ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ต.3กบล.(วฟ) 002/2565 ซื้อเครื่อง Digital Power Meter 1,3 เฟส จัดสรรงบประมาณสำหรับหน่วยงานภูมิภาค ประจำปี 2565 กลุ่มงานบริการลูกค้าและจัดการคุณภาพไฟฟ้า ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ต.3กบล.(วฟ) 002/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 214,000.00 202,230.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรูวัตส์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
น.2 กฟส.อ.คลล.(กป.)-374/2565 จ้างเหมาเอกชนดำเนินการงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า กฟส.คลล., กฟย.ปลท. จำนวน 219 เครื่อง 174,303.00 174,303.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท วิสัยทัศน์ อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
65I031S147 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ สำหรับงานผู้ใช้ไฟ(จซ.056/2565) 340,056.70 340,056.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สยามโพล์ แอนด์ ไพล์ 336,568.50 บาท PO 3002074986 ลว. 23 มิ.ย. 2565
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
ฉ.1บฬ.(บห.)3171/2565 ลว.17 มิถุนายน 2565 ขออนุมัติจัดซื้อลูกถ้วย ขนาด ต่าง ๆ เพื่อใช้งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟประจำปี 2565 328,982.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
ฉ.3กฟอ.บญ.(บห.)1636/2565 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 1 รหัสพัสดุ ครั้งที่ 3 ประจำไตรมาสที่ 2/2565 (เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2565) ให้ กฟอ.บญ. และ กฟฟ. ในสังกัด กฟอ.บญ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 450,042.00 450,042.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
E081 ฉ.2 อจ.(บห.) 171/2565 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12 รายการ WBS C-65-E-ANCXX.1000 431,213.85 431,213.85 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แคปซูล คอร์ปอเรท จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
ก.2ผคพ.พน.049/2565 ซื้อหม้อแปลง TR.,250 KVA, 3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 1 เครื่อง 305,485.00 305,485.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
ฉ.๒กฟอ.กล.(บห.)2030/2565 จัดซื้อ MERTER (E) WATTHOUR 1 P 5 (100) A.O/D BLE จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ 192,600.00 192,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
ต.2พพ.(บห.)70/2565 จัดซื้อ METER E WATTHOUR 1P 5(100) A O/D จำนวน 300 เครื่อง 481,500.00 481,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
น.1กฟจ.ชม.(บห)(ซจ)051/2565 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการผลิตเสา คอร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 800 ต้น ให้ โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตเชียงใหม่ 384,344.00 384,344.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เฉลิมทรัพย์วิศวกรรม จำนวนเงิน 380,920 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
ฉ.1บฬ.(กส.)3173/2565 ลว. 17 มิถุนายน 2565 ขออนุมัติจัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ. เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2565 491,772.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีแอล 6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
ฉ.1บฬ.(กส.)3172/2565 ลว. 17 มิถุนายน 2565 ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุหลัก-พัสดุรอง เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2565 (ลวดเหล็ก) 179,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพรเทพสถิตย์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
ฉ.1บฬ.(กส.)3174/2565 ลว.17 มิถุนายน 2565 ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุหลัก-พัสดุรอง เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2565 477,969.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แคปซูล คอร์ปอเรด จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
น.1ชร.(บห)(จจ)013/2565 จ้างเหมาสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลในระบบ TAMS ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เขตพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 363,693.00 363,693.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มพี อิเล็กทริก แอนด์ ซิสเตม
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
เลขที่ ก.1กฟฟ.รสต.(คพ.)ซ.3601/2565 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ งบลงทุนงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) ที่ได้รับการจัดสรรตาม WBS : I-65-G-RSTXX.07.AC01 481,135.13 481,135.13 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด เสนอราคา 481,135.13 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
ก.2 กฟส.พสค.(สสน.) 1023/2565 จ้างก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป (ถอดประกอบได้) ขนาด ๗ x ๑๒ เมตร ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 748,300.00 800,681.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท ฮิโรโกะ (ประเทศไทย) จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
ก.2 พนท.(กส.)/045/2565 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จุดหน้าห้องน้ำผู้พิการชั้น 1 และทางเข้าจุดชำระเงินชั้น 1 อุปกรณ์+ค่าแรง 2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายดนัย ธนูพานทอง
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
ต.2กฟส.อ.บตข.(กป.) ๑๔๖/๒๕๖๕ ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าข้ามแม่น้ำคลองศก สะพานพังกาญจน์ ฝั่งซ้าย ม.3 ต้นยวน 499,911.64 499,911.64 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเพาเวอร์ 559
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
ต.2กฟส.อ.บตข.(กป.) ๑๔๗/๒๕๖๕ ปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านจัดสรร ที่ 3 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน 122,683.11 122,683.11 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ วิเชียรรัตน์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
ต.๒กฟส.อ.บตข.(กป.)๑๓๗/๒๕๖๕ ปรับปรุงระบบจำหน่าย จัดสรรช่วงที่ 2 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน 171,319.41 171,319.41 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ วิเชียรรัตน์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
ต.๒กฟส.อ.บตข.(กป.)๑๐๙/๒๕๖๕ จ้างปักเสาปรับปรุงระบบจำหน่ายข้ามแม่น้ำคลองศก(สะพานพังกาญจน์) ฝั่งขวา 483,861.29 483,861.29 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเพาเวอร์ 559
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
น.2 มสด.(กส.) รายงานขอจ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดตัก ทะเบียน ตธ-8004 กทม. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด 126,150.00 126,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ร้านบวร แทรคเตอร์ และราคาที่เสนอ 126150 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
กฟภ.กจพ.1-ป(พร)-003-2565 Instrument transformer จำนวน 21 รายการ 189,857,065.70 203,806,268.36 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รายการที่ 1 วีที 1 เฟส ใช้นอกอาคาร เรโช 22,000/110 โวลท์ คลาส 0.5,50 วีเอ บริษัท เอเซีย ทราโฟ…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
PEA-TDDP.2(G)-142/2564 การจัดซื้อวัตถุดิบรองกลุ่มที่ 8 ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตในสังกัด กผภ. แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 1-4
18,211,941.42 18,574,591.17 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามประกาศแนบ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 23 มิถุนายน 2565
จซ.นศ.(บห)-140/2565 จัดซื้อ พัสดุขาดแคลนสำรองคลังเข้าหมายเลขงานปรับปรุงระบบกราวด์และติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน 2 รายการ
473,577.72 473,577.72 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วาตะ ซัพพลายเชน จำกัด เสนอราคา 473,577.72 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
จซ.นศ.(บห)-139/2565 จัดซื้อ พัสดุขาดแคลนสำรองคลังเข้าหมายเลขงานงบผู้ใช้ไฟและ Safety Stock งาน PM จำนวน 2 รายการ
498,015.45 498,015.45 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิลอส ควอลิตี้ จำกัด เสนอราคา 498,015.45 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
จซ.นศ.(บห)-138/2565 จัดซื้อ ล่อฟ้า250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์ จำนวน 1,510 ชิ้น 260,172.70 260,172.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอชที โกลบอล แคป จำกัด เสนอราคา 260,127.70 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
ต.3 พท.(บห)006/2565 ลว.079/65 14 มิ.ย.65 รหัสพัสดุ 1060050019 METER (E) WATTHOUR 1P 5(100) A O/D BLE จำนวน 300 เครื่อง 481,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิล
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
น.3กฟอ.พฒ.(คพ) 21/2565 METER (E) WATTHOUR 1P 5(100) A O/D BLE
243,960.00 243,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ. เอส ที ที เสนอราคา 243,960 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
น.1กฟอ.แม่ริม(ซจ)039/2565 ซื้อพัสดุหลัก ประเภทลูกถ้วย และลูกรอกแรงต่ำ ให้แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม (น.1กฟอ.แม่ริม(ซจ)039/2565) 445,976.00 445,976.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมทรง อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
กฟภ.จ.จบ.คพ.100/2565 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งานสำรองแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง งบทำการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ เลขที่ คพ.จบ.100/2565
370,947.60 370,947.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ท อิเล็คทริค ดิสทริบิวชั่น 370,947.60 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
ต.2 ภก.(คพ.)2384/2565 จัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี. 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 95 ต.มม.มอก.293 จำนวน 1 รายการ 494,340.00 494,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ธนัตพร การค้า ราคาที่ตกลงซื้อ 494,340.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
E091ฉ.2สล.(บห.)1155/2565 หม้อแปลงขนาด 30 KVA จำนวน 4 เครื่อง โดยงบผู้ใช้ไฟ 491,772.00 491,772.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซี่บาร์เทอร์ จำกัด เสนอราคา 491772 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
ต.2 ภก.(คพ.)2545/2565 จัดซื้อเสาคอนกรีต ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 รายการ 426,288.00 426,288.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ.ทักษิณคอนกรีต ราคาที่ตกลงซื้อ 369,449.60 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
ฉ.2 กฟย.อ.ทศอ.201/2565 ลว. 9 มิถุนายน 2565 บริการจ้างเหมารถเครน25ตันจำนวน8วันวันละ1คันเพื่อตัดไม้คร่อมไลนไลน์แยกย่อย กฟย.ทุ่งศรีอุดม 102,720.00 102,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ท.เจริญเครน.
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
ฉ.1กฟจ.ขก.2(บห)2314/2565 จัดซื้อหม้อแแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 285,476.00 285,476.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
9/C 1422/65 9/C 1422/65 ซื้ออะไหล่รถกึ่งพ่วง (ท้ายลาด) ทะเบียน 99-8114 กทม. กกฟ.2-07-0445 191,316.00 191,316.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) ราคาที่ตกลงซื้อ 191,316.-บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
9/C 1676/65 9/C 1676/65 ซื้อสายไฮดรอลิคกันไฟ (R7) พร้อมหัวสายไฮดรอลิคเพื่อใช้งานซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระเช้าฯ 205,193.90 205,193.90 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอเบ็กซ์ ไฮดรอลิคส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 205,193.90 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
65IACSP190 จัดซื้อชุดต่อปลายเคเบิลใต้ดิน ระบบ 22 kV สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอู่ทอง 2 (ชั่วคราว) 83,460.00 83,460.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
ก.1ธญ.(คพ)-105/2565 ก.1ธญ.(คพ)-105/2565 จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2565 ครั้งที่ 50/2564 จำนวน 1 รายการ 305,485.00 305,485.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด เสนอราคา 305,485.00 บาท
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
ก.1ธญ.(คพ)-111/2565 ก.1ธญ.(คพ)-111/2565 จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2565 ครั้งที่ 51/2564 จำนวน 2 รายการ 64,235.31 64,235.31 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค คอร์ป จำกัด เสนอราคา 62,436.64 บาท
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
ก.1ธญ.(คพ)-110/2565 ก.1ธญ.(คพ)-110/2565 จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2564 ครั้งที่ 79/2564 จำนวน 1 รายการ 45,196.80 45,196.80 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 45,196.80 บาท
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
ก.1ธญ.(คพ)-109/2565 ก.1ธญ.(คพ)-109/2565 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับงานขยายเขตระบบจำหน่าย และสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ ปี 2565 ครั้งที่ 3/2565 จำนวน 1 รายการ 376,147.80 376,147.80 วิธีเฉพาะเจาะจง "บริษัท สยามโพล์ แอนด์ ไพล์ จำกัด เสนอราคา 376,147.80 บาท
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
ก.1ธญ.(คพ)-108/2565 ก.1ธญ.(คพ)-108/2565 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับงานขยายเขตระบบจำหน่าย และสายส่ง สำหรับผู้ใช้ไฟ ปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 4 รายการ 368,193.42 368,193.42 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัดเสนอราคา 368,193.42 บาท "
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
น.3 กฟอ.ชบด.(บห.)3312/2565 1.1020320003 คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 50-95 ต.มม. สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 50-95 ต.มม.
2.1020400004 หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 ต.มม.
3.1020400102 หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ต.มม.
4.1020410007 หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.
5.1020420400 สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ต.มม.
6.1030110004 สเตรนแคล้มป์แบบตรงสำหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม.
7.1040000300 ล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5 – 5.0 กิโลแอมป์
8.1040030007 ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 20 แอมป์ EEI – NEMA แบบ K
9.1040030008 ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 25 แอมป์ EEI – NEMA แบบ K

167,230.30 167,230.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเวล ซัพพลาย จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
น.3 กฟอ.ชบด.(บห.)3311/2565 รหัสพัสดุ 1060050019 METER ( E ) WATTHOUR 1 P 5 (100) A O/D BLE จำนวน 160 เครื่อง 256,800.00 256,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ที ที อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
น.3 กฟอ.ชบด.(บห.)3307/2565 รหัสพัสดุ 1050010066 TR.,50 KVA,3 P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 3 เครื่อง 456,141.00 456,141.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟามีล เทค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
ฉจ.กบญ.ฉ.๒ พัสดุรอง ๑๐๙/๒๕๖๕ จัดซื้อซีที เลขที่ ฉจ.กบญ.ฉ.๒ พัสดุรอง ๑๐๙/๒๕๖๕ จำนวน 2 รายการ 262,043.00 262,043.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
E091ฉ.2สล.(บห.)1136/2565 หม้อแปลงขนาด 100 KVA 450,042.00 450,042.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซีย ทราโฟ อีสาน จำกัด เสนอราคา 450042 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565
E091ฉ.2สล.(บห.)1146/2565 ฟิวส์แรงต่ำ 71,476.00 71,476.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค เสนอราคา 71476 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 22 มิถุนายน 2565