รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
ต.2ทญ.(กป)-35025/63 ปรับปรุงระบบจำหน่าย หลัง TYI10R-01 ตลาดถ้ำทอง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 28 กันยายน 2563 ถึง 7 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 6 ตุลาคม 2563
PEA(S2)กบญ.031/2563 จ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ กฟต.2 (ระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 2 ปี (24 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 28 กันยายน 2563 ถึง 28 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 29 ตุลาคม 2563
ต.3 กฟอ.จะนะ(กส) 101/2563 จ้างเหมางานขยายเขตระบบไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านฉางการโยธา (ประตูระบายน้ำคลองนาทวี 2) ม.1 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 28 กันยายน 2563 ถึง 2 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 5 ตุลาคม 2563
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)17/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุ ปี 2563 (งบเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 20 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)17/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดยผู้สนใจเสนอราคา สามารถซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็ทรอนิกส์ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 28 กันยายน 2563 ถึง 15 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 16 ตุลาคม 2563
N.2-PEA-DVB(กอก.)01-2563 จ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำนวนจำกัด ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก กำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน (1 ม.ค.2564-31 ธ.ค.2565) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 28 กันยายน 2563 ถึง 29 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 30 ตุลาคม 2563
PEA(S2)กบญ.028/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ของ กฟต.2 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 28 กันยายน 2563 ถึง 6 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 7 ตุลาคม 2563
ต.1 กบษ.(ตบ.) 35761/2563 ประกวดราคาซื้อกล้องส่องความร้อน ความละเอียด 320x240 Pixels ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงาน
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 25 กันยายน 2563 ถึง 2 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 5 ตุลาคม 2563
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)21/2563 ประกวดราคาซื้อซื้อพัสดุ (ทดแทน) ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 1 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)21/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 25 กันยายน 2563 ถึง 1 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 2 ตุลาคม 2563
PEA(S2)กบล.008/2563 ซื้อเครื่องมือทดสอบน้ำมันหม้อแปลงชนิดเคลื่อนที่ได้ แรงดันไฟฟ้า 0-60 KV จำนวน 3 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 25 กันยายน 2563 ถึง 1 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 2 ตุลาคม 2563
PEA(S2)กบล.007/2563 ซื้อเครื่องวัดความต้านทานฉนวน (Insulation Resistance Tester) ขนาด 5 KV DC จำนวน 3 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 25 กันยายน 2563 ถึง 1 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 2 ตุลาคม 2563
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)08/2563 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2563 (งบเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 7 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)08/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 25 กันยายน 2563 ถึง 15 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 16 ตุลาคม 2563
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)20/2563 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยานพาหนะ ปี 2563 ประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวน 111 คัน (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)20/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 25 กันยายน 2563 ถึง 2 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 5 ตุลาคม 2563
ปก.มค.006/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม (WBS I-63-E-MHKXX.19.3703) ปก.มค.006/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 25 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา: 1 ตุลาคม 2563
ก.2สอด.(ปบ.)459/2563 จ้างเหมาตัดต้นไม้ตามแผนงานเดือนกันยายน 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 24 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา: 1 ตุลาคม 2563
PEA-DVB-น.1-01/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ กำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน (1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 24 กันยายน 2563 ถึง 26 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 27 ตุลาคม 2563
PEA-กอก.ก.1/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา กำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน (1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 23 กันยายน 2563 ถึง 22 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 26 ตุลาคม 2563
ฉ.2 พทง.(กป.)010/2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.1 ช่วงที่ 3 ร.ร.อนุบาลโพนทอง-บ.คำโพนสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ช่วง C-D) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 23 กันยายน 2563 ถึง 6 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 7 ตุลาคม 2563
ฉ.2 พทง.(กป.)009/2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.1 ช่วงที่ 2 ร.ร.อนุบาลโพนทอง-บ.คำโพนสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ช่วง B-C) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 23 กันยายน 2563 ถึง 6 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 7 ตุลาคม 2563
ฉ.2 พทง.(กป.)008/2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามโครงการ คพจ.1 ร.ร.อนุบาลโพนทอง-บ.คำโพนสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (ช่วง A-B) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 23 กันยายน 2563 ถึง 6 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 7 ตุลาคม 2563
PEA-M(J)-131/2563 จัดเช่ารถยนต์ จำนวน 3 คัน ระยะเวลาเช่า 4 ปี (48 เดือน) สำหรับโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 23 กันยายน 2563 ถึง 1 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 2 ตุลาคม 2563