รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
กฟภ.กจน.ป(ช)-024-2563 จัดซื้อ 11 kV. Current Transformers จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ขายแบบ: 9 มิถุนายน 2563 ถึง 18 มิถุนายน 2563
วันที่เสนอราคา: 19 มิถุนายน 2563