รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ File
ก.2 บนบ.(กส.) 180/2564 จ้างเหมางานปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงบริเวณหน้า สฟฟ.เหมราช 2 - บริษัท MG ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 8 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 9 มิถุนายน 2564
ฉ.3 ชย.(คพ.) EBD-001/2564 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุหลักประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 17 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 18 มิถุนายน 2564
น.1กบล.(ธท.)(ซปก.)(e-bid)01/2564 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ, ชุดรางเคเบิล (Cable Tray) และชุดค้ำยันสำหรับวางสายสื่อสารโทรคมนาคมที่เสาไฟฟ้าต้นนั่งร้านหม้อแปลง, รื้อถอนคอนสื่อสารเดิม และบันทึกข้อมูลลงในระบบ TAMS เพื่อการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๖ การไฟฟ้า งบประมาณปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 17 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 18 มิถุนายน 2564
น.2 กกค.(ยธ.)EB-23/2564 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟย.แบบ Knockdown และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่ กฟย.วังเจ้า จ.ตาก
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 8 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 9 มิถุนายน 2564
น.2 กกค.(ยธ.)EB-22/2564 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟย.แบบ Knockdown และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่ กฟย.ท่าสองยาง จ.ตาก
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 8 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 9 มิถุนายน 2564
ก.2 ศรช.-กส./0573 งานจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท ทองแท้ แอสเสท จำกัด(โครงการโกลเด้นโฮม หนองยายบู่) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 11 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 14 มิถุนายน 2564
น.2 กกค.(ยธ.)EB-21/2564 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟย.แบบ Knockdown และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่ กฟย.สามเงา จ.ตาก
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 8 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 9 มิถุนายน 2564
น.2 กกค.(ยธ.)EB-20/2564 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟย.แบบ Knockdown และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่ กฟย.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 8 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 9 มิถุนายน 2564
PEA(S2)กบญ. 022/2564 จัดซื้อพัสดุรองงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2564 ของ กฟต.2 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 19 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 9 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 10 มิถุนายน 2564
น.2 กกค.(ยธ)-EB-018/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานและสิ่งประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าสาขาย่อยโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 8 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 9 มิถุนายน 2564
กบญ.(ต.1)S1(ฺB)Clamp(P)025/2564 ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2563 และปี 2564 อุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 1 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 10 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 11 มิถุนายน 2564
น.2 กกค.(ยธ.)-EB-017/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานและสิ่งประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าสาขาย่อยทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 8 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 9 มิถุนายน 2564
น.2 กกค.(ยธ)-EB-019/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานและสิ่งประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าสาขาย่อยชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 8 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 9 มิถุนายน 2564
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)068D/2564 ประกวดราคาซื้อสาย 185 SAC จำนวน 44,000 เมตร สำหรับแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ปริมณฑล ของ กฟก.2 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)068D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 8 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 9 มิถุนายน 2564
น.2 กกค.(ยธ)-EB-015/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานและสิ่งประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าสาขาย่อยนาหมื่น อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 8 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 9 มิถุนายน 2564
น.2 กกค.(ยธ)-EB-016/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานและสิ่งประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าสาขาย่อยเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 8 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 9 มิถุนายน 2564
น.2 มสด.(กส.) รายงานขอจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขต กฟอ.แม่สอด - บริเวณบ้านห้วยแล้ง ถึง บ้านช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ช่วงที่ 1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 28 พฤษภาคม 2564 ถึง 4 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 7 มิถุนายน 2564
ต.1 กกค.(ยธ.)1950/2564 ลว.27 พ.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างผนังบานเกล้ดระบายอากาศพร้อมติดประตูม้วนโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ตามแผนงานพัฒนาคลังพัสดุให้เป้นแบบ Modern Warehouse ที่ คลังพัสดุ หัวหิน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 28 พฤษภาคม 2564 ถึง 8 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 9 มิถุนายน 2564
ต.1 กกค.(ยธ.)1952/2564 ลว. 27 พ.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกมีผนังกันดิน รางระบายนำ้ พื้น คสล. คลุมไหล่ลาดและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ กฟจ. ระนอง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 28 พฤษภาคม 2564 ถึง 8 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 9 มิถุนายน 2564
PEA(S2)กกค.002/2564 ประกวดราคาซื้อเครื่องเจาะหิน (ชุดเครื่องอัดลมพร้อมหัวสกัดลม) สำหรับชุดทีมงานก่อสร้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 28 พฤษภาคม 2564 ถึง 7 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 8 มิถุนายน 2564