รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ File
น.3 กฟอ.พฒ.(พ.) 148/2564 ประกวดราคาจ้างจัดซื้อคอนเหล็กเคลือบฉนวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 121 ท่อน ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 10 มิถุนายน 2564 ถึง 21 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 22 มิถุนายน 2564
PEA(S2)กบญ.023/2564 จัดซื้อพัสดุรอง งบผู้ใช้ไฟประจำปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 17 รายการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 10 มิถุนายน 2564 ถึง 18 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 21 มิถุนายน 2564
ก.1กฟจ.ปจ.(กส)2374 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ขออนุมัติประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟส.บ้านสร้าง - ปรับปรุงใต้ไลน์ 115 เควี. BSG04 บริเวณ อบต.บางปลาร้า - คลองชวดช้างตาย อ.บ้านสร้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 10 มิถุนายน 2564 ถึง 18 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 21 มิถุนายน 2564
PEA-I(A)-056/2564 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ High Voltage สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าพนมทวน จ.กาญจนบุรี จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 10 มิถุนายน 2564 ถึง 17 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 18 มิถุนายน 2564
PEA-TDDP.2(G)-054/2564 จัดซื้อวัตถุดิบรอง กลุ่มที่ 10 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18, Ground Wire Round Bar DIA 12 mm., เหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม. (ยาว 10 ม./เส้น), เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม. (ยาว 10 ม./เส้น), ท่อ PVC ขนาด 50 มม. (ยาวท่อนละ 20 ซม.) ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตในสังกัด กผภ. ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 1-4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 10 มิถุนายน 2564 ถึง 28 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 29 มิถุนายน 2564
ปอ.กบญ.ฉ.2 คอนกรีต 606/2564 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2564 เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 คอนกรีต 606/2564 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 3 และ 4 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 10 มิถุนายน 2564 ถึง 17 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 18 มิถุนายน 2564
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)077D/2564 ประกวดราคาซื้อก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.ตามแผนงานจัดหาพัสดุรองงานงบผู้ใช้ไฟและงานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)077D/2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 10 มิถุนายน 2564 ถึง 21 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 22 มิถุนายน 2564
ก.1 กฟอ.ธญ.(กส.) 169/2564 จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี - กฟอ.ธัญบุรี บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์พัฒนาคลองเจ็ด ถึง ร้านล้างรถ BY 01 SHOP จ.ปทุมธานี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 10 มิถุนายน 2564 ถึง 20 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 21 มิถุนายน 2564
ก2.มพย.-กส.(จ)232/2564 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 9 มิถุนายน 2564 ถึง 16 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 17 มิถุนายน 2564
น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)03/2564 AAJจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า รั้ว ป้ายชื่อ ถนนลาน คสล. รางระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ และทางลาดคนพิการ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 9 มิถุนายน 2564 ถึง 14 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 15 มิถุนายน 2564
64I011B218 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด ต่อ มิเตอร์ กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า) ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 9 มิถุนายน 2564 ถึง 16 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 17 มิถุนายน 2564
กบญ.ก.1(B)-กปบ-098-2564 จัดซื้ออุปกรณ์และระบบควบคุมสั่งการระยะไกล (FRTU+Media (3G)) พร้อมติดตั้ง จำนวน 205 ชุด สำหรับพื้นที่ปริมณฑลชนแดนกับ กฟน. ของเขต กฟก.1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 9 มิถุนายน 2564 ถึง 14 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 15 มิถุนายน 2564
ต.3 กบษ(ก) 021/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงที่ดินและทําถนนสนามฝึกทักษะด้านช่าง ฝปบ.(ต.๓) ที่
สฟฟ.สงขลา ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 9 มิถุนายน 2564 ถึง 17 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 18 มิถุนายน 2564
64IAHEB004 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุรอง ตามงบโครงการ งบลงุทน และงบทำการ ปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย จำนวน 5 รายการ (64IAHEB004) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 9 มิถุนายน 2564 ถึง 15 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 16 มิถุนายน 2564
น.3 ลมส.(ปบ.)-840/2564 งานจ้างเหมาจัดซื้อคอนสื่อสารพร้อมติดตั้ง เล้นทาง วงเวียนหอนาฬิกา ถึง สามแยกสักงอย จำนวน 142 ท่อน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 8 มิถุนายน 2564 ถึง 15 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 15 มิถุนายน 2564
น.3กฟอ.ตค.(ปบ.)1709/2564 ลว. 8 มิ.ย. 2564 จัดซื้อจัดจ้างคอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง กฟอ.ตาคลี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 8 มิถุนายน 2564 ถึง 14 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 15 มิถุนายน 2564
PEA(S2)กบญ. 021/2564 จัดซื้อพัสดุรอง งบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2564 ของ กฟต.2 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 20 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 8 มิถุนายน 2564 ถึง 15 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 16 มิถุนายน 2564
ปก.ก.2กบญ.(จซ)100D/2564 ซื้อชุดปรีฟอร์มอาร์เมอร์กริ๊พสำหรับแขวนสายอลูมิเนียม 400 ต.มม. งานก่อสร้างสายส่ง 115 kV รองรับ สฟฟ.เขาคิชฌกูฎ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)100D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 8 มิถุนายน 2564 ถึง 15 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 16 มิถุนายน 2564
น.1 สปต.(e-bid)019/2564 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า(เฉพาะค่าแรง) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง เพิ่มวงจรสาย 185 SAC แยกแม่วาง - ปากทางวัดน้ำบ่อหลวง หมายเลขงาน P-TDD01.3-A-SPTD0.0066 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 มิถุนายน 2564 ถึง 11 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 14 มิถุนายน 2564
กฟภ.กจน.ป(ลฟ)-005.2-2564 ประกวดราคาซื้อล่อฟ้าแรงต่ำ 250 - 500 V. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 มิถุนายน 2564 ถึง 22 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา: 23 มิถุนายน 2564