ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
63I021S452 ซื้อสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม. 457,425.00 457,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ราคา 457,425 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
น.1พย.(บห.)(จจ.)14/2563 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.พะเยา -ปรับปรุงหม้อแปลงจ่ายโหลด 80-100% บ้านป่าแดด ต.ท่าวังทอง อ. เมือง จ.พะเยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา
เลขที่ น.1 พย.(บห.)(จจ.)14/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
250,401.28 250,401.28 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์ดไฟฟ้า
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
ก.2ผคพ.พน.086/2563 ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 497,293.20 497,293.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
ก.2ผคพ.พน.085/2563 ซื้อชุดดวงโคมไฟฟ้าถนนชนิดหลอด Light - Emitting DIODE (LED) ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ พร้อมชุดสวิตซ์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง จำนวน 115 ชุด 479,895.00 479,895.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
ก.2ผคพ.พน.084/2563 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ 482,671.65 482,671.65 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโพส แอนด์ไพล์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
ก.2 รย.(บห.)0149/2563 จัดซื้อลูกถ้วยพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟขาดแคลน จำนวน 3 รายการ 383,680.60 383,680.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ออนพอยท์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 383,680.60 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
63I101S152 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า งานขยายเขตฯ บ.โอนินลอฟท์ จก ม.12 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 63I101S152 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 191,237.59 191,237.59 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.หนองน้ำเปรี้ยว อิเล็คทริค
เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(กส)2064/2563 ซื้อเสาคอนกรีต ขนาด 8 เมตร จำนวน 80 ต้น 130,882.40 130,882.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
ต.3 กบษ.(ปฮ.) 35769/2563 (2100324691) จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ กฟภ.ทะเบียน กอ - 943 สงขลา จำนวน 9 รายการ 5,480.00 5,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินธุ์แอร์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
กฟภ.จ.สก.(คพ)016/2563 จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลนฯ ปี 63 ครั้งที่ 21 งวดที่ 1 จำนวน 1 รายการ 495,110.40 495,110.40 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส. ซัพพลาย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
ฉ.๒กฟอ.กล.(บห.)36139/2563 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานสำรองแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 130,304.60 130,304.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
ฉ.๒กฟอ.กล.(บห.)36138/2563 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ 227,219.85 227,219.85 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
ฉ.3กฟอ.บญ.(บห.)35738/2563 รายงานขอซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ประจำไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ ๑ รหัสพัสดุ ให้ กฟอ.บญ. และ กฟฟ. ในสังกัด กฟอ.บญ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 490,809.00 490,809.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลพบุรีคอนกรีต(1992) จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
ก.2 กล.(คพ.)0062/2563 เช่าที่ดินเพื่อกองเสาไฟฟ้า 120,000.00 120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์ เจริญวงศ์ เสนอราคา 120,000.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
D63100188264 จัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์จำนวน 3 รายการ(งบผู้ใช้ไฟ) 149,800.00 149,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอช แมคซ์ไวร์จำกัด(สำนักงานใหญ่)เสนอราคา149800 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
น.1 ชร.(จซ.)235/2563 ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบคฟม.2 P-NHE02.0-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.เชียงราย และ กฟฟ.ในสังกัด 496,480.00 496,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี วี 2001
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
ต.2พพ.(ปบ.)-35029/2563 ลว. 9 ต.ค. 63 จ้างเหมาตัดต้นไม้แรงต่ำนอกไลน์แรงสูงตามวาระของหม้อแปลงจำนวน 137 เครื่อง ตั้งแต่บริเวณถนนสายเอเชีย-บ้านท่าล้อน ระยะทางรวม 125.10 กม. 386,980.59 386,980.59 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยลลินณ์ เสนอราคา 379,850.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
น.1 ชร.(จซ.)233/2563 ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ C-63-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.เชียงราย และ กฟฟ.ในสังกัด 489,396.60 489,396.60 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
น.1ลป.(บห.)(จจ.)030/2563 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงานขยายเขตฯระบบไฟฟ้า ไฟสาธารณะชุมชนบ้านกล้วยม่วง (เทศบาลเมืองเขลางค์นคร) 119,640.66 119,640.66 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ รุ่งเรือง(2005)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
น.1ลป.(บห.)(จจ.)029/2563 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงานขยายเขตฯระบบไฟฟ้า ไฟสาธารณะบ้านหาด (อบจ.ลำปาง) 177,658.76 177,658.76 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ รุ่งเรือง(2005)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
ฉ.3กฟจ.บร.(คพ.)35976/2563 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ซื้อพัสดุสำรองคลังงานด้านมิเตอร์ของ กฟจ.บุรีรัมย์ และ กฟฟ.ในสังกัด (ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2563) จำนวน 8 รายการ 237,085.00 237,085.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
ต.1บสพ.(บป.)001/2563 จ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าด้วยโปรแกรม Invoice Notification System INSx ในเขตพื้นที่ อำเภอบางสะพาน และ อำเภอบางสะพานน้อย 459,436.07 459,436.07 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟล็คซเน็ต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
ซป.ฉ.1 (จซ) 26/2563 จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 19 รายการ 5,620,257.39 4,910,473.43 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 1. เหล็กรูปรางน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม. รหัส 1010000100 บริษัท จี.เอ.เอส.จำกัด 273,920.00 บาท …
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding031/2563 จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2563 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 11 รายการ 949,586.48 828,755.66 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) * บจก.จี.เอ.เอส. 1.เหล็กรูปรางน้ำ100x50x5 มม.ยาว 2,250 มม. ราคาที่เสนอ 139,100.00 บาท *บจก…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 16 ตุลาคม 2563
ก.2รย(บห.)0150/2563 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม 2563 112,911.75 112,911.75 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โบอิ(ประเทศไทย) จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
น.2 พจ.(บห)86/2563 ลว. 14 ต.ค. 63 จัดซื้อกราวด์ร็อด ขนาด 60*60*5 มม. จำนวน 300 ชิ้น 126,153.00 126,153.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชีฟเทน 126,153 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
ก.1 กฟอ.กบบ.(กส)0100/2563 ปรับปรุงแก้ไขแรงดันไฟฟ้าตก บ้านคลองชัน 230,205.12 วิธีเฉพาะเจาะจง นางปิยธิดา แนนสินธุ์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
ก.1กฟอ.ลลก.(ปบ) 35902/2563 จัดซื้อเครื่องมือ/เครื่องใช้สำหรับงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟฟ.ชั้น 1-3 พื้นที่ปริมณฑลเขตชนแดนการไฟฟ้านครหลวง (TS2) ของ กฟอ.ลาดหลุมแก้ว 159,430.00 159,430.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเคแอนด์พี เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
น.2 พจ.(บห)89/2563 ลว. 15 ต.ค. 63 จัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวนพีวีซี 50 ต.มม. จำนวน 16,000 เมตร 469,088.00 469,088.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชีฟเทน 496,480 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
36445 ซื้อชุดไฟถนนฯ Safety stock งบผู้ใชไฟ จำนวน -2- รายการโดยเฉพาะเจาะจง 469,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด เสนอในราคารวมภาษี เป็นเงิน 469,730 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
น.2 พจ.(บห)87/2563 ลว. 15 ต.ค. 63 จัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 100 KVA จำนวน 3 เครื่อง 377,175.00 377,175.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชีฟเทน 377,175 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
น.2 พจ.(บห)88/2563 ลว. 15 ต.ค. 63 จัดซื้อหม้อแปลง 100 KVA จำนวน 3 เครื่อง 377,175.00 377,175.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ชีฟเทน 377,175 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
ฉ.3บห.35585 ซื้อจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563(ครั้งที่ 11) ผกส.กฟจ.นม2(หทล)12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 345,272.58 345,272.58 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท DL6
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
ฉ.3บห.35583 ซื้อจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563(ครั้งที่ 11) ผกส.กฟจ.นม2(หทล) 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 124,120.00 124,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
กผภ.(จบ.)49/2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภทฐานรากชนิดฐานปิด จำนวน 84 ฐาน จาก ผรค.จันทบุรี ไปยังงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้โครงการระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมฯ จ.ระยอง 169,873.20 169,873.20 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เคเอฟที ทรานสปอร์ต ราคา 157,920.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
ก.1 กฟจ.ปท.(กส.) จ้างเหมาเอกชนขยายเขตก่อสร้างระบบจำหน่าย กฟจ.ปท.-โครงการ คณาสิริ346 เฟส 2(เฉพาะแรงสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111,879.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพลัส อิเล็กทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
ก.1 กฟจ.ปท.(กส.) จ้างเหมาเอกชนขยายเขตก่อสร้างระบบจำหน่าย กฟจ.ปท.-ประตูน้ำวัดบางคูวัดนอกชลประทานปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 174,627.21 174,627.21 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สามทิการไฟฟ้า
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(บห.)140/2563 ลว. 15 ต.ค. 63 จัดซื้อไส้ปากกา 231.12 231.12 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 230.02 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
น.1พย.(บห.)(ซจ.)68/2563 ซื้อ PREFORMED D/E,SAC 22KV 50sq.mm.21.80 mm , ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์แบบบที่ 6 ขนาด 2*36 วัตต์ จำนวน 2 รายการ เลขที่ น.1พย.(บห.)(ซจ.)68/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

156,220.00 156,220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีพีวี 2001
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
น.2 ลกบ.(บง.)-454/2563 จ้างตัวแทนหรือผู้รับจ้าง แจ้งเตือนค่าไฟฟ้าด้วยระบบ Invoice Notification System (INSx) กฟส.ลานกระบือ และการไฟฟ้าในสังกัด 267,500.00 267,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จำกัด 267,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 1.1 ในเขตชุมชน …
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
E011 ฉ.2 อบ.(บห.) จ.071/2563 จัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ งาน Modern Warehouse เพื่อใช้พัฒนาคลังพัสดุขยายเขตผลระบบบริหารพัสดุคงคลัง ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้กับ แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 428,000.00 428,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) ราคาที่ตกลงซื้อ 428,000.00 บาท (…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
น.3 กฟส.อ.วสง.(กป.)0061/2563 ค่าน้ำมันรถยนต์ เดือน กันยายน 2563 วิธีเฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 35 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ราคาที่เสนอ 22,486.60 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
กฟจ.ปน.079/2563 ลว. 9 ต.ค.2563 เสาคอนกรีต 9 เมตร (1-00-001-0002) จำนวน 80 ต้น 163,068.00 163,068.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
กฟจ.ปน.078/2563 ลว. 9 ต.ค.2563 สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเชลเซียส 50 ต.มม.มอก.293 (1-02-007-0002) จำนวน 12,000 เมตร 372,360.00 372,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์ พลัส อีเล็คทริคอล จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
กฟจ.ปน.077/2563 ลว. 9 ต.ค.2563 สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเชลเซียส 50 ต.มม.มอก.293 (1-02-007-0002) จำนวน 14,000 เมตร 434,420.00 434,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
ก.1กรส.(คส)35283/2563 จ้างปรับปรุงย้ายแนวสายเคเบิลใยแก้วนำแสง บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้า สระบุรี 5 64,800.00 64,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ธอีสท์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
น.3 กฟส.อ.วสง.(กป.)60/2563 จัดทำตรายาง
1. ตรายาง ผจก.กฟส.อ.วัดสิงห์ จำนวน 5 อัน
2. ตรายาง ลงซื้อ นายจรัล ศริพันธ์ จำนวน 2 อัน
3. ตรายางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ จำนวน 2 อัน
4. ตรายาง หผ.บต.รักษาการแทน ผจก. จำนวน 1 อัน
5. ตรายาง หผ.กป.รักษาการแทน ผจก. จำนวน 1 อัน
6. ตรายาง ชผ.บง รักษาการแทน หผ.บง จำนวน 1 อัน
7. ตรายาง ต้นฉบับ จำนวน 1 อัน
8. ตรายาง คู่ฉบับสำหรับผู้รับจ้าง จำนวน 1 อัน
9. ตรายาง คู่ฉบับสำหรับ กฟภ. จำนวน 1 อัน
10. ตรายาง หน้านี้ไม่ใช้ จำนวน 1 อัน
11. ตรายาง ขอรับรองว่า จำนวน 1 อัน
3,400.00 3,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ช.ตรายางการพิมพ์ เสนอราคา 3,400.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
63I145S342 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าด้วยระบบ Invoice NottificationSystem (INSx) ในเขตพื้นที่ กฟอ.บางเลนและ กฟย.บางหลวง ประจำปี 2563 137,762.50 137,762.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอ สแควร์ อินฟินิตี้ ซัพพลาย 2017 จำกัด
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(บห.)139/2563 ลว. 15 ต.ค. 63 จัดซื้อผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว เบอร์ 65 5,591.82 5,591.82 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี อีเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 5,591.82 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563
ฉ.1กฟจ.บึงกาฬ(บห.)37300/2563 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า คพจ.2 แผน 4 หม้อแปลง จำนวน 7 เครื่อง ขนาด 30 เควีเอ. 476,364.00 476,364.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัทซีเวล ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 476,364.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 15 ตุลาคม 2563