รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
กผส.(ผอ) 35313/2563 ชื่อโครงการ จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ขายแบบ: 17 ธันวาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 18 มกราคม 2564
ปก.มค.007/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับลูกค้า/ผู้พิการภายนอก กฟย.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม (ปก.มค.007/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ขายแบบ: 9 พฤศจิกายน 2563 ถึง 16 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา: 16 พฤศจิกายน 2563
น.3 กวว.(มท.)-35656/2563 จัดซื้อเครื่องมือประจำห้องทดสอบ จำนวน 8 รายการ จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ขายแบบ: 13 สิงหาคม 2563 ถึง 21 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 24 สิงหาคม 2563
กฟภ.กจน.ป(ช)-024-2563 จัดซื้อ 11 kV. Current Transformers จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ขายแบบ: 9 มิถุนายน 2563 ถึง 18 มิถุนายน 2563
วันที่เสนอราคา: 19 มิถุนายน 2563