รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
ฉ.3บร.(บป.)75/2563 ลว. 8 ม.ค.2564 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกวางหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 8 มกราคม 2564 ถึง 15 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 18 มกราคม 2564
ก.๒กล.(คพ.)๐๐๐๑/๒๕๖๔ จ้างเหมาทำชั้นวาง/ชั้นจัดเรียงพัสดุพร้อมติดตั้ง สำหรับคลังพัสดุ Modern Warehouse ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 8 มกราคม 2564 ถึง 15 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 18 มกราคม 2564
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)130D/2563 จัดซื้อเสาคอนกรีต 12.20 เมตร จำนวน 2,200 ต้น ใช้งานพื้นที่ กฟก.2 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)130D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 8 มกราคม 2564 ถึง 26 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 27 มกราคม 2564
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)105D/2563 จัดซื้อเสาคอนกรีต 12 เมตร จำนวน 2,000 ต้น ตามแผนจัดหาพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)105D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 8 มกราคม 2564 ถึง 22 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 25 มกราคม 2564
(e-bidding)ต.3กกค.(จร.)001/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง โครงการชลประทานสงขลา (โครงการระบายน้ำคลอง โคกกอ) ม.2 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 8 มกราคม 2564 ถึง 15 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 18 มกราคม 2564
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding008/2564 ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding008/2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 8 มกราคม 2564 ถึง 18 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 19 มกราคม 2564
กฟภ.กจน.ป(ดฟ)-002-2564 ประกวดราคาซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ ระบบ 22 KV และ 33 KV ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 8 มกราคม 2564 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 8 กุมภาพันธ์ 2564
น.3 กกค. 58/2564 งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพัฒนานิคม 2 (ชั่วคราว) จ.ลพบุรี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 มกราคม 2564 ถึง 25 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 26 มกราคม 2564
ต.2ตป.(ปบ.24/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดโค่นต้นไม้ใกล้แนวสายส่ง115 kV ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 มกราคม 2564 ถึง 14 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 15 มกราคม 2564
ต.2 ตง.(บป.)159/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามระบบการแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเอกชนรายย่อยของ กฟจ.ตรัง ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 มกราคม 2564 ถึง 15 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 15 มกราคม 2564
S1(B)POLE(KI)014/2564 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2564 (งบย้ายแนว, งบเปลี่ยนทดแทนฯ, งบขยายเขต และงบทำการ) จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 มกราคม 2564 ถึง 22 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 25 มกราคม 2564
S1(B)POLE(P)015/2564 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2564 จำนวน 10 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 มกราคม 2564 ถึง 25 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 26 มกราคม 2564
น.1ลี้(e-bid)001/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 มกราคม 2564 ถึง 15 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 15 มกราคม 2564
PEA-TDDP.2(A)-162/2563 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Power Transformer สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 มกราคม 2564 ถึง 25 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 26 มกราคม 2564
กบญ.ก.1(B)-M-007-2564 จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 ปรีฟอร์ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-007-2564
1. รหัสพัสดุ 1-02-026-0202 PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm จำนวน 5,300 ชุด
2. รหัสพัสดุ 1-02-026-0205 PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm จำนวน 5,200 ชุด
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 มกราคม 2564 ถึง 14 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 15 มกราคม 2564
ประกาศนี้ถูกยกเลิกแล้ว
ก.2ชบ(บป)35981/2563 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ.งานงดจ่ายไฟของ กฟจ.ชบ. ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 6 มกราคม 2564 ถึง 12 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 13 มกราคม 2564
กฟภ.จ.จบ.(บป)002/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม-ธันวาคม 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 6 มกราคม 2564 ถึง 13 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 14 มกราคม 2564
ปอ.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือ-เครื่องใช้ 401/2564 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ ชุดเครื่องมือประจำห้องทดสอบ (11รายการ) จำนวน 1 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 6 มกราคม 2564 ถึง 13 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 14 มกราคม 2564
กฟภ.กจน.ป(ดฟ)-001-2564 ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ ระบบ 22 KV และ 33 KV ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 6 มกราคม 2564 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา: 4 กุมภาพันธ์ 2564
63i051B004 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 11 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 5 มกราคม 2564 ถึง 13 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา: 14 มกราคม 2564