ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ก.2 พนท.(กส.)/010/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสุวรรณา ฐานะประสิทธิ์ หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0315 5,142.82 5,142.82 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิม รักษาญาติ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/009/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายยอดชาย ป้านวัน หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0314 24,341.87 24,341.87 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิม รักษาญาติ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/008/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสาวชนชนก เศวตะทัต หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0288 6,629.91 6,629.91 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิม รักษาญาติ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
น.2 มสด.(คพ.)6/2564 รายงานขอซื้อลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. 476,685.00 476,685.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอช แม็คซ์ ไวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 476685 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
64I071S001 จัดซื้อ1.หม้อแปลง 30 kva(SC) 1 เฟส รหัส 1050000011 จำนวน 2 เครื่อง
2.หม้อแปลง 160 kva(SC) 3 เฟส รหัส 1050010068 จำนวน 1 เครื่อง
3.หม้อแปลง 250 kva(SC) 3 เฟส รหัส 1050010069 จำนวน 1 เครื่อง
472,191.00 472,191.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์เซอร์วิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
G091 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการจัดส่งหนังสือแจังเตือนค่าไฟฟ้าด้วยโปรแกรม INSx ประจำปี 2564
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,561,465.89 1,561,465.89 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท เค เอส สุขเสถียร จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)112D/2563 ประกวดราคาซื้อหม้อแปลง 250 KVA, 3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 90 เครื่อง ตามแผนจัดหาพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)112D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25,856,550.00 16,033,950.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท เอส.พี.อีเล็คทริคอินดัสตรี จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 14,107,950.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)110D/2563 ประกวดราคาซื้อหม้อแปลง 100 KVA, 3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 110 เครื่อง ตามแผนจัดหาพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)110D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18,926,160.00 13,829,750.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)ราคาที่ตกลงซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 11,340,395.00บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 20 มกราคม 2564
ฉ.2อจ.(บห.)3/2564 จัดซื้อเสาคอนกรีต 8 เมตร จำนวน 300 ต้น WBS:C-63-E-ANCXX.1000 490,809.00 490,809.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัททมอแลนด์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
ก.2-ชบ.(คพ.)20/2564 จัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ขาดแคลน สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ 496,275.63 496,275.63 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด เลขที่ 111 หมู่ 11 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
น.2ตก.(คพ.)207/2564 จัดซื้อพัสดุพัสดุขาดแคลนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก 492,157.20 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัท พรเทพสถิต จำกัด เสนอราคา 2 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 475,936.00-บาท 2 บริษัท เบสท์…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
E091ฉ.2 สล./(บห.)112/2564 หม้อแปลงขนาด 100 KVA จำนวน 3 เครื่อง 377,175.00 377,175.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทมีทรัพย์ อิเล็คตริก จำกัด เสนอราคา 377,175 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
ต.1รน.(คพ.)136/2564 ซื้อหม้อแปลงขนาด 50 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง 283,550.00 283,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 283550.-บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
9/C 0055/64 9/C 0055/64 ซื้ออะไหล่รถเครนฯ ALTEC รุ่น DM45B-TR ทะเบียน 83-5672 รบ. ต.1-09-1050 275,150.50 275,150.50 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ยูพีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 275,150.50 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
9/C 0054/64 9/C 0054/64 ซื้ออะไหล่รถเครนฯ ALTEC รุ่น DM45B-TR ทะเบีย 81-3441 ชพ. ต.1-09-1051 275,150.50 275,150.50 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ยูพีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 275,150.50 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
9/C 0085/64 9/C 0085/64 ซื้ออะไหล่รถเครนฯ ALTEC รุ่น DM45B-TR ทะเบียน 81-7393 พบ. ต.1-09-1097 275,150.50 275,150.50 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ยูพีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 275,150.50 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
9/C 0185/64 9/C 0185/64 ซื้ออะไหล่รถกระเช้า VERSALIFT สำรองคลัง ผพจ. 436,581.40 436,581.40 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรลือกลการ ราคาที่ตกลงซื้อ 436,581.40 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
ก.1ธญ.(คพ)-2/2564 ก.1ธญ.(คพ)-2/2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบลงทุนจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับงานย้ายแนวในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าระบบ 22 เควี ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 6 รายการ 145,877.38 145,877.38 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสที เสนอราคา 145,817.46 บาท
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
ฉ.1บผ.(กส.)59/2563 จ้างเหมาขยายเขต คฟม.บ้านวังหิน ม.7 ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 346,123.60 363,860.19 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ผลทิพย์รุ่งเรืองการไฟฟ้า
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
กคบ.ช003/2564 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ กฟย.อุ้มผาง (ครั้งที่1/2564) 550,964.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เป็นเงิน 550964.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
ต.3กฟส.พล.(กป.)010/2564 จ้างเหมาบุคคลภาคนอกตัดต้นไม้ใกล้เเนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงสูง ประจำเดือนมกราคม 2564 126,777.67 114,096.90 วิธีเฉพาะเจาะจง เขตพื้นที่รับผอดชอบ กฟส.พล. นายทองเจือ ธรรมดา เสนอราคา ที่ 57,800.00 บาท เขตพื้นที่รับผอดชอบ กฟย.อ…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
น.2 พร.(คพ.)6/2564 จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน จำนวน 4 รายการ งบผู้ใช้ไฟ 227,054.00 227,054.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ฟามีล เทค จำกัด เสนอราคา 4 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 227,054.- บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
ฉ.1กฟจ.ขก.2(บห)220/2564 จัดซื้อพัสดุหลัก-รอง จำนวน 9 รายกาา สำหรับงบงานผู้ใช้ไฟ 477,760.35 477,760.35 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
น.2 พร.(คพ.)5/2564 จัดซื้อเสาคอนกรีต 9 และ เสาคอนกรีต 12 งบคอนเตรีต-ขยายเขตปี2564 492,638.70 492,638.70 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศัยคอนกรีต เสนอราคา 491,879.- บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(บห.)007/2564 ลงวันที่ 19 ม.ค. 64 จัดจ้างดูแลรักษาต้นไม้ในบริเวณสำนักงาน เดือนมกราคม 2564 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์ เถลิงพงษ์ ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
ฉ3กฟส.อ.ทต.47/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ( 2 ช่อง จอดได้ 6 คัน ) 195,810.00 195,810.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประดับ ใจดี
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
ฉ.2 กส.(บห)005/2564 ปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ (E-Proxy) 214,000.00 214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอสที.ซี148
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
ก 1 กฟอ กบบ (ผคพ) 01/2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 7 รายการ 174,901.13 174,901.13 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ส. อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด เสนอราคา 174901.13 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
ต.2กฟจ.พง.(คพ.)-158/2564 รายงานการขอซื้อพัสดุขาดแคลนสำรองคลังงบผู้ใช้ไฟ SEFETY STOCK จำนวน 1 รายการ แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 445,120.00 445,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ ดี เอ็ม เอส ซัพพลาย ได้เสนอราคารวม 1 รายการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 445,120.00…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
ต.1 ชพ.(คพ.) 14/2564 หม้อแปลง 50 KVA 3 P 22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 1 เครื่อง
หม้อแปลง 100 KVA 3 P 22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 1 เครื่อง
หม้อแปลง 250 KVA 3 P 22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 1 เครื่อง
392,369.00 392,369.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทองสุข อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
ต.1ปข.ผคพ7/2564 ซื้อพัสดุเพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 12 รายการ (รายการที่ 006) 490,423.80 490,423.80 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง & เซอวิส
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
น.1 ชร.(จซ.)006/2564 ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบลงทุน I-63-A-CHRBG.19.B304 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด 432,494.00 432,494.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
ต.2 พพ.(ปบ.) -13/2564 1.1 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำ แผนงานที่ 1 PPA1WB-01
พุนพิน 1 - PPA1WS- 03ถึง PPB5WS- 05/1 ร้านทองมาวินระยะทางรวม 89.10 กม.
1.2 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำ แผนงานที่ 2 PPB3F-01
ประปาบ้านทุ่งคอก ถึง PPB3F-20/1 ซ.สวนส้ม ระยะทางรวม 65.80 กม.
1.3 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำ แผนงานที่ 3 PPB10F-11
บ้านท่าโรงช้าง ถึง PPB10F-11/2 บ้านท่าโรงช้าง ระยะทางรวม 28.00 กม.
470,916.20 470,916.20 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ แดงสุด เสนอแผนงานที่ 1 178,155 บาท นายพัทธกฤต ขุนทองจันทร์ เสนอแผนงานที่ 2 194,300…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
ก.๒กล.(คพ.)๐๐๐๕/๒๕๖๔ พัสดุเข้างานงบผู้ใช้ไฟ 441,283.84 441,283.84 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 437,314.14 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
น.1กฟส.อ.พร้าว(บง)42/2564 งานจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่ายจากภัยพิบัติบ้านสามลี่-บ้านแม่แวน ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 143,069.78 143,069.78 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภินันท์ขนส่ง 2009
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/007/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท บริทาเนีย จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0297 8,021.68 8,021.68 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/006/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสาวชุดาภัค เหลืองอ่อน หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0292 4,716.53 4,716.53 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/005/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสาวพัทธ์ชลิตา พัชรสินรุ่งเรือง หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0287 3,851.04 3,851.04 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/004/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายสมนึก ขลุ่ยโนรี หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0296 6,513.58 6,513.58 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/003/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0308 10,451.08 10,451.08 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/002/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายสำราญ นันทวัฒนานุกูล หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0313 12,349.54 12,349.54 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภานุทัศ 999 จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
64017083602 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบรายครั้ง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1) 498,307.56 498,305.56 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสวัสดิ์ พันธุ์ผัก
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
ก.2 สอด.(กส.)016/2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรงงาน)ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบคฟม.2 อบต.โป่งน้ำร้อน คลองตาคง-ป่าในฝัน ม.1 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 1,584,056.69 1,584,056.69 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจอิเล็กทริค 955
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
กบญ.ก.1(B)-กปบ-215-2563 จัดซื้อสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 176 ชุด 32,541,696.00 32,541,696.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
PEA(S2) ภก.(มต.) 294/2563 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
ประจำปีงบประมาณ 2564
2,089,175.00 2,089,175.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 1. งานติดตั้ง,สับเปลี่ยน,ถอนคืน,ย้าย,เพิ่ม/ลดขนาด มิเตอร์ ในพื้นที่ตำบลวิชิต ,ตำบลกะทู้ ,…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
กฟภ.กจพ.2-ป(รช)-003-2563 จัดเช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ (ระยะเวลาเช่า 5 ปี) 24,055,740.00 24,055,740.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รายการที่ 1 - รายการที่ 2 บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 19 มกราคม 2564
ก.2-ชบ.(คพ.)12/2564 จัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ขาดแคลน สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ 498,085.00 498,085.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด เลขที่ 111 หมู่ 11 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
ฉ.3 กฟจ.นม3 (สรน)(บห.)94/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบคพจ.2 แผน 4 จำนวน 1 รายการ
(TR.,100 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 3 เครื่อง)
377,175.00 377,175.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
ก.2 รย.(บห.)/H0012/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน รายการหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 เควีเอ 3 เฟส ชนิดทนการลัดวงจร จำนวน 5 เครื่อง 442,445.00 442,445.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564
ฉ.3 นส. 022/2564 อ่างซิ้งค์สเตนเลส 1 หลุม พร้อมขาและก๊อก 1,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์พาณิชย์ (สำนักงานใหญ่)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2564