รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
S1(B)Insulator(C)023/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักปี 2563 (เพิ่มเติม) ลูกถ้วยและเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน 6 รายการ (Price Performance) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 ตุลาคม 2563 ถึง 22 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 26 ตุลาคม 2563
กบญ.ก.1(B)-P-125-2563 จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 4 รายการ ตามโครงการพัฒนาสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-125-2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 ตุลาคม 2563 ถึง 16 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 16 ตุลาคม 2563
กบญ.ก.1(B)-P-121-2563 จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 3 รายการ ตามโครงการพัฒนาสายส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-121-2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 ตุลาคม 2563 ถึง 15 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 16 ตุลาคม 2563
กบญ.ก.1(B)-P-113-2563 จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 10 รายการ ตามโครงการพัฒนาสายส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 ตุลาคม 2563 ถึง 15 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 16 ตุลาคม 2563
กฟภ.กจน.ป(ช)-027-2563 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครือข่ายสื่อสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 ตุลาคม 2563 ถึง 27 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 28 ตุลาคม 2563
PEA-NE1-DVB-01/2563 จ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาจ้าง 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 ตุลาคม 2563 ถึง 6 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา: 9 พฤศจิกายน 2563
กฟภ.กจน.ป(ช)-016-2563 จัดซื้อ Rubber goods test system ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 7 ตุลาคม 2563 ถึง 27 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 28 ตุลาคม 2563
ฉ.2 กกค.(ยค.)จจ 01/2563 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน (1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนประมาณ 408 คน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 6 ตุลาคม 2563 ถึง 6 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา: 9 พฤศจิกายน 2563
น.3 นว.(กส.)-066/2562 จ้างเหมางานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง ชุมชนเกาะยม - ชุมชนป้อมหนึ่ง (จุดที่1) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ คพจ.1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 6 ตุลาคม 2563 ถึง 11 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 12 กันยายน 2562
ฉ.2กกค.(กร.)จัดซื้อ1/2563 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเครื่องปัมลมพร้อมหัวกระแทกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 6 ตุลาคม 2563 ถึง 16 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 19 ตุลาคม 2563
ก.2 กบษ.(บล.)36269/2563 จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 1,000 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง และหม้อแปลง Plugin 1,000 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อติดตั้งใช้งานที่ กฟย.เกาะสีชัง และ กฟย.เกาะล้าน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 6 ตุลาคม 2563 ถึง 26 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 27 ตุลาคม 2563
ก.2 มพย.ปบ.(จ)/253/2563 จ้างเหมาค่าแรงงานปรัปปรุงเปลี่ยนสายระบบ22เควี บริเวณ แยกกวนอู-ถนนหนองเกตุใหญ่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 5 ตุลาคม 2563 ถึง 15 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 16 ตุลาคม 2563
น.2กกค.(กร.)-08/2563 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้ กฟฟ. ในสังกัด กฟน.2 จำนวน 17 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 2 ตุลาคม 2563 ถึง 19 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 20 ตุลาคม 2563
น.3 นว.(กส.)-151/2563 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟส.หนองบัว เชื่อมโยงอ้อยช้างงาม - บ้านโคกสะอาด ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ (จุดที่ 2) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 2 ตุลาคม 2563 ถึง 7 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 12 ตุลาคม 2563
น.3 นว.(กส.)-169/2563 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟส.หนองบัว เชื่อมโยงบ้านอ้อยช้างงาม - บ้านโคกสะอาด ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ (จุดที่3) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 2 ตุลาคม 2563 ถึง 7 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 12 มีนาคม 2563
กบญ.ก.1(B)-กปบ-172-2563 จัดซื้อสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 176 ชุด
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-กปบ-172-2563
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 1 ตุลาคม 2563 ถึง 3 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา: 3 พฤศจิกายน 2563
กบญ.ก.1(B)-กบษ-184-2563 จัดซื้อสายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี ขนาด 1x50 ต.มม. จำนวน 7,200 เมตร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 1 ตุลาคม 2563 ถึง 7 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 8 ตุลาคม 2563
S1(B)PEA-DVB(K)026/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 1 ตุลาคม 2563 ถึง 3 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา: 4 พฤศจิกายน 2563
ซป.ฉ.1(จซ) 25/2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักประเภทสายไฟ จำนวน 1 รายการ เลขที่ ซป.ฉ.1(จซ) 25/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 1 ตุลาคม 2563 ถึง 20 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 21 ตุลาคม 2563
น.3 ชด.(กป.)35409/2563 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 จ้างก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย สฟฟ.ชนแดน-แยกซับพุทรา (จุด 2) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
วันที่ขายแบบ: 30 กันยายน 2563 ถึง 7 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา: 8 ตุลาคม 2563