินสำหรับสถานีไฟฟ้า ในสังกัด ผจฟ.1 จำนวน 50 เครื่อง 10,700.00 107,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ: 3 มีนาคม 2563
e043-3001686272 จ้างเหมาค่าแรงต่อเติมคลังพัสดุเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า กฟส.อ.วาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 434,959.76 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ คล้ายทิม
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 3 มีนาคม 2563
ต.3กฟส.อ.นมม.(กป.)246/2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงใหม้ นางสาวนภาดา คชาทอง ม.3 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 232,278.00 232,278.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เพทประสอทธิ์การไฟฟ้า ราคา 231,527.67 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 3 มีนาคม 2563
น.1แม่ริม ปบ จ้างเหมาเปลี่ยนสาย 185 sac สะเมิง-หางดง 412,879.83 401,714.45 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ณัฐกฤต การไฟฟ้า/0992003244141
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 2 มีนาคม 2563
กฟจ.อด.1 (คพ)-018 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน(ประเภทหม้อแปลง) งานขยายเขตโครงการพัฒนาระบบสายส่ง และระบบจำหน่าย ระยะที่ 1 แผนงานที่ 4 (คพจ.1) ใช้งานที่ กฟจ.อุดรธานี และ กฟส. ในสังกัด จำนวน 1 รายการ 377,175.00 377,175.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 2 มีนาคม 2563
กฟจ.อด.1 (คพ)-021 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับงานขยายเขตไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) ใช้งานที่ กฟจ.อุดรธานี และ กฟส. ในสังกัด จำนวน 3 รายการ 455,820.00 455,820.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 2 มีนาคม 2563
น.1 ชส.(กป.)481/2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ก่อสร้างขยายเขตฯ งาน คขก.ป่าก๋อย ต.บ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 360,775.46 360,774.46 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมานพ สุริยาศักดิ์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 2 มีนาคม 2563
ฉ.1พส.(กป.)510/2563 จ้างเหมาค่าแรงงานเอกชนดำเนินการปักเสาติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาและรื้อถอนเสาไลน์ชั่วคราวระบบจำหน่าย เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าโพนพิสัย-อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย(ฝั่งซ้ายช่วง A-B) ตามโครงการ คชฟ.3 480,089.62 480,089.62 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เจ.เซอร์วิส 2015
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 2 มีนาคม 2563
63027450380 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า(เฉพาะค่าแรง)ปรับปรุงแรงต่ำ ถนนมิตรสัมพันธ์ ช่วง 1 หมายเลขงาน P-TDD01.4-H-BASD0.2513 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(บางแสน)
191,713.10 191,713.10 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. หจก. ธนยุส ซัพพลาย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 2 มีนาคม 2563
ก.1 กฟส.อ.วนย.(กป)104/2563 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟส.วังน้ำเย็น-ไลน์แยกบ้านคลองสารพา ม.7 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว (ช่วงที่ 2) 267,579.21 163,851.52 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงษ์ทวี ราชวัฒน์ เลขที่ 4/2 ม.2 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 2 มีนาคม 2563
ฉ.1 พญ(กป.).- 321/63 ขยฯ บ้านสร้างลานพัฒนา หมายเลขงาน C-62-D-PENCM.0085.02.1
32,850.00 40,150.56 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบวร งามวัง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 2 มีนาคม 2563
น.3 กฟอ.ชบด.(ปบ.)30166/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 จัดจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกสับเปลี่ยนลูกถ้วยบ้านดงน้อย ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 184,593.19 184,593.19 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรพร ภูศรี
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 2 มีนาคม 2563
ก.1 กฟส.อ.วนย.(กป)01 จ้างเหมา ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟส.วังน้ำเย็น-ไลน์แยกบ้านคลองสารพา ม.7 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 237,215.43 168,250.82 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรมศร สุขหาร เลขที่ 203 ม.16 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 2 มีนาคม 2563
กปส.(นท)8/2563 นิทรรศการ PEA Volta 400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮับ ครีเอชั่น จำกัด
วันที่ประกาศ: 2 มีนาคม 2563
PEA(SM)-CM-023/2562 จัดซื้อ Handheld Online PD Detector จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 909,500.00 909,143.34 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท ฟาราเดย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 28 กุมภาพันธ์ 2563
3001665751 หม้อแปลง ขนาด 160 KVA 22KV จำนวน 3 เครื่อง 483,105.00 483,105.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เอเชีย ทราโฟนฯ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 กุมภาพันธ์ 2563
3001709185 ล่อฟ้า 20-21 เควี. 5 กิโลแอมป์ 375,570.00 375,570.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีแอล๖ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 กุมภาพันธ์ 2563
ฉ.1ชมพ.(คพ.)0014/2563 กฟอ.ชมพ.จัดซื้อหม้อแปลงจำนวน 1 รายการ ขนาด 50 เควีเอ จำนวน 5 เครื่อง วงเงิน 456,622.50.-บาท 456,622.50 456,622.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอเชีย ทราโฟ อีสานจำกัด ราคาเสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 454,750.-บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 กุมภาพันธ์ 2563
ฉ.1ชมพ.(คพ.)0013/2563 กฟอ.ชมพ.จัดซื้อหม้อแปลงจำนวน 1 รายการ ขนาด30 เควีเอ จำนวน 8 เครื่อง วงเงิน 485,180.80.-บาท 485,180.80 485,180.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอเชีย ทราโฟ อีสานจำกัด ราคาเสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 485,180.80.-บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 กุมภาพันธ์ 2563
- จัดซื้อ Auxiliary Contact ภายใน Circuit Breaker ระบบ 115 kV รหัส 1YB-01 ผลิตภัณฑ์ AREVA รุ่น GL312F1 สถานีไฟฟ้าโรจนะ 1 261,358.20 261,358.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กริดโซลูชั่นส์(ประเทศไทย) จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 27 กุมภาพันธ์ 2563
ฉ.1กฟจ.บึงกาฬ(บห.)1128/2563 ลว.24 ก.พ.2563 ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2563 จำนวน 6 เครื่อง 490,316.80 490,315.80 วิธีเฉพาะเจาะจง 3.บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 490,316.80 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 กุมภาพันธ์ 2563
ฉ.1กฟจ.บึงกาฬ(บห.)1127/2563 ลว.24 ก.พ.2563 ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2563 หม้อแปลง จำนวน 3 เครื่อง 447,495.00 447,795.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 3.บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 447,795 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 กุมภาพันธ์ 2563
ฉ.1กฟจ.บึงกาฬ(บห.)1129/2563 ลว.24 ก.พ.2563 ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใชไฟประจำปี 2563 หม้อแปลง ขนาด 30,50,100 เควีเอ. 494,746.60 494,746.60 วิธีเฉพาะเจาะจง 3.บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 494,746.60 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 กุมภาพันธ์ 2563
ก.1 กฟส.อ.วนย.(กป)024/2563 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟส.วังน้ำเย็น-เปลี่ยนสายแรงสูงไลน์แยก ข้างโรงบาลวังน้ำเย็น ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 336,462.94 201,145.66 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรมศร สุขหาร บ้านเลขที่้ 203 ม.16 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 กุมภาพันธ์ 2563
ก.1 กฟส.อ.วนย.(กป)025/2563 จ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟส.วังน้ำเย็น-บ้านภูเวียง ม.12 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว (กลุ่มซอยขยะ) 290,465.47 193,532.55 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงษ์ทวี ราชวัฒ เลขที่ 4/2 ม.2 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 กุมภาพันธ์ 2563
พ.ศบร.426/2563 จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง ประจำปี 2563 132,038.00 132,038.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ที คอนสตรัคชั่น ราคา 130,711.20 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 26 กุมภาพันธ์ 2563
กฟจ.อด.1 (คพ)-015 จัดซื้อคอนสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับใช้ในการจัดระเบียบสายสื่อสารในเขตพื้นที่ กฟจ.อุดรธานี จำนวน 1 รายการ 497,935.20 497,935.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 กุมภาพันธ์ 2563
ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 075/2563 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนเพื่อสำรองคลังและใช้งานติดตั้งผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 215,391.00 215,391.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ทองสุข อิเลคทริค จำกัด วงเงิน 71,262.00 บาท วันที่ 25/6/2563 2.บริษัท เจอาร์…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 25 กุมภาพันธ์ 2563
ฉ.๑พคน.(บห)๗๕๗๙/๒๕๖๒ ลว. ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซื้อลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด ๒๕ ต.มม. และขนาด ๙๕ ต.มม. 297,888.00 297,888.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 กุมภาพันธ์ 2563
ก.1 กฟจ.ปท. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้าฃเคเบิลใต้ดิน ระบบ 22 เควี ช่วงข้ามถนนวัดไพร่ฟ้า (ฝั่งคลองบางเดื่อ) จุดที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,044,730.88 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 กุมภาพันธ์ 2563
ฉ.1นกล.(กป.)266/2563 จ้างเหมาขยายเขตงานก่อสร้าง วัดป่าวิปัสสนาราม ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู หมายเลขงาน C-62-D-NKLCM.0116.03.1 123,146.30 150,178.05 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ณรงค์ศักดิ์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 24 กุมภาพันธ์ 2563
ก.2 กบล.(มม.)/30133/2563 จัดซื้อปั๊มดูดน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 38 เครื่อง 284,620.00 276,488.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ดัม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 กุมภาพันธ์ 2563
SMC.UPS.34/2563 ซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่สำหรับระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ของศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 334,910.00 334,867.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแบตอิเลคทรอนิคส์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 กุมภาพันธ์ 2563
น.1กฟจ.ชม.(บห.)(จค.)001/2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการติดตั้ง ตัดฝาก ปรับปรุง ย้าย สับเปลี่ยน และรื้อถอนมิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที.ในพื้นที่ กฟจ.ชม. 1,260,262.05 1,260,262.05 วิธีคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราวิชญ์ 999
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 กุมภาพันธ์ 2563
63IABS0113 จ้างติดตั้งระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยอัตโนมัติ (Fire Alarm System) พร้อมอุปกรณ์ประกอบของสถานีไฟฟ้าท่ามะกา 2 (ชั่วคราว) และสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 8 (ชั่วคราว)/หน่วยงานเจ้าของโครงการแผนกจัดการงานสถานีไฟฟ้า 2 กองปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติและบำรุงรักษา เขต3ภาคกลาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 162,640.00 162,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 กุมภาพันธ์ 2563
จป.ฉ.1 กกค.(ยธ) 25/2563 งานปรับปรุงตกแต่งภายใน และงานครุภัณฑ์ พื้นที่ Front Office ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1,065,800.00 1,065,800.00 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายซัพพลาย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 กุมภาพันธ์ 2563
ก.1 กฟจ.ปท. จ้างงานขยายเขต กฟจ.ปท.-เฟส 2 บ.แกรนวิลล์พัฒนา จก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 192,008.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิม กรอบกระจก
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 กุมภาพันธ์ 2563
ต.3/ระโนด(บห.)-009/2563 จ้างเหมาติดตั้งสเน็คการ์ดแบบแผ่นอลูมิเนียมป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน ฟีดเดอร์1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119,037.50 119,037.50 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอำนวย เต่แก้ว
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 21 กุมภาพันธ์ 2563
ฉ.1บผ.(ปบ.)654/2563 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ 8,4 ปี 2563 สถานีบ้านไผ่ 216,140.00 218,141.97 วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัตนาภรณ์ ภูมิเรือง / 216140.00.- บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 กุมภาพันธ์ 2563
ฉ.1กฟอ.พคน.(บห)909/2563 ซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ งบ คขก.2 497,229.00 497,229.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 กุมภาพันธ์ 2563
ฉ.1กฟอ.พคน.(บห)903/2563 ซื้อ ล่อฟ้า ๒๐-๒๑ เควี ๕ กิโลแอมป์ จำนวน ๒๕๐ ชุด งบ คขก.๒ 488,187.50 488,187.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีแอล๖ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 กุมภาพันธ์ 2563
ก.2 ปยว.(กป.)1056/2563 จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย นายสันติสุข ตั้งพรสิริกุล ม.4 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 255,404.39 312,084.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โบว์ลิ่งไทย จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 กุมภาพันธ์ 2563
ก.2 ปยว.(กป.)1053/2563 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย ผกป.-ย้ายแนวรองรับงานขยายถนน 3315 ช่วงที่ 4 ม.3 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 196,182.85 239,710.29 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอำนวย โลมาธร
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 กุมภาพันธ์ 2563
ก.1 กฟจ.ปท. จ้างเหมาค่าแรงงาน งานขยายเขต ปรับปรุง กฟจ.ปทุมธานี - เปลี่ยนและยกระดับสายแรงสูง สี่แยกสันติสุข - สะพานปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 168,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กนกวรรณ แอนด์ ชนาธิป การไฟฟ้า จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 กุมภาพันธ์ 2563
ฉ.1นกล.(กป.)375/2563 จัดจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ตามแผนงานประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 125,986.08 125,986.08 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุขสรรค์ ศรีรักษา
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 กุมภาพันธ์ 2563
ฉ.3 นส.480/2563 จ้างเหมาค่าแรง_C-63-F-NOSCM.0007_ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบ้านดอนแต้ว
26,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เค.พี.เอ็น. อิเลคทริค
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 กุมภาพันธ์ 2563
ฉ.3 นส.478/2563 จ้างเหมาค่าแรง_P-NHE02.0-F-NOSCM.3006_ขยายเขตบ้านสำโรง ต.จันอัด (คฟม.2)
10,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เค.พี.เอ็น. อิเลคทริค
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 กุมภาพันธ์ 2563