ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก
64I031S193 จัดซื้อพัสดุ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานผู้ใช้ไฟ(จซ.059/2564) 287,937.00 287,937.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอชแมคช์ไวร์
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
64i031s550 ปรับปรุงไลน์แยกบ้านพุน้อย ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 146,482.59 146,482.59 วิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
จ.ชอด.012/2564 จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED
(Automated Extemal Defibllator)
94,999.95 94,999.95 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์ ไนซ์ อินเตอร์ เทรด จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
ต.1กปบ.(จฟ.)0279/2564 ขออนุมัติจ้างเหมาตัดหญ้าภายในพื้นที่ สถานีไฟฟ้าสมุทรสงคราม 2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 นายประสิทธิ์ คุ้มพล เสนอ 2,400 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
ก.2 สชข.(กป.)0783/2564 จ้างเหมาติดตั้งคอนเหล็กเคลือบฉนวน(คอนสื่อสาร) เส้นทาง AP6432003471 ร้านศักดิ์แม็กซิ่ง - ตรงข้ามต้นปาล์มหมูกระทะ จำนวนเสา 101 ต้น ระยะทาง 2.36 กม. 329,613.50 329,613.50 วิธีเฉพาะเจาะจง A.C. PLAST CO.,LTD ราคาที่เสนอ 328532.80 รวมภาษี
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
ก.2 สชข.(กป.)0784/2564 จ้างเหมาติดตั้งคอนเหล็กเคลือบฉนวน(คอนสื่อสาร) เส้นทาง AP6432003481 สามแยกถนนเทศบาล 1-ซอยโรงไฟฟ้าโซล่าเชล จำนวนเสา 101 ต้น ระยะทาง 3.23 กม. 329,613.50 329,613.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.พี.มาสเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
จฉ.TDDP.2(A)-002/2564 จ้างปรับปรุงระบบ CSCS ที่สถานีไฟฟ้าปะทิว จ.ชุมพร 567,100.00 640,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
ซฉ.TDDP.2(A)-040/2563 จัดซื้ออุปกรณ์ 22 kV Cable termination kit สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 149,284.26 140,164.65 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีบีเอ เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
ผจก.กฟอ.ปลด. ลว. 13 พ.ค. 2564 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าปลวกแดง 5 ( ค.2/64 ) 329,132.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิติญา อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
64IACSP127 จัดซื้อ Online PD Surveyor จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 ปี 2564 428,000.00 428,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ เอ เทคโนโลยี จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
ฉ.๒กฟอ.กล.(บห.)1717/2564 จัดซื้อหม้อแปลงขนาด 30 KVA.1P 22-0.48/0.24 KV.SC และ หม้อแปลงขนาด 50 KVA.3P 22-0.416/0.24 KV.SC จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ 350,992.10 350,992.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
ก 1 กฟอ กบบ (ผคพ) 50/2564 จัดซื้อเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง 22 เควีเอ 269,854.00 269,854.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บริษัท เอช แมคไวร์ จำกัดเสนอราคา 269854.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
ต.1 ชพ.(คพ.) 146/2564 ลว. 11 พฤษภาคม 2564 เสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 90 ต้น 476,973.90 476,973.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
ฉ.1กฟจ.บึงกาฬ(บห.)2513/2564 ลว.11 พ.ค.2564 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลนเพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ 465,450.00 465,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
ต.1ปข.ผคพ91/2564 จัดซื้อเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 KV จำนวน 4,500 เมตร เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ (รายการที่ 064) 457,425.00 457,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เจ.ดี.เอ็ม.เอส. ซัพพลาย
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
ต.2 สฎ. 058/2564 ซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองคลังงานแก้กระแสไฟฟ้าและงานซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงต่ำแรงสูง ดังนี้
1. Animal Barrier จำนวน 130 ชุด
2. ชุด Cutout Bracket จำนวน 130 ชุด
3. ลูกถ้วยแบบโพสท์ 7.5 เควี สำหรับสถานีเปลี่ยนแรงดัน ANSI TR202 จำนวน 130 ชุด
495,196.00 495,196.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
น.2 มสด.(คพ.)294/2564 รายงานจ้างงานปรับปรุงพื้นที่คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด 443,515.00 443,515.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลด์ แฮมเมอร์ 1991 และ ราคาที่เสนอ 442,980 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
ต.1กฟจ.พบ.(คพ)-73/2564 จัดซื้อ TR.,30 KVA,1P,22-0.48/0.24 KV,SC จำนวน 5 เครื่อง 411,843.00 411,843.00 วิธีเฉพาะเจาะจง - บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
ต.1 ชพ.(คพ.) 144/2564 ลว. 7 พฤษภาคม 2564 สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 95 ต.มม. มอก.293 จำนวน 14000 เมตร 434,420.00 434,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
ที่ น.3 ลยว.(คพ.)089/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 206,724.00 206,724.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ซี อินดัสเตรียล จำกัด ราคาที่เสนอ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 227,396.40 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
อนุมัติ ผจก.สคว. เลขที่ ฉ.3 สคว.(คพ.)-1170 ลว.5 พ.ค. 64 ซื้อพัสดุขาดแคลนงบผู้ใช้ไฟฟ้า สำหรับไว้ใช้งานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟอ.สีคิ้ว และ กฟฟ. ในสังกัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498,277.60 498,277.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มเอเอส อิเลคทริค(ไทย) จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
ที่ น.3 ลยว.(คพ.)082/2564 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ งบทำการ ประจำปี 2564 197,853.00 197,853.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ซี อินดัสเตรียล จำกัด ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 217,611.25 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
ที่ น.3 ลยว.(คพ.)085/2564 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ เพื่อสำรอง Safety Stock ประจำปี 2564 485,929.80 485,929.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ พี ซี อีเล็กทริค คอร์ป จำกัด สำนักงานใหญ่ ราคาที่เสนอ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 509,427.00 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
ต.2 หย.(ปบ.)010/2564 จ้างเหมาพร้อมติดตั้งคอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ (Turnkey) เส้นทาง AP644200510 ทางหลวงหมายเลข403 กม.92 - สะพานห้วยกลอยสี่แยกอันดามัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 199,399.85 199,399.85 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าคอมมูนิเคชั่น จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
ต.2 หย.(ปบ.)009/2564 จ้างเหมาพร้อมติดตั้งคอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ (Turnkey) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เส้นทาง AP644200500 ทางหลวงหมายเลข403 กม.90-กม.92 199,399.85 199,399.85 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าคอมมูนิเคชั่น จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
ที่ น.3 ลยว.(คพ.)077/2564 จัดซื้อพัสดุหลักงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2564 ในเขตรับผิดชอบ กฟอ.ลาดยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 203,096.70 203,096.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 191,744.-…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
ต.2ชอด.011/2564 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ รายครั้ง
ตั้งแต่รหัสอุปกรณ์ KKN2F-83บ้านควนใน,KKN02WR-06บ้านลามัย,KKN2F-86บ้านควนมีชัย,KKN2F-94บ้านทุ่งโชน,KKN1F-37บ้านโคกประดู่,KKN1F-36บ้านเขากอย,KKN1F-30บ้านห้วยแหยง,KKN1F-28บ้านวังครก,KKN1F-26บ้านท่าไทร
113,621.16 113,321.16 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ หนูแป้น
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
ก.1กคย.019/2564 เหมาก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย งาน 22 เควี. สามแยกโบนัส 255,256.68 255,256.68 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กันยา การไฟฟ้า
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
น.1บธ.(จจ.)004/2564 จ้างงานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกมาตรฐานความสูง 2 เมตร ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านธิ 393,974.00 393,974.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เทพบูรพาโยธาการ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 209/2564 E010 จัดซื้อพัสดุหลัก งาน คฟม.2 ปี 2563 (เพิ่มเติม)เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 209/2564 1,151,213.00 1,151,213.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
PEA-TDDP.1(F)-036/2564 จัดซื้ออุปกรณ์ งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงถนนทางหลวงหมายเลข 7 กม.89+829 - แยกบริษัท UMC และช่วงถนนทางหลวงหมายเลข 7 กม. 89+799 - แยกวัดบางเป้ง จ.ชลบุรี 3,119,939.81 3,339,036.64 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) กลุ่ม 1-บริษัท โปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรด จำกัด 1,264,740.00 กลุ่ม 2-บริษัท เค.เอ็น.พี.ศัพพลาย จำกัด…
วันที่ประกาศ: 13 พฤษภาคม 2564
ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 085/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2564 310,514.00 310,514.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 2. บริษัท เอช แมคช์ ไวร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 309,444.00 บาท 3001868418 วันที่ 12/05/2564
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 084/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับงานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2564 187,785.00 187,785.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด วงเงิน 155,150.00 บาท 3001868425 วันที่ 12/05…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
ก.2รย(บห.)H0071/2564 ซื้อกราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร จำนวน 156 ชิ้น 71,775.60 71,775.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
ก.2สชข.(กป.)0864 รายงานขอจัดซื้อเครื่องมือช่างประจำรถกระเช้าแก้ไฟ ทะเบียน 83-4108 ฉช. 770.00 770.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
ก.2สชข.(กป.)0880 รายงานขอจัดซื้อแผ่นเรียบปรับปรุงห้องเวรแก้ไฟ 210.00 210.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อัจฉรา ประภาศิริสุลี
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
ก.2สชข.(กป.)0868 รายงานขอจัดซื้อน้ำมันไฮโตรลิค ระกระเช้าแก้ไฟ ทะเบียน 83-4108 ฉช. 1,020.00 1,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกำพล เจริญฐานะ
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
ต.3 กฟอ.สง.(บห)0028/2564 ซื้อคอน คอร. สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 จำนวน 270 ท่อน และขนาด 0.12x0.12x3.00 จำนวน 45 ท่อน 278,018.10 278,018.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
ต.3 กฟอ.สง.(บห)0029/2564 ซื้อเสาคอนกรีต ขนาด 12 เมตร จำนวน 60 ต้น 317,982.60 317,982.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
ต.3 กฟอ.สง.(บห)0027/2564 ซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ง (แบบ52-4) มอก.354 จำนวน 720 ลูก 465,321.60 465,321.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
9/C 1488/64 9/C 1488/64 ซื้ออะไหล่รถระเช้าฯ ALTEC ไว้สำรองคลัง ผพจ. 213,679.00 213,679.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ชัยนันท์ อิควิปเม้นท์ จำกัด รายการที่ 1-2 ราคาที่ตกลงซื้อ 179,225.-บาท 2.บริษัท ยูเอสอี…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
9/C 1487/64 9/C 1487/64 ซื้ออะไหล่รถกระเช้าฯ ALTEC ไว้สำรองคลัง ผพจ. 490,648.50 490,648.50 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ยูพีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รายการที่ 1 ราคาที่ตกลงซื้อ 169,488.-…
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
e061 ฉ.2 รอ.(บห.)70/2564 ลว. 11 พ.ค. 2564 จัดซื้อสายหุ้มขนาด 50 ต.มม. จำนวน 16,000 เมตร เลขที่ ฉ.2 รอ.(บห.)70/2564 ลว. 11 พ.ค. 2564 ตามโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 496,480.00 496,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด ราคาที่เสนอ 496,480.00 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
e061 ฉ.2 รอ.(บห.)69/2564 ลว. 11 พ.ค. 2564 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 KVA. จำนวน 11 เครื่อง เลขที่ ฉ.2 รอ.(บห.)69/2564 ลว. 11 พ.ค. 2564 เพื่อใช้งานผู้ใช้ไฟ ปี 2564 (ธุรกิจเสริม) 906,054.60 906,054.60 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 906,054.60 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
e061 ฉ.2 รอ.(บห.)68/2564 ลว.11 พ.ค. 2564 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลน จำนวน 3 รายการ เลขที่ ฉ.2 รอ.(บห.)68/2564 ลว. 11 พ.ค. 2564 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 451,540.00 451,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) ราคาที่เสนอ 451,540.00 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
ฉ.2 กฟอ.ดอ.(บห)039/2564 E121 ซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ขาดแคลน จำนวน 4 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ปี 2564 (P-TDD02.4-E-DUDXX.1000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 431,317.00 431,317.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค(ไทย) จำกัด เสนอราคา 428,107.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
ฉ.2 กฟอ.ดอ.(บห)038/2564 E121 ซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ขาดแคลน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งาน งบจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบคอนสื่อสาร ปี 2564 (I-64-E-DUDXX.FW.AAAA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 295,554.40 295,554.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ซี.พลาสา จำกัด เสนอราคา 289,652.64 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
64I021S191 ซื้อหม้อแปลง 100 เควีเอSC 451,968.00 451,968.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 451968 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
64I132S119 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนที่จับลูกรอกแรงต่ำ, แร็ค หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 112,509.00 112,509.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟามีล เทค จำกัด
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564
64I021S188 ซื้อสายอลูเนียมหุ้มฉนวน 50 ต.มม. 434,420.00 434,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด ราคา 434420 บาท
เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
วันที่ประกาศ: 12 พฤษภาคม 2564