รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ File
น.2 กกค.(ยธ.)EB-11/2565 งานก่อสร้างรั้วลวดหนามบนผนังกันดินสูง 2.5 เมตร จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ขายแบบ: 28 เมษายน 2565 ถึง 6 พฤษภาคม 2565
วันที่เสนอราคา: 9 พฤษภาคม 2565
64127316689 จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ขายแบบ: 25 มกราคม 2565 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่เสนอราคา: 14 กุมภาพันธ์ 2565
กฟภ.กบช. ๓/๒๕๖๔ จ้างที่ปรึกษางานให้คำปรึกษาด้านการบันทึกบัญชีเพื่อรองรับธุรกิจของ กฟภ. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ขายแบบ: 17 ธันวาคม 2564 ถึง 23 ธันวาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 24 ธันวาคม 2564
PEA-SEZP.2(K)-040-2564 จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 kV ช่วงสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 4 ถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตาม คพพ.2 และงานก่อสร้างสายส่ง 115 kV ช่วงสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 4 ถึงสถานีไฟฟ้าบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกาญจนบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ขายแบบ: 17 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564
วันที่เสนอราคา: 1 กันยายน 2564
กผส.(ผอ)104/2564 จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,000,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 26 มี.ค. 2564 เป็นเงิน 8,105,442.60 บาท โดยมีคุณสมบัติที่ปรึกษาตามแนบ จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ขายแบบ: 2 เมษายน 2564 ถึง 16 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา: 19 เมษายน 2564